Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Tisková zpráva 4. 4. 2007

 
 
 

Tisková zpráva

4. 4. 2007

Úřad pro ochranu osobních údajů ukončil projekt Pomoc Komisi Bosny a Hercegoviny. Český Úřad získal ve výběrovém řízení Evropské unie postavení hlavního partnera a koordinátora programu, který podporoval vznik nezávislé dozorové instituce pro ochranu osobních údajů v Sarajevu a koordinoval harmonizaci bosensko-hercegovského zákona o ochraně osobních údajů s evropskou legislativou. Partnerem projektu byla španělská Agentura pro ochranu dat. Po třináct měsíců působil v Bosně a Hercegovině pracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiří Maštalka. Projekt na sarajevské Komisi pro ochranu osobních údajů uzavřel 27. března 2007 RNDr. Igor Němec, předseda českého Úřadu, za účasti bosensko-hercegovské politické reprezentace a španělských kolegů. Český Úřad pro ochranu osobních údajů byl první institucí z nových členských států EU, která byla pověřena misí pomoci státům usilujícím o vstup do EU, jež byla financována v rámci twinningových projektů EU.

Ve dnech 3. - 4. dubna je hostem českého Úřadu předsedkyně rumunské dozorové instituce paní Georgeta Besarabescu s doprovodem. Rumunští kolegové přijeli převzít zkušenosti o procesu přístupu ČR do schengenského prostoru a agendě, kterou pro český Úřad v oblasti ochrany osobních údajů tento nový status znamená. Rumunsko se připravuje na evaluační misi EU k připravenosti státu na vstup do schengenského prostoru.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na konci února 2007 svou výroční zprávu za rok 2006, jak mu ukládá zákon. Zpráva je dostupná na webových stránkách Úřadu. V současnosti je překládána do angličtiny a v konsolidované česko-anglické verzi bude publikována v tištěné podobě.

Přiložené materiály obsahují separát úvodního slova předsedy Úřadu, které shrnuje jak problémy ochrany osobních údajů v ČR, tak podstatné kroky, které Úřad pro ochranu osobních údajů v roce 2006 učinil; přiložena je rovněž přehledová tabulka zachycující činnost Úřadu za toto období v číslech.

Na základě provedené kontroly zpracování osobních údajů při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu prováděného Policií ČR (srv. VZ pdf Soubor http://www.uoou.cz/vz_2006.pdf, s.22) Úřad z hlediska své kompetence věcně přispěl k diskusi vedené o problematice odposlechů, která byla a stále ještě je i živým mediálním tématem. Předseda Úřadu dr. Němec opakovaně poukázal i v médiích na problematičnost množství osob, které mají přístup k uvedeným informacím na základě zákonného zmocnění.

K problematice postihu nevyžádaných obchodních sdělení přináší výroční zpráva přehled o postupu Úřadu v loňském roce (srv. pdf Soubor http://www.uoou.cz/vz_2006.pdf, s. 24-27). V příloze ke stávající tiskové zprávě je přiložen přehled o kvantitativních výstupech práce Úřadu v této oblasti za první čtvrtletí. Vzhledem k soustředěnému zájmu médií poskytl výklad o metodice práce a postupech Úřadu inspektor řídící uvedené kontroly Ing. Miloš Šnytr.

V průběhu prvního čtvrtletí roku byla v kontextu diskuse o zákonu o střetu zájmu středem pozornosti také povinnost Úřadu pro ochranu osobních údajů postihovat zveřejňování údajů z registru majetkových přiznání povinných osob. Je třeba v tomto kontextu také připomenout fakt, že Úřad upozornil na skutečnost, že uvedený zákon nestanovil přechodné období pro přístup do registru předcházejících podání majetkových přiznání. V souladu s povinnostmi ukládanými uvedeným zákonem se Úřad zabývá zveřejněním údajů v Hospodářských novinách.

Úřad navštívili dne 7. 3. 2007 členové Komise pro ochranu soukromí Senátu ČR. Za své návštěvy se seznámili s prací Úřadu a následně byl učiněn návrh, aby se jednání Komise v budoucnu účastnil také představitel Úřadu.

V prvním čtvrtletí letošního roku Úřad nadále zaznamenával zvýšený počet žádostí o registraci zpracování osobních údajů za použití kamerových systémů. Zejména je zarážející nárůst záměrů škol využívat kamerového sledování. Obdobně jako v případě mediálně sledovaného postupu Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého, Úřad odmítl registraci zpracování osobních údajů za použití kamerových systémů také na některých dalších školách; se znepokojením konstatuje, že argumentace provázející žádosti škol o registrace často spojuje využívání kamerových systémů s úkoly, kterým tato zařízení ani nemohou dostát – např. zabránit šikaně. Jako znepokojivý se jeví ovšem především fakt, že mladí lidé, ba dokonce děti v mateřských školkách, by si měli zvykat na život pod permanentním dozorem kamery; technický prostředek je chápán jako náhražka osobní autority pedagoga a ignorovány jsou možnosti zneužití obrazového materiálu.

Pokuta ve výši 180 000 Kč, kterou Úřad udělil za využití kamerového sledovacího systému v nájemním domě v Brně, byla napadena žalobou. Soud žalobu odmítl a fakticky tak rozhodnutí Úřadu potvrdil.

O vydaném rozhodnutí Úřadu ve věci Hnutí na obranu majitelů realit (HOMR), jímž Úřad uložil pokutu ve výši 550 000 Kč, byla veřejnost několikrát médii zmatečně informována na základě sdělení kontrolovaného: Soud zrušil rozhodnutí Úřadu pouze vzhledem k drobnému správnímu pochybení; nezrušil však ani nezpochybnil uložení pokuty. Druhá kontrola v HOMR reagovala na fakt, že Hnutí v rozporu s rozhodnutím Úřadu znovu zveřejnilo seznam nájemníků, jejichž soukromí sleduje a informace o něm zveřejňuje. Kontrola je uzavřena, kontrolovaný dosud nepřevzal kontrolní protokol.

Dále probíhá kontrola Rádia Svobodná Evropa. Ve věci zavedení In-karty Českými drahami rovněž pokračuje kontrola Úřadu. V souvislosti s dosud neukončenou kontrolou společnosti Reader´s Digest považuje Úřad za potřebné upozornit stěžovatele obecně na jednu z hlediska zákona o ochraně osobních údajů závažnou věc: Dříve, než se obracejí na Úřad, by měli požádat správce zpracovávajícího jejich osobní údaje, aby jim nadále neposílal nabídky a vymazal jejich osobní údaje. Stěžovatelé by si také ještě před podáním stížnosti měli dobře uvědomit, zda někdy, někde, za určitých okolností neposkytli své osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním pro další marketingové využití. Při kontrole se často stává, že se potvrdí, že stěžovatel poskytl své osobní údaje i souhlas s jejich dalším využitím – a v tomto ohledu zákon nemůže dát jeho stížnosti průchod.

Úřad uzavřel kontrolu v souvislosti s nalezenou zdravotní dokumentací v Bystrci. Bylo shledáno závažné pochybení a uložena pokuta. Kontrolovaný správce podal ve věci rozklad, o němž bude Úřad rozhodovat v dubnu.

Při kontrole bank na českém území v souvislosti s problémem předávání osobních údajů společností SWIFT z území EU do Spojených států nebylo shledáno pochybení. Údaje odtud v souladu s evropskou legislativou odcházejí výhradně do států Evropské unie. Není tedy žádných indicií, které by dávaly možnost řešit problém na českém území a na základě českého právního řádu. Obsáhlý materiál - vyjádření Úřadu, který byl předložen na minulé tiskové konferenci, doplňujeme tentokrát odkazem na dokument vydaný v této věci WP 29 Evropské komise.
Dokument bude publikován rovněž ve 44 částce Věstníku Úřadu, která je právě v tisku

Od 28. ledna do 28. března 2007 Úřad podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění ukončil 20 kontrol, zahájil 6 a nadále vede 38 kontrol.

Za stejné období podle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v kontextu kompetence postihovat nevyžádaná obchodní sdělení Úřad přijal 415 stížností, ukončil 57 případů – z toho 19 zahájených loni a 38 letos; celkem bylo vyřešeno 205 stížností a v 9 případech je vedeno správní řízení formou příkazu, v jednom případě byl podán odpor.

Ve správním řízení od 16. ledna 2007 eviduje odbor správních činností 25 nových podnětů (přestupků a správních deliktů): 13 podnětů je řešeno ve správním řízení, 4 v řízení o přestupku, 1 byl řešen úředním záznamem (nebyl shledán důvod k zahájení řízení), 2 podněty byly postoupeny ke kontrole, 1 byl postoupen pro věcnou nepříslušnost a ve 4 případech dosud nebylo řízení zahájeno. V roce 2007 je evidováno 16 řízení o správním deliktu a 3 řízení z roku 2006 nebyla dosud pravomocně ukončena. Z toho 12 správních řízení bylo nově zahájeno. V řízení o přestupcích byl vydán 1 úřední záznam o odložení věci, 1 příkaz s uložením napomenutí, který nabyl právní moci, 1 rozhodnutí o zastavení řízení (spáchání skutku nebylo prokázáno) nabylo právní moci.

Na základě podaných oznámení o zpracování osobních údajů, kdy vznikla důvodná obava, že by mohlo dojít k porušení zákona (řízení podle §17) od 16.1. obdržel odbor správních činností 27 nových podnětů; bylo vydáno 14 rozhodnutí ve věci (7 o nepovolení zpracování, 7 o zastavení řízení – zpracování bylo zapsáno do registru Úřadu, 1 rozhodnutí o zastavení řízení – nedochází ke zpracování osobních údajů, na které se vztahuje oznamovací povinnost).

Byl podán 1 rozklad účastníkem řízení, který byl předložen k rozhodnutí předsedovi Úřadu.

Z dalších úkolů Úřadu

  1. Úřad se aktivně účastní na přípravě informační kampaně ke vstupu České republiky do Schengenského prostoru.

  2. Do 20. dubna 2007 byla prodloužena uzávěrka soutěže pro mládež „Moje soukromí. Nedívat se, nešťourat!“, vyhlášená u příležitosti Dne ochrany osobních údajů. Prodloužení uzávěrky vyplynulo z uzavřeného partnerství s dalšími mediálními partnery – www.alik.cz a Rádiem Hey!. Vyhlášení vítězů soutěže bude 1. června 2007 na MFF filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Zde budou vystavené také práce ze soutěže a proběhne seminář v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pro jehož pořádání získal Úřad akreditaci MŠMT.

  3. Úřad se bude účastnit prostřednictvím tiskové mluvčí PhDr. Hany Štěpánkové, zvolené v březnu ve Štrasburku, do Řídící skupiny, práce T-PD Rady Evropy (Poradního výboru Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat).

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

pdf Soubor Rok 2006 z pohledu předsedy Úřadu

pdf Soubor Činnost Úřadu v roce 2006 v číslech

pdf Soubor Vyjádření a doporučení ÚOOÚ k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Agenda konzultací a stížností

pdf Soubor Statistika registrací od 28. 1.2007 - 29.3.2007

pdf Soubor Článek z bosensko-hercegovského tisku o slavnostním ukončení twinningového projektu EU „Podpora Komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“, kde Úřad působil jako vedoucí celého projektu.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém