Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Tisková zpráva 26. 6. 2001

 
 
 

Praha 26. 6. 2001

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Karel Neuwirt předložil na tiskové konferenci bilanci práce svého Úřadu. První náměstek předsedy Ing. František Novák doplnil tuto bilanci zprávou o průběhu plnění oznamovací povinnosti a registrací. Náměstek předsedy Úřadu pro kontrolu, právo a legislativu JUDr. Josef Nejedlý podal informaci o novelizovaném zákoně o ochraně osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil svou činnost 1. června 2000 v souladu se zřizujícím ho § 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jako nezávislý orgán, kterému je uloženo vést registr povolených zpracování osobních údajů a provádět dozor nad jejich zpracováním.

V září roku 2000 bylo vypsáno výběrové řízení na hlavního dodavatele informačního systému Úřadu. Dodavatelem se stala firma TESCO spol. s r.o. Olomouc.

Dnem 1. prosince 2000 nabyla účinnosti oznamovací povinnost, tedy registrace toho, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje. Informace o průběhu registrací je zpracována statisticky a graficky v příloze 1 k tiskové zprávě.

Informaci o registracích je Úřad povinen zveřejnit do dvou měsíců ve svém Věstníku. V současné době se připravuje do tisku částka 6 a v prvním červencovém týdnu bude rozesílána částka 5.

Velmi významná je legislativně-právní aktivita Úřadu. Kromě prací na novele zákona č. 101/2000 Sb. (zákon byl novelizován s datem účinnosti 31. května 2001) zpracoval Úřad legislativní připomínky k řadě návrhů právních předpisů ministerstev a dalších ústředních úřadů. Cílem těchto připomínek je harmonizace právního řádu v oblasti ochrany osobních údajů.
Úřad dokončil svou aktivitu v oblasti ratifikace Úmluvy Rady Evropy č. 108 o ochraně jednotlivců s ohledem na automatizované zpracování osobních dat. Ratifikační listiny již byly odeslány na stálou Misi ČR při Radě Evropy, předání těchto listin generálnímu tajemníkovi Rady Evropy lze očekávat v nejbližších dnech.

V roce 2000 se Úřad zabýval zhruba 40 písemnými stížnostmi ohledně zpracování osobních údajů, v období 1.1. - 31. 5. 2001 toto číslo vzrostlo na téměř 70. Jejich typová specifikace je obsažena v 2. příloze k tiskové zprávě.

Na základě novely zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, která umožňuje Úřadu vydat vyhlášku k zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, jako obecně závazný předpis, Úřad odešle v týdnu po 25. 6. 2001 návrh vyhlášky k meziresortnímu připomínkovému řízení. Po vypořádání připomínek, které z tohoto řízení vzejdou, bude návrh předán Legislativní radě vlády. Termín vydání vyhlášky je závislý na průběhu legislativního procesu. Předpokládaný termín je říjen 2001.

Velmi rozsálá byla konzultační a přednášková činnost, kterou poskytoval Úřad veřejnosti a zajišťovali jeho odborní pracovníci: Úřad zodpověděl stovky dotazů - od prostých jednovětých otázek po rozsáhlé několikastránkové rozklady. Pracovníci odborných složek Úřadu poskytli nejrůznějším institucím více než 100 přednášek a bezpočet individuálních konzultací.

Pro ÚOOÚ v oblasti styků se zahraničím vyplývá z § 27 zákona č. 101/2000 Sb. povinnost vést správní řízení a na jeho základě vydávat rozhodnutí, kterými se povoluje nebo zamítá předávání osobních údajů do zahraničí. Dosud Úřad vydal celkem 258 rozhodnutí, z toho 236 povolení, 6 zamítnutí a 16 povolení s částečným zamítnutím.
V souvislosti s plněním Evropské asociační dohody ÚOOÚ zajišťuje harmonizaci národní legislativy s právem EU. S tímto cílem byly navázány přímé kontakty s příslušným pracovištěm Evropské komise - DG Internal Market (generální ředitelství Vnitřní trh). Velice plodné kontakty byly navázány se španělskou Agenturou ochrany osobních dat a s německým Úřadem federálního komisaře pro ochranu dat. Kromě EU Úřad spolupracuje také s Radou Evropy a s OECD.

V průběhu roku své existence Úřad budoval i personální základnu pro svou práci. Dnes je personálně dotvořen zhruba z 50 %. Působí však stále v provizorních prostorách, což ztěžuje jeho dobudování jak po stránce personální, tak po stránce materiální vybavenosti. Provizorní umístění Úřadu neumožňuje plnohodnotně vykonávat dozorovou činnost.
Od květnového jmenování pěti inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů prezidentem republiky pracuje alespoň tato důležitá složka Úřadu v plném personálním obsazení, které jmenovitě představují: Mgr. Božena Čajková, Ing. Bc Miloš Dokoupil, PhDr. Miroslava Matoušová, RNDr. Jiří Souček, DrSc., Ing. Bc Oldřich Ševčík, Ing. Miloš Šnytr, Ing. Jan Zapletal.

Průběžně ÚOOÚ o své činnosti a o problematice ochrany osobních údajů informuje na svých webových stránkách pod adresou www.uoou.cz a k tomuto účelu vydává také Bulletin, zatím jako občasník.

Příloha 1 -  jpg Soubor graf 1 - Doručená oznámení o zpracování osobních údajů
jpg Soubor graf 2 - Stav registrací ke dni 22. 6. 2001
Příloha 2 - Stížnosti na porušení zákona č. 101/2000 Sb.
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém