Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva 6. 6. 2007

 
 
 

Tisková zpráva

6. 6. 2007

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec předal 1. června na 47. MFF pro děti a mládež ve Zlíně ocenění vítězům soutěže „Moje soukromí. Nedívat se, nešťourat!“, kterou vyhlásil Úřad u příležitosti Dne ochrany osobních údajů: Od roku 2007 se jím z podnětu Rady Evropy stal 28. leden, den, na který připadá výročí otevření k podpisu Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat v roce 1981; pro Českou republiku nabyla uvedená Úmluva účinnosti 1. listopadu 2001. Přílohou této tiskové zprávy je listina vítězů soutěže; přiloženy jsou rovněž tři texty účastníků soutěže – dva z nich byly oceněny 1. cenou, jeden získal čestné uznání. Na webových stránkách Úřadu je rovněž dostupná galerie zaslaných vítězných prací dětí a mladých lidí.

Úřad obdržel do soutěže na 200 příspěvků, z nichž vybírala jury ve složení PhDr. Jitka Miklová, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, Mgr. Pavel Kácha, dramaturg ČRo2 Praha, Mgr. Miloslav Žáček, odborný asistent Katedry grafiky VŠUP, jako kolektivní členové společnost Iuridicum Remedium a samostatné oddělení tiskové Úřadu; jury předsedal RNDr Igor Němec. Soutěž měla dát příležitost dětem a mladým lidem (v kategoriích 12-15 let a 16-20 let) vyjádřit svůj názor na to, co chápou pod pojmem soukromí, a zvýšit jejich povědomí o tom, že právě ochrana osobních údajů je v době rozsáhlého využívání výkonných komunikačních technologií prostředkem k jeho lepší bezpečnosti. V rámci MFF uspořádal Úřad ve Zlíně také první seminář o ochraně osobních údajů ve vzdělávání. Zúčastnilo se ho 22 pedagogů, nejčastěji ředitelů škol z oblasti Zlínského kraje. Program semináře je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na 3 roky; Úřad do konce tohoto roku uspořádá ještě seminář v Kraji Vysočina a v Praze. Zájem o program projevily už také další kraje ČR.

Úřad se za uplynulé čtvrtletí zabýval některými obzvlášť aktuálními případy: Provádí šetření v souvislosti s podezřením na únik osobních údajů v kontextu kauzy týrání dětí v Kuřimi.

Přiložené materiály k této zprávě obsahují aktuální výklad k možnosti využívání kamerových systémů ve školách, který je trvale předmětem zájmu veřejnosti. Úřad také vyřizuje žádosti škol o instalování kamerových systémů. Je třeba říci, že se o každém případu rozhoduje individuálně a nelze tedy zobecňovat, že kamery se ve školách vůbec objevit nemohou. Přivykat ovšem děti žít pod trvalým dozorem kamer není v žádném případě žádoucí.

Úřad předal vymáhání pokuty uložené Hnutí na obranu majitelů realit příslušnému orgánu, vzhledem k tomu, že HOMR částku ve výši 550 000 Kč ve stanovené lhůtě neuhradil. Druhá kontrola provedená u tohoto správce osobních údajů byla uzavřena a na základě shledaných pochybení předána ke správnímu řízení.

Dále probíhá kontrola Rádia Svobodná Evropa, při níž je třeba respektovat režimní charakter chodu tohoto pracoviště, z čehož vyplývají i časové nároky při předkládání požadovaných podkladů.

Ve věci zavedení In-karty Českými drahami Úřad požaduje nastavení pravidel tak, aby nemohlo v žádném případě docházet k eventuálnímu sledování pohybu a chování jejích držitelů.

Kontrola společnosti Readar´s Digest se ještě rozšířila o další podání, která Úřad obdržel. Opakovaně však Úřad považuje za nutné upozornit stěžovatele obecně na fakt, že dříve, než se obrátí na Úřad, by měli požádat správce zpracovávajícího jejich osobní údaje, tj. v daném případě společnost Reader´s Digest, aby jim nadále neposílal nabídky a vymazal jejich osobní údaje. Stěžovatelé by si také ještě před podáním stížnosti měli dobře uvědomit, zda někdy, někde, za určitých okolností neposkytli své osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním pro další marketingové využití. Při kontrole se často potvrdí, že stěžovatel poskytl své osobní údaje i souhlas s jejich dalším využitím.

Úřad uzavřel kontrolu v souvislosti s nalezenou zdravotní dokumentací v Bystrci. Rozhodnutí bylo potvrzeno předsedou Úřadu, k 5. 6. ale ještě nenabylo právní moci

Na základě soudního rozhodnutí o žalobě města Rumburk na rozhodnutí Úřadu o uložení pokuty za zveřejňování osobních údajů v zápisech z jednání zastupitelstva Úřad uvede do souladu s požadavkem soudu procesní pochybení. Soudní rozhodnutí se ovšem nedotýká uložení pokuty ani její výše.

Úřad vítá novelizovaný zákon o péči o zdraví lidu, kterým jsou posílena práva subjektů údajů -pacientů, pokud jde o získávání informací ze zdravotní dokumentace i jejich rozhodnutí o zpřístupňování třetím osobám (např. příbuzným).

Od 28. března do 31. května 2007 Úřad podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění ukončil 10 kontrol, zahájil 13 a nadále vede 42 kontrol.

Za stejné období podle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Úřad ukončil 13 případů a zahájil 10 kontrol. V současné době probíhá 22 kontrol.

Ve správním řízení jsou od dubna (konání poslední tiskové konference) řešeny 4 podněty, 3 podněty jako přestupek, v 1 případě byl podnět odložen úředním záznamem (nebylo shledán důvod k zahájení řízení), ve 2 případech zatím řízení ještě nebylo nezahájeno.

V řízení o správním deliktu bylo 6 správních řízení nově zahájeno a bylo vydáno 10 rozhodnutí ve věci; 4 rozhodnutí nabyla právní moci, 1 příkaz s uložením pokuty za porušení zákona č. 101/2000 Sb. nabyl právní moci, 1 usnesení o přerušení řízení nabylo právní moci, v 1 správním řízení o náhradě nemajetkové újmy byl podán rozklad proti rozhodnutí Úřadu, 2 rozhodnutí projednaná rozkladovou komisí, potvrzená rozhodnutím předsedy nabyla právní moci, v 1 případě bylo rozhodnutím předsedy správní rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání.

V řízení o přestupcích byla 1 věc odložena, vydán 1 příkaz s uložením o napomenutí, 1 rozhodnutí o nespáchání deliktu podle zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů, nabylo právní moci, bylo vydáno 1 rozhodnutí o uložení sankce.

V případech podání oznámení o zpracování osobních údajů, kde vzniká důvodná obava, že by při něm mohlo dojít k porušení zákona, bylo vydáno 22 rozhodnutí (3 o nepovolení zpracování, 18 o zastavení řízení a zapsání do registru, 1 o zastavení řízení, neboť nedochází ke zpracování osobních údajů). Účastníky řízení byly podány 2 rozklady, z nichž 1 byl předložen předsedovi.

O nově přijatých podáních na Úřad informuje tabulka v příloze.

Úřad zveřejnil na svých webových stránkách Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací o činnosti orgánů veřejné správy, které vyjde rovněž ve Věstníku Úřadu. Zprovozněna byla rovněž speciální rubrika, kde naleznou občané výklad ke kompetenci Úřadu v souvislosti s ochranou jejich údajů po přistoupení České republiky do Schengenského prostoru.

Vydaný Informační bulletin, který je součástí materiálů z této tiskové konference, se ve svém tématu zaměřil na problematiku identity a její krádeže.

Z dalších úkolů Úřadu

  1. Úřad se prioritně zabývá právním výkladem problematiky ochrany osobních údajů dětí a připravuje stanovisko, jímž poskytne výklad zákona o ochraně osobních údajů v kontextu práv dětí.

  2. Na základě opakujících se dotazů a aktuálnosti situace se Úřad rovněž bude zabývat otázkou využívání kamerových systémů ve zdravotnictví z hlediska ochrany soukromí.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Agenda konzultací a stížností

Praktické otázky provozování kamerových systémů ve školách a školských zařízeních

Seznam vítězů 1. ročníku soutěže "Moje soukromí. Nedívat se, nešťourat!"

Vítězné literární příspěvky

kategorie 12 – 15 let
Kateřina Kosová
Gymnázium Teplice
(pdf Soubor zde)
kategorie 16 – 20 let
Lucie Hronová
Škola Kavčí hory, Praha
(pdf Soubor zde)

Čestné uznání:

kategorie 16 – 20 let
Lucie Zemanová
SOŠ a SOU automobilní, Ústí n. Orlicí
(pdf Soubor zde)
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém