Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Seznam poradců

 

Tisková zpráva 3. 10. 2001

 
 
 

Praha 3. 10. 2001

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) RNDr. Karel Neuwirt bilancoval práci instituce, kterou řídí, za období od 26. 6. 2001, kdy se naposledy setkal s novináři na tiskové konferenci. Informoval mj. o žalobě podané Českým statistickým úřadem v souvislosti s rozhodnutím předsedy ÚOOÚ o likvidaci dvou údajů získaných při sčítání lidu, domů a bytů. Podal zprávu o vydání prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu. O procesu vydání vyhlášky detailně informoval I. náměstek předsedy ÚOOÚ Ing. František Novák. Konkrétní dotazy mohli účastníci tiskové konference adresovat i přítomné ředitelce Odboru elektronického podpisu ÚOOÚ Mgr. Dagmar Bosákové. Informaci předsedy ÚOOÚ o legislativní a kontrolní aktivitě ÚOOÚ za poslední období doplnil konkrétně zaměřeným vstupem JUDr. Josef Nejedlý, náměstek pro kontrolu, právo a legislativu.

RNDr. Karel Neuwirt podal rovněž zprávu o přistoupení ČR k Úmluvě č. 108 Rady Evropy, o ochraně osobních údajů z mezinárodního hlediska - zejména pod vlivem teroristického útoku v New Yorku 11. 9. 2001 - a o mezinárodním setkání ochránců osobních údajů na zářijové konferenci v Paříži. Informoval rovněž o české iniciativě v Radě Evropy, již na podporu implementace zákona o ochraně osobních údajů v postkomunistických zemích předložil ve Štrasburku, a o zahájení spolupráce ÚOOÚ v rámci programu PHARE.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) obdržel žalobu Českého statistického úřadu podanou u Městského soudu v Praze v rámci přezkumu správního rozhodnutí předsedy ÚOOÚ. V současné době je obsah žaloby posuzován a připravuje se vyjádření k výzvě soudu, ve kterém budou shrnuty argumenty proti žalobě.

Úřad se domnívá, že žaloba je nedůvodná a založená na mylném právním názoru, který zužuje reálnou ochranu osobních údajů ve sféře státní správy, v tomto případě statistiky, pouze s odkazem na formální výklad určitých ustanovení právního řádu. ÚOOÚ je připraven k tomu obhájit své kompetence soudně s tím, že na první místo klade zájem vyjádřený zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, aby osobní údaje jednotlivce byly chráněny v celém rozsahu právního řádu.

Přijetím novely zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (17. 5. 2001) získal ÚOOÚ pravomoc k vydání prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu. Návrh prováděcí vyhlášky zpracoval Úřad pro ochranu osobních údajů do 27. června 2001, kdy jej rozeslal na 37 připomínkových míst. Připomínky, které obdržel a projednal, zapracoval do návrhu vyhlášky, kterou odeslal 13. 8. 2001 Legislativní radě vlády. Dne 1. 10. 2001 proběhlo jednání, na němž bylo znění vyhlášky schváleno. Po obdržení stanoviska z jednání ÚOOÚ může prováděcí vyhlášku postoupit ke zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Úřad pro ochranu osobních údajů připomínkoval celou řadu návrhů novel zákonů nebo tvorby nových právních předpisů z hlediska ochrany osobních údajů. Ne vždy je ale o připomínky žádán, nebo včas požádán. Svou povinnost napomáhat harmonizaci právního řádu ovšem přijímá jako samozřejmou a vždy se jí bude snažit dostát. V souvislosti se senátní novelou zákona o zveřejnění svazků shromažďovaných bývalou StB se objevilo v tisku několik zavádějících informací, které mohou vzbuzovat dojem, že ÚOOÚ brání zpřístupnění uvedené dokumentace. V zájmu rozptýlení tohoto politováníhodného nedorozumění poskytuje Úřad v příloze plné znění svých připomínek, včetně citací pasáží návrhu senátní novely zákona, k níž se vyjadřoval. Obdobně tak činí i s připomínkami k novele zákonů, jimiž má být řešen problém tzv. „černých pasažérů“.

S velkou nevolí konstatoval Úřad rovněž argumentaci Rady České televize, která zdůvodňovala zákonem o ochraně osobních údajů vyloučení veřejnosti při slyšeních kandidátů ucházejících se o místo generálního ředitele ČT. Úřad pro ochranu osobních údajů konstatuje, že jde o zcela lichý a zřejmě účelový poukaz na zákon o ochraně osobních údajů.

Úmluva č.108 je základním dokumentem Rady Evropy pro oblast ochrany osobních údajů. Byla přijata již v roce 1981 a v platnost vstoupila o čtyři roky později 1. října 1985, poté, co ji ratifikovalo prvních pět států – Francie, Německo, Norsko, Španělsko a Švédsko. K nim se postupně připojovaly další státy, v souvislosti s tím, jak přijetím příslušných zákonů dosahovaly odpovídající úrovně ochrany osobních údajů. Ze zemí střední a východní Evropy Úmluvu podepsaly - zatím bez ratifikace - Bulharsko, Estonsko, Moldávie, Polsko a Rumunsko a ratifikovalo ji Maďarsko, Slovensko a Slovinsko, Litva, Lotyšsko a 9. 7. 2001 také ČR.

Významným momentem a nezbytným předpokladem pro to, aby se ratifikací mohla připojit i Česká republika, bylo přijetí zákona č. 101/2000 Sb. a zřízení nezávislého dozorového orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů v polovině loňského roku.

Z Úmluvy č. 108 vycházela Evropská komise, když připravovala svou Směrnici o ochraně fyzických osob se zřetelem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů č. 95/46/ES. Po přijetí Evropským parlamentem a Radou v roce 1995 se Směrnice stala základním legislativním dokumentem Evropské unie pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že z působnosti Směrnice bylo vyňato zpracovávání osobních údajů v oblasti veřejného pořádku, obrany, bezpečnosti státu a trestního práva, vyžaduje EU pro taková zpracování harmonizaci právního řádu s Úmluvou č. 108. Ochrana dat pro problematiku 2. a 3. pilíře podle Maastrichtské smlouvy se řídí právě touto Úmluvou. Proto má přistoupení České republiky k Úmluvě význam také pro spolupráci České republiky s Evropskou unií i s jednotlivými členskými zeměmi jako předpoklad pro začlenění našeho státu do evropského společenství.

K 1. 10. 2001 ÚOOÚ registruje 11 627 správců osobních údajů.

V období 26. 6. – 2. 10. 2001 Odbor kontroly ÚOOÚ obdržel 47 podání, kterými se zabývá.

Přiložené 3. číslo bulletinu ÚOOÚ zahajuje pravidelné vydávání tiskoviny, která bude čtyřikrát do roka informovat o práci ÚOOÚ a o problematice ochrany osobních údajů v ČR i ve světě.

Nadále vychází Věstník ÚOOÚ, v němž jsou zveřejňovány mj. informace o zaregistrovaných správcích osobních údajů. Jsou v něm publikovány také zásadní stanoviska ÚOOÚ a podnětné informace ze zahraničí.

Aktuální informaci slouží webové stránky Úřadu, které se nacházejí na adrese: www.uoou.cz.

V zájmu zlepšení a urychlení komunikace s veřejností poskytuje ÚOOÚ základní právní informace o aplikaci zákona o ochraně osobních údajů na telefonní lince 02 / 2100 8315 Odboru kontroly a Odboru legislativního a právního.

Všeobecné informace lze získat na telefonních číslech Oddělení pro styk s veřejností:
02 / 2100 8286, 2100 8484, 2100 8248, 2100 8216

Rozsáhlejší konzultace o aplikaci zákona o ochraně osobních údajů poskytuje ÚOOÚ na základě písemných dotazů.

Kromě telefonické informační služby lze využít pro dotazy také emailového spojení: posta@uoou.cz

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém