Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Tisková zpráva 25. ledna 2007

 
 
 
25. ledna 2007

Tisková konference je pořádána u příležitosti Dne ochrany osobních údajů.

V neděli 28. ledna 2007 uplyne 26 let ode dne, kdy byla Radou Evropy pro její členské státy otevřena k podpisu Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č.108). Tento dokument je jednou ze základních norem zavazujících signatářské státy dodržovat veškeré zásady ochrany osobních údajů.

Předseda Úřadu RNDr. Igor Němec publikoval v loňském roce varující úvahu "Naše realita aneb Je reálnost Matrixu reálná?" (viz www.uoou.cz, rubrika Média/Téma:Ochrana osobních údajů v médiích). Na tiskové konferenci 25. 1. uvedl, že český Úřad považuje za potřebné připomenout u příležitosti Dne ochrany osobních údajů, že v době zdánlivě neomezeného rozvoje komunikačních a počítačových technologií jsou občané vystaveni rostoucímu ohrožení soukromí, které je jednou ze základních hodnot naší civilizace; proto také je chráněno Listinou základních práv a svobod i ústavou. Vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou klíčem k soukromí každého občana, je třeba, aby toto vědomí a poznání se ve společnosti skutečně rozšířily a občané pochopili, že ochrana osobních údajů není směšnou zbytečností; zároveň ovšem společnost nemá jiné možnosti před jejich nezřízeným a nepodloženým shromažďováním a zpracováním, nežli je přijetí regulativů, kterými může být ochrana osobních údajů v demokratické společnosti zaručena. Jedním z takových regulativů je i výše uvedená Úmluva. Je třeba, aby byla přikládána váha těm aktům, zásadám a právním nástrojům, které zaručují ochranu osobních údajů.

Česká republika podepsala Úmluvu č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat dne 8. září 2000 a proces její ratifikace ukončila 9. července 2001. Přijetí této Úmluvy Rady Evropy, zakotvení celoevropských zásad ochrany osobních údajů v českém právním řádu a harmonizace českého práva s těmito zásadami znamenalo splnění jedné ze zásadních podmínek členství České republiky v Evropské unii. České znění Úmluvy č. 108 je trvale přístupné na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz), rubrika Právní předpisy/Evropská ochrana osobních údajů)

V kontextu připomínaného Dne ochrany osobních údajů je na místě zmínit také zkušenost s ochranou osobních údajů, kterou prošli občané za totalitárních režimů. Jako názorné připomenutí může posloužit nedávno do českých kin uvedený film Životy těch druhých. Pozornost si ovšem zasluhuje i slogan, s nímž je plakátován: „Kde je moc neomezená, soukromí nic neznamená“. V duchu postmoderní doby je však vhodné poznamenat, že také informace znamenají moc. Tento význam mají nepochybně i informace o našem soukromí, dobře odvoditelné a dovoditelné z našich osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů se s plným vědomím výše uváděných faktů připojil k výzvě Rady Evropy a u příležitosti Dne ochrany osobních údajů připravil několik aktivit, které mají poznání o ochraně osobních údajů a její nezbytnosti rozšířit a prohloubit.

Úřad vyhlašuje u příležitosti Dne ochrany osobních údajů soutěž pro děti a mládež staršího školního věku "Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat!" a získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro program Ochrana osobních údajů ve vzdělávání, který zpracoval v rámci systému  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.Podrobné informace o těchto aktivitách, partnerských kooperacích s nimi souvisejících i dalších krocích Úřadu jsou obsaženy v samostatných přílohách k tiskové zprávě.

V průběhu tiskové konference informoval Úřad rovněž o těch svých aktivitách, které v průběhu posledních měsíců rozvíjel:

Úřad dokončil kontrolu zpracování osobních údajů za pomoci kamerového systému v sekretariátu předsedy Odborového sdružení železničářů, kterou znovu otevřel na základě nově získaných informací. Skutečně bylo tentokrát shledáno porušení zákona (osoby pohybující se v prostoru nebyly informovány o použití kamerového systému, záznamy nebyly dostatečně zabezpečené a došlo k jejich využití třetí osobou). V důsledku toho byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč.

Opakovaně je rovněž otevřena kontrola Hnutí na obranu majitelů realit v důsledku toho, že HOMR znovu neoprávněně zveřejnil na svých stránkách seznamy nájemníků.

Od 11. ledna 2007 probíhá kontrola zpracování osobních údajů v  souvislosti s ochranou Rádia Svobodná Evropa. Kontrolu nařídil předseda Úřadu v návaznosti na informace, které se objevily v médiích.

V souvislosti s informacemi o uvádění rodných čísel na pracovních smlouvách Úřad uvedl na pravou míru publikovaný, velmi rigidní výklad, který vzbudil velké obavy a pochybnosti zaměstnavatelů. V Průvodci pracovněprávními předpisy vyjde k problému podrobný výklad náměstkyně předsedy JUDr. Aleny Kučerové.

Úřad velmi uvítal vládní návrh úpravy zákona o péči o zdraví lidu, který dává možnost občanům pořizovat si výpisy ze zdravotní dokumentaci i projevit vlastní vůli v souvislosti s přístupností dokumentace.

Na svých internetových stránkách (www.uoou.cz, rubrika Právní předpisy/Oblasti zpracování osobních údajů) Úřad zveřejnil výčet zvláštních zákonných agend a s nimi souvisejících postupů při zpracování osobních údajů.

Na mezinárodním fóru participuje předseda a pracovníci Úřadu na expertní debatě, která je vedena o předávání PNR dat leteckých cestujících do Spojených států i o provozu mezibankovní výměny informací o finančních transakcích v rámci S.W.I.F.T.

Od minulé tiskové konference obdržel Odbor správních činností 14 nových podnětů k vyřízení. Z toho 5 podnětů je řešeno ve správním řízení podle § 17, tedy v řízení, které navazuje na skutečnost, že z podaného oznámení o zpracování osobních údajů vznikne důvodná obava, že by při něm mohlo dojít k porušení zákona – jedná se o novou kompetenci odboru, kterou převzal dle nového organizačního řádu od 1. ledna 2007.

V příloze tiskové zprávy je rovněž přehled kontrolních aktivit, správních aktů i stížnostní agenda za období od 27. listopadu 2006, kdy se konala poslední tisková konference Úřadu.

Příští aktivity:

Úřad se účastní na přípravě informační kampaně o vstupu České republiky do schengenského prostoru, kterou z pověření vlády koordinuje Ministerstvo vnitra ČR. Svobodný pohyb občanů, k němuž na základě Schengenské úmluvy dojde, je vyvažován potřebou předávání údajů o osobách mezi státy, jež ovšem podléhá dozoru ochránců osobních údajů. V tomto smyslu je neobyčejně významným dokumentem celoevropského dosahu právě Úmluva číslo 108, k jejímuž připomenutí byl vyhlášen Den ochrany osobních údajů.

Úřad zveřejní na svých webových stránkách do konce února výroční zprávu za rok 2006, jak mu ukládá zákon. S jejím obsahem seznámí novináře na jarní tiskové konferenci.

V březnu 2007 dokončí pracovníci Úřadu twinningový projekt „Pomoc Komisi ochrany osobních údajů Bosny a Hercegoviny“.

Do konce března Úřad přijímá příspěvky mládeže zaslané do soutěže „Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat!“ Až do konce května bude probíhat za podpory ČRo 2 Praha, Mezinárodního filmového festivalu filmů pro děti a mládež Zlín a médií s festivalem spojených i dalších informační kampaň určená především mladé generaci. Význačná je v ní podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíPřílohy

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Agenda konzultací a stížností

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: SWIFT - Prohlášení pro tisk

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém