Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva k tiskové konferenci, 13. dubna 2011

 

 
 

Úřad vydal v únoru svou výroční zprávu, která je trvale zveřejněna na webových stránkách www.uoou.cz v rubrice Publikace/Výroční zpráva. Zpráva obsahuje také kvantitativní přehled o agendě Úřadu za rok 2010, který je jako separát přílohou této tiskové zprávy.

Informace o nové kompetenci Úřadu – zajištění provozu ORG – v souvislosti se vznikem e-Governmentu - sdělil Ing. Antonín Šusta, náměstek Sekce informatiky a základních identifikátorů, a je obsažena v přiložené samostatné zprávě, která bude trvale také přístupná na webových stránkách Úřadu.

Jak informoval předseda Úřadu RNDr. Igor Němec na lednové tiskové konferenci, Úřad v rámci své plánované kontrolní činnosti provede v tomto roce kontrolu zpracování osobních údajů v rámci sčítání lidu, domů a bytů. K zařazení této kontroly do plánu vybízel jak fakt obrovského rozsahu zpracování osobních údajů, k němuž při sčítání dochází, tak vědomí toho, že rok 2011 je svého druhu „mezinárodní sčítací rok“ a je závažnou událostí v životě společnosti. Kontrola zahrne ovšem i stížnosti, které Úřad v souvislosti se sčítáním přijímá. Zahájena bude po ukončení procesu sběru formulářů a navazujících operací sčítání, neboť jejím předmětem je zpracování osobních údajů, tj. otázka rozsahu osobních údajů ve vztahu ke statistice a také míra anonymizace osobních údajů.

Z dalších plánovaných kontrol je třeba již nyní zmínit první kontrolu, která proběhne paralelně ve dvou státech: v České a ve Slovenské republice. Jde o kontrolu zpracování osobních údajů v kontextu využívání zákaznických karet v síti lékáren Dr. Max, řetězcích DM drogerie a Baumax. Předmětné je zjistit, zda zpracování osobních údajů zákazníků těchto subjektů probíhá v souladu s povinnostmi, které ukládá zákon o ochraně osobních údajů s využitím vzájemných právních konzultací a zkušeností ze společných postupů ve dvou státech, na jejichž územích tyto společnosti působí.

Šetřením ve věci zveřejnění informací obsažených ve výročních finančních zprávách politických stran Pirátskou stranou dospěl Úřad k závěru, že nedošlo k porušení zákona vzhledem k tomu, že byly zveřejněny informace veřejně dosažitelné a ke zveřejnění à priori určené.

Ve věci žaloby podané na rozhodnutí Úřadu o uložení pokuty za zveřejnění informace o vymáhání pohledávky a pokuty vůči redaktorce České televize N. F. Advokátní kanceláří Brož, Sokol, Novák zrušil Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti advokáta Brože rozhodnutí Městského soudu, který rozhodnutí Úřadu včetně uložené pokuty potvrdil. Případ byl Nejvyšším správním soudem vrácen Městskému soudu k novému projednání. Nicméně konstatování Nejvyššího správního soudu ve věci zpracování osobních údajů advokáty je pro Úřad důležitým nálezem, o který se nadále bude ve své rozhodovací činnosti opírat.

Úřad ukončil správní řízení ve věci porušení povinností správce v souvislosti s vedením databáze zájmových osob bývalé StB zveřejněné Stanislavem Pencem rozhodnutím, že nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, neboť na základě sdělení Ústavu pro studium totalitních režimů se jedná o archivní dokument.

Při šetření stížnosti na zpřístupnění osobních údajů třetích osob Archivem bezpečnostních složek v souvislosti s nahlížením do svazků vedených bývalou Státní bezpečností uložil Úřad pokutu a odmítl výklad účastníka řízení, že v případě svazků bývalé Státní bezpečnosti je čistě na vůli žadatele, zda bude žádat o zpřístupnění podle zákona o archivnictví nebo zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. Úřad považuje za nepřípustné, že by se na určité jednání měly vztahovat dva právní režimy. Rozhodnutím předsedy Úřadu byl rozklad účastníka řízení zamítnut.

Ministerstvu vnitra - Policii ČR - byla uložena pokuta 10 000 Kč za nesplnění nápravných opatření uložených na základě provedené kontroly: V Národní kriminalistické databázi profilů (dále jen NKD) DNA mohou být pouze profily těch osob, jejichž citlivé osobní údaje lze zpracovávat podle zákona o Policii České republiky s ohledem na povahu trestného činu, nezbytné pro plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením. Je tedy zřejmé, že např. při odsouzení za daňové podvody, neplacení alimentů, pomluvu apod. není třeba odebírat profily DNA a vkládat je do NKD. Naopak Policie České republiky i nadále trvá na tom, že při zpracování údajů NKD DNA nemá zákonem stanovenou povinnost přihlížet k povaze trestného činu.

Ve věci registru dlužníků vedeného společností DEREDES probíhá kontrola, kterou komplikuje účast zahraničních subjektů, využití zahraničního serveru pro zpracovávání údajů. Doba jejího průběhu bude nepochybně výrazně ovlivněna přístupem (ochotou) kontrolovaného ke spolupráci.

V současné době Úřad vede vedle shora zmiňovaných kauz kontrolu bezpečnostní agentury ABL (probíhá na základě podaných stížností), Ministerstva spravedlnosti (ve věci zveřejnění jmen soudců, bývalých členů KSČ) a Ministerstva financí (v souvislosti s šetřením kauzy ProMoPro). Provádí rovněž v souladu s kontrolními záměry formulovanými v roce 2010 kontrolu zpracovávání údajů v rámci informačního systému IZIP.

Úřad poskytl Parlamentu a Senátu ČR své expertní vyjádření týkající se předávání osobních údajů o leteckých cestujících (PNR) v rámci EU. Znění tohoto vyjádření je přílohou této tiskové zprávy. Obdobně negativní stanovisko zaujala ve věci také poradní skupina pro ochranu osobních údajů (WP29) Evropské komise, o jejímž dubnovém jednání podal informaci předseda Úřadu RNDr. Igor Němec, který se jakožto místopředseda této skupiny jednání účastnil.

Úřad intenzivně rozvíjí spolupráci s organizacemi a sdruženími měst a obcí, která navazuje na prosincovou konferenci pořádanou Svazem měst a obcí; vstupuje aktivně také do jednání se subjekty podílejícími se na realizaci evropského projektu bezpečných měst - konkrétně účastí na přípravách projektu v Brně. Otevřena jsou jednání s předsedkyní společnosti Naše dítě Ing. Zuzanou Baudyšovou o problematice ochrany osobních údajů dětí v souvislosti s pátráním po pohřešovaných dětech. Současně se Úřad ve spolupráci s MPSV vyjádřil k záměru projektu týkajícího se týraných dětí, jehož iniciátorem je FOD.

S velmi pozitivním ohlasem se setkala Úřadem organizovaná březnová konference o bezpečnosti dat, na které se lektorsky podíleli odborní pracovníci Úřadu. Odezva byla taková, že si vyžádala uspořádání další konference na podzim letošního roku.

Dne 6. dubna proběhl na Úřadu seminář pro plzeňskou součást mezinárodní společnosti studentů práv ELSA, o niž studenti Právnické fakulty z Plzně Úřad požádali.

Do soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, kterou Úřad pořádá v rámci vzdělávacích aktivit směřujících k dětem a mládeži, se za spolupráce knihoven zapojilo 28. ledna na 2000 dětí ve věku 7-11 let; do části soutěže původně určené starším dětem se zadáním „vytvořte ochránce soukromí pro některého z politiků, který má vliv na ochranu osobních údajů“, obdržel Úřad 139 animovaných postaviček a animací. Na žádost učitelů otevřel tuto část soutěže i dětem ve věkové kategorii 7-11 let.
V současné době probíhá projekt podpory a předávání zkušeností albánskému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Z nových úkolů:

  • Úřad se soustředěně věnuje problematice využívání kamerových systémů, především v obcích, a to v souvislosti s jednáním jejich orgánů. Výsledkem bude nastavení takových pravidel, která mohou vyjít vstříc potřebám obcemi deklarovaným při respektování zákona o ochraně osobních údajů. Úřad v této souvislosti spolupracuje s MV.

  • Informační bulletin Úřadu soustředí příspěvky odborníků (ochránce lidských práv, genetiků, právníků, politiků, podnikatelů) k problematice legislativní úpravy zpracování DNA v České republice.

  • 58. částka Věstníku Úřadu přinese mj. Doporučení Výboru ministrů členských států k ochraně osobních údajů s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů v kontextu profilování.

  • Úřad se účastní na novelizaci základních evropských dokumentů – směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a Úmluvy 108 Rady Evropy, i dalších doporučení vydaných Radou Evropy, na legislativním procesu k Občanskému zákoníku, bude se podílet na jednání svolaném MPO ČR k rozhodnutí Ústavního soudu ve věci „data retention“; bude se zabývat problémem ochrany osobních údajů v souvislosti s MPSV ČR deklarovaným vydáním tzv. sociální karty.

  • V závěrečné fázi je projekt spolupráce s polským a maďarským úřadem. Publikace o povinnostech zpracování osobních údajů zaměstnavateli a podnikateli v Maďarsku, Polsku a České republice bude představena na podzim 2011.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

Přílohy:


Kvantitativní přehled o agendě Úřadu za rok 2010

Informační systém ORG – nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stanovisko Úřadu k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti

Pravomocná rozhodnutí o rozkladu a o námitkách (1. 1. - 31. 3. 2011)

Deliktní jednání (1. 1. - 31. 3. 2011)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 16.4.2014 / 16.4.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém