Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Tisková zpráva 27. 4. 2006

 
 
 

Tisková zpráva

27. 4. 2006

V únoru 2006 zveřejnil Úřad výroční zprávu za rok 2005, jak mu ukládá zákon. V tištěné česko-anglické verzi tuto zprávu předkládá také na dnešní tiskové konferenci. V číselných ukazatelích zachycuje agendu Úřadu přehledová tabulka, která je každoročně součástí výroční zprávy. Patrné je, že na Úřad se obrací stále větší množství občanů i správců osobních údajů, a svědčí to o narůstajícím vědomí veřejnosti, že se s žádostmi o konzultace i stížnostmi na Úřad může obracet.

V prvním čtvrtletí letošního roku Úřad zprovoznil nové webové stránky. Odráží se v nich jednak propojení s grafickou podobou loga Úřadu, zároveň ovšem - a to především - i proměna v organizační struktuře instituce. V souladu s tím je také částečně modifikováno členění rubrik po obsahové stránce. Při tvorbě stránek byla věnována velká pozornost uživatelskému komfortu. Úřad v současné době dotváří podobu stránek také na základě zkušeností veřejnosti při jejich využívání. Připomínky jsou Úřadem vítány.

V prvním čtvrtletí roku 2006 Úřad zaznamenal další nárůst konzultační a dotazové agendy - jen telefonicky bylo třeba poskytnout 1 350 konzultací. Přijato bylo 128 stížností. V přiložené tabulce je zachycen celkový přehled stížnostní a konzultační činnosti Úřadu. Nejčastěji kladené dotazy se týkaly zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů a konkrétních postupů správců souvisejících s oznamovací povinností a následnou registrací u Úřadu. Děje se tak nepochybně v důsledku toho, že Úřad zpracoval a na přelomu roku zveřejnil zásady pro používání kamerových systémů vyplývající z povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. V souvislosti s tím rovněž došlo k podstatnému nárůstu oznámení zpracování osobních údajů. Přiložená tabulka statistiky registrací za období od 21. 1. - 14. 2. 2006 ilustruje rozsah registrační agendy, s níž se Úřad vyrovnával.

Opakovaně se také Úřad setkával s dotazy na zveřejňování osobních údajů na úředních deskách městských a obecních úřadů. Přestože jde o problém, který se Úřad snažil vysvětlit už v roce 2002, opakující se nedorozumění vedla předsedu Úřadu RNDr. Igora Němce k oslovení starostů v těch případech, kdy bylo zřejmé, že mylný výklad zákona působí stále na mnoha samosprávných úřadech problémy.

V souvislosti s prověrkami pilotů prováděných NBÚ se předseda Úřadu v počátku roku rovněž obrátil dopisem na ministra dopravy a vysvětlil stanovisko Úřadu, požadující vyvážený postoj vůči prověřovaným z hlediska ochrany osobních údajů; požadované osobní údaje se jevily jako velmi nepřiměřené a rizikové z hlediska možného zásahu do soukromí prověřovaných osob. Z tohoto důvodu také předseda Úřadu uvítal řešení problému, k němž nakonec došlo.

V počátku roku se Úřad intenzivně připravoval na hodnotící misi EU k připravenosti ochrany osobních údajů po přistoupení České republiky do schengenského prostoru. Úřad obdržel k připomínkám závěry hodnocení, které bylo zpracováno na základě návštěvy expertů ve dnech 7. - 9. 3. Hodnocení, které Úřad zatím má k dispozici, konstatuje jeho připravenost na úkoly, které bude muset plnit po přistoupení ČR do schengenského prostoru, a to jak po stránce právního pojetí, tak po stránce výkonu práva.

Úřad rozpracoval také harmonogram expertních vstupů v rámci projektu „Podpora Komisi ochrany osobních údajů Bosny a Hercegoviny“. V průběhu dubna se uskutečňují první přednášky a semináře koordinované v Sarajevu vyslaným expertem Úřadu.

Na pracovním setkání v březnu ve Valticích přijal Úřad společně se slovenským partnerem – Úradom na ochranu osobných údajov - memorandum o spolupráci, které se v jednom ze zásadních bodů týká problematiky ochrany osobních údajů po začlenění obou států do schengenského prostoru. Úplné znění memoranda je zveřejněno na webových stránkách Úřadu a vyjde též v jeho Věstníku.

Od tiskové konference v prosinci 2005 do 31. 3. 2006 bylo zahájeno 11 nových kontrol, v současné době jich probíhá 31 a 9 kontrol bylo ukončeno. Přehled případů (32), kdy za uvedené období bylo shledáno porušení zákona o ochraně osobních údajů a bylo ukončeno správní řízení a nabylo právní moci, přináší přiložená tabulka; detailně rovněž popisuje důvody, které vedly k uložení pokut, a kvalifikuje porušení zákona. Obdobnou tabulku za období druhé poloviny roku 2005 publikuje přiložené číslo 3-4/2005 Informačního bulletinu Úřadu, v němž je rekapitulována práce Úřadu za uvedené období.

K 31. 3. 2006 eviduje Odbor správních činností Úřadu celkem 25 správních řízení.

Nové úkoly:

Předkládaný přehled deliktních jednání ukazuje na trestání řady případů šíření nevyžádaných obchodních sdělení. V rámci kompetence svěřené Úřadu v této oblasti se kontrolující Úřadu při postihování šíření nevyžádaných obchodních sdělení vyrovnávají s některými problémy. Jejich podstatu shrnul na tiskové konferenci inspektor Ing. Miloš Šnytr, s nímž přináší rozhovor také předkládaný Informační bulletin Úřadu. Řešení uvedených problémů je jedním ze zásadních a nejbližších úkolů, s nimiž se Úřad musí vyrovnat. Z toho důvodu také zpracoval své stanovisko k problematice obchodních sdělení, které podobně jako zásady pro používání kamerových systémů předloží v nejbližší době veřejnosti.

Aktivně se rovněž v širším kontextu problematiky spamu zapojil Úřad do mezinárodních aktivit, které směřují k potírání spamu jakožto takového. Informace o angažovanosti Úřadu v této oblasti předložil na tiskové konferenci náměstek předsedy Ing. Jiří Krump.

Soustředěně v jarních měsících probíhají na Úřadu pracovní schůzky související s novelizací zákona o ochraně osobních údajů. Blíže bude o výsledcích tohoto úkolu informovat příští tisková konference.

V průběhu druhého čtvrtletí budou rozpracovány rovněž podněty, které vyplynuly z pravidelného pracovního setkání ochránců osobních údajů ke kontrolní činnosti v Paříži a Madridu a zejména z I. Kongresu ochránců osobních údajů, který se za přítomnosti předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce a jeho náměstkyně JUDr. Aleny Kučerové konal v březnu v Madridu.

V dubnu vyšla také 40. částka Věstníku Úřadu – periodika určeného především odborné veřejnosti.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání

Stav od 20. 11. 2005 do 31. 3. 2006

Deliktní jednání Sankční opatření Nápravná
opatření
zpracování osobních údajů syna ručitelky, v rozsahu jméno a rok narození, v rozporu se stanoveným účelem v souvislosti s vyřizováním žádosti o poskytnutí spotřebního úvěru zajištěného ručitelem a dále neinformování ručitelky o tom, že poskytnutí rodného čísla je pro daný účel zpracování osobních údajů dobrovolné, a tedy zpracování jejího rodného čísla bez potřebného souhlasu,
§ 5 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.
pokuta 25.000 Kč ano
zaslání výpisu aktuálního stavu účtu penzijního připojištění s osobními údaji jiné osoby shodného jména a příjmení a dále zaslání potvrzení o zrušení účtu rovněž s osobními údaji jiné účastnice penzijního připojištění,
§ 5 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1
pokuta 10.000 Kč ano
zveřejnění záznamu zobrazení přední strany občanského průkazu obsahující osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, pohlaví, doba platnosti a číslo občanského průkazu, včetně podpisu a fotografie jeho držitele v souvislosti s prezentací videozáznamu o průběhu zásahu na akci CzechTek 2005 Policií České republiky, na tiskové konferenci pořádané Ministerstvem vnitra České republiky,
§ 13 odst. 1
pokuta 15.000 Kč ne
zaslání zálohových faktur 105 zaměstnancům Úřadu městské části Praha 10 dopisy s uvedením jejich rodných čísel v adresní části dopisních obálek, a to bez jejich souhlasu,
§ 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.
pokuta 20.000 Kč ne
zpřístupnění mezinárodního zatýkacího rozkazu Policií České republiky, odborem mezinárodní policejní spolupráce, oddělením Interpol, reportérům České televize, aniž by přijal opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům obviněného a jeho rodičů, v něm uvedených, a k jejich zveřejnění v pořadu České televize Reportéři ČT,
§ 13 odst. 1
pokuta 20.000 Kč ne
zpřístupnění usnesení, kterým bylo zahájeno trestní stíhání, obsahující osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo narození a adresa trvalého pobytu, Policií České republiky České televizi, aniž by přijala opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, v něm uvedených, a k jejich zveřejnění ve zpravodajských pořadech České televize,
§ 13 odst. 1
pokuta 15.000 Kč ne
pořizování fotokopií průkazů totožnosti 202 návštěvníků hostů ubytovaných v hotelu MARRIOTT Executive Apartments od roku 2000 do 1. června 2005, tj. zpracování osobních údajů návštěvníků hostů bez jejich souhlasu, a to v rozsahu nikoliv nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a jejich následné uchovávání po dobu delší než nezbytnou k účelu jejich zpracování,
§ 5 odst. 1 písm. d) a e), § 5 odst. 2
pokuta 100.000 Kč ano
zveřejnění, mimo osobní údaje autora článku v rozsahu akademické tituly, jméno, příjmení a název zaměstnavatele, také adresy jeho trvalého pobytu, a to bez jeho souhlasu, v časopise Zdravotnictví a právo 1/2004 a prostřednictvím internetových domén www.zdravcentra.cz a www.zdravotnickepravo.cz,
§ 5 odst. 1 písm. f)
pokuta 3.000 Kč ne
zveřejnění osobních údajů 28 osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, ulice a č.p. trvalého pobytu v regionálním periodiku Domažlický zpravodaj v rubrice "Věková výročí", a to aniž by zveřejnění adresy subjektů údajů bylo pro dosažení stanoveného účelu nezbytné,
§ 5 odst. 1 písm. d)
pokuta 7.000 Kč ne
zaslání návrhu pojistné smlouvy na doplňkové úrazové pojištění, přičemž v zaslaném návrhu pojistné smlouvy byly uvedeny osobní údaje jiné osoby, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa trvalého pobytu,
§ 13 odst. 1
pokuta 10.000 Kč ne
umístění tiskopisů a dalších písemností (žádosti o poskytování telekomunikačních služeb sítě Eurotel, kopie občanských průkazů, příjmové pokladní doklady), obsahující také osobní údaje 78 zákazníků společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, telefonní číslo, státní občanství a podpis, k odpadkovým kontejnerům na Sokolovském náměstí v Liberci,
§ 13 odst. 1
pokuta 100.000 Kč ne
zpřístupnění protokolu o výsledku kontroly v Zoologické zahradě Jihlava deníku Vysočina, a to včetně všech osobních údajů zaměstnanců Zoologické zahrady Jihlava, které byly v předmětném protokole uvedeny,
§ 5 odst. 1 písm. f)
pokuta 20.000 Kč ne
zaslání výpisu z účtu cenných papírů na adresu jiného klienta, v souvislosti se správou portfolia cenných papírů, tedy neoprávněné zpřístupnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, číslo účtu cenných papírů, adresa bydliště a informace o cenných papírech,
§ 13 odst. 1
pokuta 20.000 Kč ne
neoznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů zahájení zpracování osobních údajů, jehož výsledkem bylo jejich předání jiné společnosti,
§ 16
pokuta 5.000 Kč ano
zveřejnění mimo osobních údajů výherkyně soutěže (křížovka o ceny) v rozsahu jméno a příjmení, také adresy trvalého pobytu, a to bez souhlasu výherkyně v časopisu Reader's Digest VÝBĚR,
§ 5 odst. 1 písm. f)
pokuta 7.000 Kč ne
neinformování cizinců o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jejich osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a dále neinformování o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti se zpracováním osobních údajů cizinců Policií České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, při shromažďování jejich osobních údajů pro vydávání povolení k přechodnému pobytu,
§ 11 odst. 1
pokuta 70.000 Kč ano
zaslání propouštěcí lékařské zprávy pacientky obsahující její osobní údaje, včetně citlivých údajů ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., elektronickou poštou jiné osobě,
§ 13 odst. 1
pokuta 10.000 Kč ne
nepřijetí opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění osobních údajů obsažených ve zdravotnických dokumentacích odcizených z vozidla, které užívá pro potřeby podnikání, a opětovné nepřijetí opatření k zamezení odcizení zdravotnických dokumentací z jejího vozidla obsahující osobní údaje 51 pacientů, tedy nezajištění zdravotnické dokumentace obsahující osobní údaje, včetně citlivých údajů ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.,
§ 13 odst. 1
pokuta 2.000 Kč ne
nepřijetí takových opatření, aby nedošlo k zpřístupnění osobních údajů, včetně citlivých údajů ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., obsažených ve zdravotnické dokumentaci určené ke skartaci, která byla nedostatečně znehodnocená vyhozena do kontejneru s odpadem před zdravotním střediskem,
§ 13 odst. 1
pokuta 2.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 10.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 10.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 10.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 5.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 10.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 5.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 10.000 Kč ne
zasílání nevyžádaných obchodních sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta
§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
pokuta 10.000 Kč nePřehled stížnostní agendy 1. čtvrtletí roku 2006

  Stížnosti Info Osobní konzul. Telefon. konzul.
Přijato 128 400 11 1 358
Vyřízeno 152(61) 288(12) 11 1 358
V řešení 37(0) 124    
Správní řízení 4(3)      
Kontrola 46(9)      
Odloženo 100(48)      
Postoupeno 2(1)      Statistika registrací za období od 24. 1. do 20. 2. 2006

  nárůst celkový počet
Oznámení zpracování podle § 16 odst. 1 128 27 339
Oznámení zpracování podle § 16 odst. 1 (po novele zákona s účinností 26. 7. 2004)   1 986
Oznámení změny zpracování podle § 16 odst. 1 0 606
Zaregistrovaná oznámení podle § 16 odst. 3 58 25 158
Zaregistrovaní správci 64 22 229
Osvědčení o provedení registrace podle § 16 odst. 5 14 284
Výzvy podle § 16 odst. 4 84 942
z důvodu zpracování osobních údajů kamerovými systémy
44 44
z důvodu neuvedení účelu
9 145
z důvodu oznámení činnosti podle § 18
17 270
z důvodu potřeby rozlišení správce a zpracovatele (případy tzv. obchodních zástupců
nebo pojišťovacích agentů
7 385
z důvodu neúplného podání
3 54
z důvodu oznámení zpracování citlivých osobních údajů
4 44
Na výzvu podle § 16 odst. 4 nereagovalo 0 308
Sdělení o neregistraci (po novele zákona s účinností 26. 7. 2004) 10 424
z důvodu oznámení činnosti podle § 18
9 183
z důvodu oznámení zpracovatelem
1 241
Řízení podle § 17 odst. 1 0 3
Zastavení řízení o registraci podle § 17 ods. 2 0 3
Nepovolení zpracování podle § 17 odst. 2 0 0
Zrušení registrace podle § 17a odst. 1 0 0
Zrušení registrace podle § 17a odst. 2 na žádost správce 25 765
Zrušení registrace podle § 17a odst. 2 z podnětu Úřadu 0 17
Telefonické dotazy a konzultace 245 1 917 *

*počítáno od 5. 10. 2004

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém