Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Tisková zpráva 30. 9. 2003

 
 
 

Tisková zpráva

30. 9. 2003

Ve 3. čtvrtletí roku 2003 vyvrcholily v Úřadu pro ochranu osobních údajů legislativní aktivity spojené s přípravou novely zákona o ochraně osobních údajů. Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt charakterizoval na tiskové konferenci důvody novelizace zákona. O legislativní přípravě novely a průběhu připomínkového řízení, jímž novela prošla, informoval JUDr. Josef Nejedlý, náměstek pro právo a legislativu, 1. náměstek předsedy Úřadu.

V návaznosti na novelu zákona o ochraně osobních údajů je novelizován také bankovní zákon, který ve věci ochrany osobních údajů byl shledán jako nekompatibilní s unijním právem. Novelizace je výsledkem spolupráce Úřadu a bankovního sektoru, jmenovitě ČNB.

V oblasti legislativy Úřad vyslovil názor na novelizaci katastrálního zákona: Vznesl především návrh, aby byla oddělena část veřejně přístupná a část přístupná teprve pro zájemce, který prokáže hlubší, opodstatněný a oprávněný zájem informace z katastru nemovitostí získat.

Ucelený přehled o legislativní činnosti Úřadu (připomínkovaných zákonech a vyjádřeních k dalším právním normám) za uplynulé čtvrtletí je obsažen v tabulce přiložené k tiskové zprávě.

Úřad poskytl za toto období odpověď na 103 dotazy právního charakteru.

V oblasti kontroly bylo od 1. července do 24. září přijato celkem 67 stížností. Z toho:

·  44 případů je v šetření
·    4 případy jsou předány ke kontrole, která bude zahájena, nebo již probíhá
·    2 případy předány odboru správního rozhodování
·  16 případů bylo ukončeno
·    1 podezření ze spáchání trestného činu nakládání s osobními údaji

Ve správním řízení Úřad uložil pokutu obecním úřadům v Blovicích (v souvislosti se zveřejněním seznamu dlužníků nájemného) a v Kraslicích (za zveřejnění osobních údajů dlužníků a výše finančních odměn úředníků), Úřad zahájil řízení ve věci zveřejnění jmen dětí, které se dopouštěly poškozování na veřejném majetku ve Šlapanicích, a personální agentury Axial ve věci ztráty složek s osobními údaji klientů

Ve 3. čtvrtletí vyvstala v ochraně osobních údajů řada problémů, které byly v některých případech soustředěně sledovány sdělovacími prostředky, v některých případech dokonce primárně médii detekovány jako problém v oblasti ochrany osobních údajů. Tento fakt Úřad považuje za velmi pozitivní s ohledem na potřebu kultivovat právní povědomí o ochraně osobních údajů u občanů České republiky. Konkrétně jde o případy následující:

·  Výše je již uvedena kauza agentury Axial, která na Úřadě dospěla do správního řízení.
·  Probíhá kontrola ve sdružení SOLUS, poskytujícím služby bankovního a leasingového registru.
·  V eBance probíhá kontrola v souvislosti se získáváním nových klientů mj. v rámci kampaně „Letní bouře“.
·  Kontrola probíhá ve společnosti Provident Financial.
·  Šetření je podrobena společnost TESCO a v ní působící vnitřní bezpečnostní služba.
·  Úřad se vyjádřil ke zveřejnění seznamů údajně zkompromitovaných pražských radních a šetří zveřejnění
  seznamů, které provedlo sdružení Oživení.
·  Předmětem šetření je stížnost dobrovolníků, kteří pomáhali při loňských povodních a poukázali na
  neoprávněné nakládání s jejich osobními údaji ze strany pražského magistrátu v letošním roce.
·  Probíhá šetření ve věci dotazníků, které měli vyplnit žáci na jednom brněnském OU a PŠ – je zřejmé,že
  dotazník obsahuje velký rozsah dokonce citlivých údajů.
·  Úřad řeší problém zveřejnění dlužníků VZP na internetu.

Za závažné Úřad považuje to, že se ve 3. čtvrtletí setkal s publikováním zavádějících zpráv a vyjádření. Tento jev zaznamenal kupříkladu v souvislosti s provozovaným bankovním registrem a společností CCB, kde kontrola ze strany Úřadu pokračuje a nelze tedy předjímat její závěry tvrzením ze strany CCB, že je registr plně v souladu se zákonem. Úřad se v zájmu veřejnosti snaží upozorňovat na podobné přinejmenším nepřesnosti, ne vždy se však setkává se vstřícnou reakcí. Je ovšem médiím vždy k dispozici pro potvrzení zpráv, které si potřebují ověřit.

Obdobně ne vždy chápavá reakce se u určitých resortů projevuje ve věci připomínek Úřadu týkajících se zjednodušujících postupů, které ignorují soukromí občanů, či k němu prokazují malý respekt. Úřad se snaží vždy poukazovat na potřebu zachovávat vyvážený postoj k ochraně osobních údajů i k řešení stávajícího problému v daném oboru. Opírá se tu o zásadu uplatňovanou v dlouhodobě zavedených demokraciích. Ochrana soukromí zde bývá prolomena teprve tehdy, kdy není možné ve veřejném zájmu nalézt řešení závažného problému jinými, vůči soukromí neinvazivními prostředky. Absenci takového chápání Úřad zaznamenává v přístupu Ministerstva zdravotnictví, konkrétně například v postoji k zavedení příletových karet v rámci prevence proti epidemii SARS. Naopak konstatuje velmi uvážlivý postoj ze strany obecních úřadů, které ustupují od zveřejňování jmen dlužníků nájemného, s plným pochopením důvodů právních i etických. Je zřejmé, že i v České republice se bude společnost setkávat s problémy, které dosud život lidí nezasahovaly. Jedním z těch krajních a neobyčejně závažných je odcizení identity. I tehdy však, dle pevného přesvědčení a názoru Úřadu, budou muset být voleny postupy, které nejsou v rozporu ani s evropskými právními normami, ani s otevřeným a respektujícím přístupem k občanům.

Úřad byl za poslední čtvrtletí značně aktivní v kontaktech se zahraničím.

V průběhu léta zahájil další twinningový program podporovaný z finančních prostředků Evropské unie. Tentokrát jde o krátkodobý twinning (tzv. light twinning), kdy v průběhu 6 měsíců se mají pracovníci Úřadu seznámit s praktickým naplňováním Schengenského acquis, aplikacemi ochrany osobních údajů v rámci schengenské spolupráce, celní spolupráce, Europolu a Eurojustu. Pro Úřad vznikají v těchto oblastech nové povinnosti, které se plně rozvinou se vstupem našeho státu do Evropské unie; v této souvislosti vzniká pro Úřad také nová agenda, jak jsme již informovali na tiskové konferenci v červnu t. r. Partnerem uvedeného twinningového programu je i tentokrát španělský dozorový úřad. Projekt skončí v únoru roku 2004.

Intenzivně Úřad pracuje v rámci Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP29) při Evropské komisi. Bližší informace o tomto orgánu evropských struktur je přílohou k této zprávě, kterou vyjímáme z vydání poslední částky (27.) Věstníku Úřadu.

Živé jsou kontakty Úřadu s Radou Evropy, zejména díky povinnostem a angažmá jeho předsedy v příslušné oborové oblasti tohoto orgánu.

Poslední celosvětové setkání ochránců osobních údajů proběhlo v australském Sydney ve dnech 10. - 12. 9. 2003. Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt zde byl jedním z předkladatelů schválené rezoluce o předávání údajů pasažérů leteckých společností do Spojených států (spolu se svými partnery ze Švýcarska, Finska a Německa). Český text přijatých rezolucí obdrží novináři e-mailem nebo běžnou poštou, jakmile bude dokončena redakce překladu. V předvečer uvedené konference, tohoto nejvýznačnějšího každoročního odborného fóra v oblasti ochrany osobních údajů, se konala v Melbourne konference specializovaná: Pod názvem „Tělo jako údaj“ byla věnována oboru biometriky - uspořádal ji komisař pro ochranu osobních údajů australského státu Victoria. Rozhlasem přenášené besedy a odborné rozpravy o odrazu ochrany osobních údajů v umění, která se konala v jejím kontextu, se zúčastnil rovněž předseda českého úřadu.

Za období od 6. června 2003 Úřad vydal 3 částky svého Věstníku. Zveřejnil v nich kromě podrobných informací o registracích a výše uvedené zprávy o skupině WP29 Evropské komise také poslední informativní překlady Doporučení Rady Evropy týkající se ochrany osobních údajů. V návaznosti na vydání ve Věstníku je Úřad zveřejňuje také na webových stránkách, takže jsou trvale k dispozici zainteresované veřejnosti. Úřad nadále bude ve svém Věstníku zveřejňovat překlady dokumentů, které jsou výstupem z práce uvedené pracovní skupiny pro ochranu dat Evropské komise, a výběrově postupně zveřejní judikaturu Evropského soudu týkající se, nebo vztahující se, k ochraně osobních údajů.

Číslo 3 informačního bulletinu Úřadu, které je ohlédnutím za prací Úřadu ve 2. čtvrtletí, nabízí Úřad jako přílohu stávající tiskové zprávy.

Na Úřadu proběhla v loňském roce a v začátku roku tohoto kontrola NKÚ, která neshledala žádné závažné a sankcím podléhající nedostatky. Zpráva NKÚ o této kontrole byla bez připomínek a doplňujících dotazů přijata vládou na zasedání dne 22. 9. 2003.

Další pravidelná čtvrtletní tisková konference Úřadu pro ochranu osobních údajů je plánována na 3. 12. 2003.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém