Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Tisková zpráva 23. 4. 2008

 
 
 

Tisková zpráva

18. 6. 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů předložil svou Výroční zprávu za rok 2007 Senátu Parlamentu ČR, který ji vzal 5. 6. 2008 na vědomí.

Dne 3. 6. 2008 ocenil předseda Úřadu RNDr. Igor Němec vítěze soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“. Stalo se tak na MFF pro děti a mládež ve Zlíně, konkrétně v rámci doprovodného programu festivalu, s nímž Úřad již druhý rok spolupracuje. Ve Zlíně byly rovněž po dobu konání festivalu vystaveny soutěžní práce dětí a mladých lidí; výstavka těchto prací byla také umístěna v kinematovlaku, který od dubna projížděl s filmovými projekcemi Českou republikou. Úspěšná byla v letošním roce započatá spolupráce s SOS vesničkami: k účasti v soutěži dostaly příležitost kromě dětí českých také děti v SOS vesničkách v Bosně a Hercegovině, v Rusku, v Kazachstánu, na Ukrajině, v Litvě a Lotyšsku.

Ve druhém čtvrtletí roku 2008 bylo kontrolou potvrzeno porušení zákona o ochraně osobních údajů při používání kamerových systémů policií v Plzni; do 26. 6. 2008 probíhá lhůta opravňující k podání námitek proti závěrům kontrolního protokolu.

Kontrolou bylo také konstatováno porušení zákona při sběru a následném zpracování údajů společností Genomac provádějící na komerční bázi testy DNA. Úřad se zabývá podanými námitkami ke kontrolnímu protokolu.

V kauze použití kamerového systému v Hotelu Savoy byly podány námitky ze strany kontrolovaného, o nichž rozhodne se zohledněním názoru kolegia inspektorů předseda Úřadu.

Ukončena byla kontrola Rádia Svobodná Evropa (RFE), v současné době se pracuje na kontrolním protokolu.

Porušení zákona konstatoval Úřad u průzkumu Ministerstva vnitra ČR o dětech vyrůstajících v dětských domovech a páchání trestné činnosti. Úřad vypořádává vznesené námitky.

Uzavřená kontrola Státní tiskárny cenin konstatovala porušení zákona a byla uložena pokuta 200 000 Kč, která byla uhrazena. Kontrolovaný subjekt deklaroval prostřednictvím médií záměr podat na rozhodnutí Úřadu žalobu.

O pravomocných udělených sankcích na základě porušení zákona o ochraně osobních údajů za období od poslední tiskové konference v dubnu informuje přiložená tabulka.

Za období od dubnové tiskové konference Úřadu bylo ukončeno 11 kontrol, 13 kontrol prověřujících, zda nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, probíhá.

Ve druhém čtvrtletí byla rovněž v 6 případech ukončena správní řízení v souvislosti s porušením zákona o některých službách informační společnosti a uloženy pokuty v celkové výši 106 000 Kč, které jsou pravomocné. Ukončena byla rovněž mediálně soustředěně sledovaná kontrola hotelu U Lípy, která konstatovala porušení zákona. Případ není ještě pravomocně ukončen. V souvislosti se zákonem o některých službách informační společnosti Úřad obdržel 133 stížností na nevyžádaná obchodní sdělení, vyřídil 102 stížnosti, zahájil 21 kontrol a ukončil 12 kontrol.

Za prvních pět měsíců roku obdržel Úřad 300 stížností na porušování povinností při zpracování osobních údajů (oproti roku 2007 jde o nárůst 25%). Ze 123 stížností předaných ke kontrole se jich nejvíce (39) týkalo provozování kamerových systémů. Další stížnosti se nejčastěji týkaly bankovních institucí, zdravotnických zařízení a mobilních operátorů.

Odbor správních činností Úřadu řešil od dubna 15 nových podnětů, jak přestupků, tak správních deliktů, a v souvislosti s podezřením, že by mohlo dojít k porušení zákona, vyplývajícím z oznámení o zpracování osobních údajů, řešil odbor 16 nových podnětů týkajících se kamerových systémů. Bylo vydáno 11 rozhodnutí ve věci – z toho ve 2 případech nebylo zpracování za použití kamerového systému povoleno, ve 2 případech bylo rozhodnuto o nepovolení části zpracování a v 7 případech bylo zpracování zapsáno do registru vedeného Úřadem.

Úřad se zabývá výsledky transpozice směrnice 2006/24/ES o uchování osobních údajů v elektronickém styku (data retention) do právního řádu ČR.

Za neuspokojivě dořešené považuje Úřad námitky, které vznesl k připravovanému zákonu o sčítání lidu. Očekává ještě, že na základě posledního jednání, které proběhlo v květnu, obdrží odpovědi, které vyjasní a dořeší přetrvávající problémy s ochranou osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že již dříve kritizovaný veřejně přístupný objem osobních údajů neodstraňuje současně probíhající novelizace zákona o katastru nemovitostí, navrhl Úřad, jednak aby zájemci o informace z katastru prokazovali právní zájem a za druhé, aby došlo k úpravě soudního řádu, kterou by bylo uloženo vkládat do katastru nemovitostí pouze relevantní informace ze soudních rozhodnutí, tj. pouze informace týkající se nemovitostí.

Úřad poskytuje spolupráci při zavádění e-Governmentu v České republice. Kromě potřebného zprůhlednění kompetencí jednotlivých institucí považuje Úřad za nutné, aby funkčnost celého systému byla ověřena na modulu proveditelnosti.

Intenzivně se Úřad účastnil na vytvoření pravidel k předávání osobních údajů spojeného se zajištěním bezpečnosti při fotbalových utkáních v intencích zachování ochrany osobních údajů a soukromí. Nadále je připraven k aktivní spolupráci ve jmenované oblasti.

Na základě květnového jednání se zástupci Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí publikuje Úřad stanovisko k instalování a provozu kamerových systémů se záznamovým zařízením v bytových domech, které je také přílohou této tiskové zprávy.

Úřad upozorňuje na mylnou informaci, kterou odvysílala ČT o předání seznamů dlužníků úřednicí městského úřadu v Turnově. Je třeba zdůraznit, že sám tento akt je protiprávní, nikoli jen proto, že obsahuje rodná čísla dlužníků, jak informovala redaktorka ČT.

Jednoznačně záporně se Úřad v květnu vyjádřil Hospodářským novinám k záměru Okresní hospodářské komory Plzeňsko na vytvoření databáze cizinců pracujících v ČR.

Jako vysoce pozitivní službu veřejnosti uvítal Úřad aktivitu Deníku, jíž sice svérázně, ale velmi názorně a důrazně v regionech široce šířené periodikum upozornilo občany, jak lehkomyslně nakládají se svými osobními údaji, když je sdělují po telefonu. Tohoto přístupu k ochraně osobních údajů si Úřad velmi váží.

V květnu se uskutečnilo tradiční pracovní setkání českého a slovenského úřadu pro ochranu osobních údajů. Dvoudenní pracovní zasedání v Čistej-Papierničke na Slovensku bylo koncipováno jako konzultace v souvislosti s aktuálními problémy ochrany osobních údajů, které řeší oba úřady – sloužilo porovnání postupů, a také jejich společnému hledání.

Z dalších mezinárodních aktivit Úřadu je třeba připomenout účast na evropské konferenci komisařů ochrany osobních údajů v Římě, na pravidelném evropském konzultačním semináři o kontrole v Lublani, setkání zástupců ochránců osobních údajů ze států V4, Pobaltí a jihoevropských států ve Varšavě, pravidelnou účast pracovníků Úřadu na konzultačních jednáních v Trevíru a na zasedání konzultační skupiny k Úmluvě 108 v Radě Evropy.

Vyšlo číslo 1/2008 Informačního bulletinu Úřadu, které je přílohou stávající tiskové zprávy.

Nejbližší úkoly

  • Úřad provede kontrolu související se stížnostmi na předání osobních údajů společností T-Mobile Komerční bance, na což rovněž upozorňovala média.

  • Úřad se účastní zasedání kulatých stolů komunikace k předsednictví ČR v EU organizovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR a připravuje aktivity v oblasti ochrany osobních údajů spojených s předsednictvím ČR (program workshopu o kontrolách, který se bude konat v Praze, a setkání předsedy Úřadu s jeho francouzským protějškem u příležitosti převzetí předsednictví v EU Českou republikou od Francie).

  • Úřad se zapojil do přípravy Case Handling Workshopu zástupců evropských úřadů pro ochranu dat v Bratislavě v září tohoto roku.

  • V rámci legislativního procesu se Úřad zabývá návrhem zákona o základním registru obyvatel, Občanským soudním řádem, návrhem zákona o základním registru práv a povinností, návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí, novelou vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o dalším studiu, návrhem zákona o technických požadavcích na výrobky a zákona o metrologii, kompetencemi vyplývajícími z novelizace trestního řádu.

  • V nejbližších dnech vyjde částka 49 Věstníku Úřadu.

Kontakt:

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Deliktní jednání za období 18. 4. - 5. 6. 2008

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém