Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Tisková zpráva 7. 12. 2005

 
 
 

Tisková zpráva

7. 12. 2005

Úkoly pro nejbližší období

Pracovníci Úřadu se v rámci svých kompetencí a uložených úkolů připravují na čtrnáctiměsíční období pomoci v budování dozorové instituce v Bosně a Hercegovině. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec podepsal 15. listopadu 2005 smlouvu o twinningovém projektu, která byla 3. listopadu 2005 signována v Sarajevu Michaelem Humphreysem, vedoucím Delegace Evropské komise v Sarajevu, a Petarem Kovačevičem, předsedou Komise pro ochranu informací Bosny a Hercegoviny. Oficiálně tak byl zahájen projekt financovaný z prostředků EU.

Úřad se prostřednictvím účasti ve společných orgánech evropských zemí a EU aktuálně podílí na přípravě čtyř právních předpisů Evropské unie upravujících nakládání s osobními údaji při vymáhání práva (dvou k Schengenskému informačnímu systému a dvou pro další otázky spolupráce orgánů činných v trestních věcech - spolupráci orgánů činných v trestním řízení a vzájemné zpřístupnění existujících informačních zdrojů dostupných orgánům činným v trestním řízení). Inspektorka Úřadu PhDr. Miroslava Matoušová, místopředsedkyně Společného kontrolního orgánu EUROPOLu, informovala o konkrétních krocích v rámci uvedené evropské spolupráce.

Cílem aktuálního snažení ochránců osobních údajů je, aby občan z kterékoli části Evropské unie mohl jedním jediným způsobem, který si osvojil v „domovském státě“, své právo přístupu k osobním údajům naplnit. Dnes tomu tak není, i když harmonizace předpisů pro ochranu osobních údajů je v Evropské unii vyžadována. Svá stanoviska v těchto otázkách Úřad sděluje i doma – příslušným ústředním orgánům státní správy a Parlamentu ČR jako expertní vyjádření, od něhož mohou být odvozeny žádoucí legislativní změny.

Úřad se připravuje na jarní evaluační misi, která má vyhodnotit úroveň schengenské praxe jak policie, tak ochránců dat v ČR. Úřad zastupuje na mezinárodních jednáních inspektor Ing. Jan Zapletal, který informoval o postupu Úřadu a jeho přípravě na uvedenou evaluační misi.

Schengenský informační systém (tzv. SIS II) je největší mezinárodní databází s osobními údaji v Evropě. Na centrální databázi jsou navázány národní informační systémy se sítí úřadoven a národními databázemí s osobními údaji. Pro Úřad to znamená náročnou přípravu v oblasti legislativní, informatické i z hlediska praktického provádění inspekcí v tuzemsku i v zahraničí. Již delší dobu se zástupci Úřadu v roli pozorovatelů zúčastňují zasedání společného kontrolního orgánu v Bruselu. Inspektor Úřadu Ing. Zapletal se jako zástupce českého Úřadu účastnil také práce týmu prověřujícího situaci „v terénu“ Islandu a Dánska, kde své zkušenosti prezentovali zástupci ostatních severských členů Schengenské úmluvy.

Úřad zpracoval zásady využívání kamerových sledovacích systémů s ohledem na požadavky ukládané zákonem o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje zvláštní právní úprava, která by regulovala využívání kamerových sledovacích systémů, Úřad se v rámci svých kompetencí ujal úkolu nastavit pravidla zaručující ochranu soukromí osob, která by vyvažovala účinné využívání technických prostředků k zajištění bezpečnosti občanů a ochrany majetku. Tato pravidla předloží k připomínkám veřejnosti na svých webových stránkách a připomínky vypořádá před publikováním zásad pro využívání kamerových sledovacích systémů z hlediska ochrany osobních údajů. Plní tak příslib předsedy Úřadu, který vyslovil po svém zvolení i na první tiskové konferenci po uvedení do funkce: Úřad bude usilovat o nastavení pravidel ochrany soukromí rovněž v diskusi s veřejností.

V souvislosti s novými indiciemi, které Úřad získal, rozhodl jeho předseda o novém zahájení kontroly zpracování osobních údajů na základě využívání kamerového sledovacího systému na Odborovém sdružení železničářů. O výsledcích kontroly bude Úřad aktuálně informovat po ukončení kontroly.

Shrnutí činnosti Úřadu ve 4. čtvrtletí 2005

Ve 4. čtvrtletí roku 2005 se Úřad věnoval kromě jiného i několika kauzám a problémům, které byly rovněž předmětem zájmu sdělovacích prostředků:

Šetření ve věci stížnosti na nakládání Policie ČR s osobními údaji při zásahu na technoparty CzechTek nepotvrzuje masivní zveřejnění osobních údajů, nicméně je zřejmé, že k určitému pochybení došlo. V souvislosti s žádostí účastníka řízení byla prodloužena lhůta šetření do 31. 1. 2006.

Případy nálezů dokumentů obsahujících osobní údaje, které občané předali různým médiím, jsou předmětem zájmu, šetření nebo kontroly Úřadu, který koná v součinnosti s postupy ukládanými zákonem Policii ČR. (Konkrétně jde o zdravotní karty nalezené ve sběrném dvoře v Kuřimi, zaměstnanecké karty nalezené v Praze na Barrandově, přihlášky dětí do sportovního oddílu nalezené v Praze na Vyšehradě a lékařské zprávy vynesené z VZP).

Ve druhé instanci byly vypořádány námitky České televize vůči nálezu Úřadu o porušení zákona o ochraně osobních údajů při vymáhání údajných dlužných částek od koncesionářů. Některé z námitek byly akceptovány, nicméně porušení zákona bylo potvrzeno.

Hnutí na obranu majitelů realit podalo na rozhodnutí Úřadu a uloženou sankci žalobu. Úřad vítá, že dojde k soudnímu přezkumu a že vznikne svého druhu precedenční judikát.

Úřad formuloval na základě opakovaných stížností občanů svůj postoj vůči postupu bank při poskytování telefonických informací o úrovni platebních podmínek úvěru. Vyjádření Úřadu poskytuje právní názor na to, co v daném případě lze označit za přiměřený rozsah požadovaných osobních údajů. Je připojeno jako příloha k této tiskové zprávě a bude publikováno v 39. částce Věstníku Úřadu.

Na základě žádosti signatářů dopisu, kteří protestovali proti tomu, že na dokumenty bývalé StB se nevztahuje zákonná ochrana osobních údajů, vypracoval Úřad právní rozbor a odeslal své vyjádření žadatelům, kteří se na Úřad obrátili. Teze svého postoje dává Úřad k dispozici jako přílohu této tiskové zprávy.

K 29. 11. 2005 eviduje odbor analytických činností Úřadu 342 podnětů a stížností; za období od 10. 9. do 29. 11. 2005 Úřad nově přijal 83 podnětů a stížností (kromě podání týkajících se nevyžádaných obchodních sdělení). Z toho 40 podnětů bylo vyřízeno upozorněním na práva stěžovatelů a správců, 3 podněty byly předány inspektorům jako 1 nový podnět a 2 doplnění probíhajících kontrol, 1 podnět je návrhem do plánovaných komplexních kontrol příštího roku, v 8 případech bylo navrženo zahájit správní řízení a 4 podněty byly postoupeny příslušným státním orgánům.

Inspektorky a inspektoři Úřadu od poslední tiskové konference ukončili 15 kontrol, zahájili 12 kontrol a z předcházejícího období dále vedou 28 kontrol.

Ve stejném období bylo v souvislosti s nevyžádanými obchodními sděleními ukončeno 16, nově zahájeno 12 kontrol a ještě probíhají 2 kontroly.

K postihu nevyžádaných obchodních sdělení – kompetenci plynoucí pro Úřad ze zákona o některých službách informační společnosti, kterou byl pověřen před rokem, lze ještě říci: Ke dni 30. 11. 2005 Úřad zaevidoval 974 stížností na nevyžádaná obchodní sdělení, z toho 105 vyhodnotil jako neoprávněné, ze zahraničí jich eviduje 48.

Odbor správních činností obdržel od 10. 9. 2005, tj. od data zpracování podkladů na poslední tiskovou konferenci konanou dne 21. 9. 2005, 26 nových podnětů k vyřízení; 22 podnětů je řešeno ve správním řízení, 2 podněty v řízení o přestupku, 1 podnět řešen vrácením spisu Policii České republiky k dalšímu řízení na základě žádosti státního zastupitelství, 1 podnět řešen úředním záznamem, neboť nedošlo k porušení zákona. Rozhodnutí o uložených sankcích je obsaženo v přiložené tabulce.

Úřad registruje (k 28. 11. 2005) 22 084 správců osobních údajů.

Přehled o připomínkovaných právních předpisech, který za období od 14. 9. do 30. 11. 2005 zpracoval odbor legislativní a právní, zachycuje přiložená tabulka.

V prosinci vychází 39. částka Věstníku Úřadu.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém