Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva k tiskové konferenci, 22. září 2010

 

 
 

Dne 11. srpna 2010 byl předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec prezidentem republiky jmenován do své funkce pro druhé pětileté funkční období.

K prioritám v působení Úřadu řadí podporu legislativního procesu všude tam, kde je žádoucí, aby ochrana osobních údajů byla zlepšena – jde kupř. o změnu v zabezpečení osobních údajů v Obchodním rejstříku i vznik zákonné normy zabezpečující ochranu genetických údajů (zákon o DNA). Významnou složkou tohoto záměru je úzká spolupráce se Stálou komisí Senátu pro ochranu soukromí. Korektní přístup k osobním údajům bude velmi důrazně prosazovat i ve státní správě a samosprávě: Úřad bude pokračovat v soustředěných kontrolách, které se výrazně odrážejí už v letošním roce, mj. v kontrolním plánu Úřadu. V návaznosti na jednání Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí, kterou uspořádal český Úřad na konci dubna v Praze, chce podporovat závěry „Rezoluce o přípravě společných kroků zaměřených na informovanost a vzdělávání mladých lidí na evropské a mezinárodní úrovni“.

Jmenovaná pražská Jarní konference zaznamenala mezi ochránci osobních údajů velký ohlas a je stále na nejrůznějších mezinárodních fórech připomínána. Bližší informace o jejím jednání jsou trvale dostupné na www.uoou.cz v rubrice Zahraničí/Mezinárodní aktivity.

V samostatné tabulce je přiložen přehled pravomocných rozhodnutí o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu a o námitkách proti kontrolnímu protokolu za období leden-srpen 2010.

Ve správním řízení řešil Úřad 127 podnětů; 30 podnětů odložil, 2 byly postoupeny jinému příslušnému orgánu. Do konce srpna vydal Úřad 93 rozhodnutí v řízení o správním deliktu a eviduje 17 přestupkových řízení; vydal 40 rozhodnutí, jimiž bylo povoleno zapsání do registru zpracování osobních údajů, v 5 případech rozhodl o nepovolení zpracování a ve 2 případech bylo řízení zastaveno, protože nebude docházet ke zpracování osobních údajů.

Do konce srpna bylo ukončeno 55 kontrol podle zákona o ochraně osobních údajů a 96 podle zákona o některých službách informační společnosti.

Podle zákona o elektronických komunikacích a některých službách informační společnosti (tj. kompetence týkající se nevyžádaných obchodních sdělení) bylo vyřízeno 1 112 stížností a v 51 správním řízení uloženy pokuty v celkové výši 287 000 Kč.

Úřad vyřídil 728 stížností souvisejících se zákonem o ochraně osobních údajů (odložením 544, předáním ke kontrole 104, předáním ke správnímu řízení 62, postoupením příslušnému orgánu 18) a zodpověděl v rámci konzultační činnosti 1 411 dotazů.

Vzhledem k mediálně velmi sledovanému správnímu řízení ve věci služby Street View společnosti Google Inc. předkládá Úřad samostatnou tiskovou zprávu. V obecné rovině považuje za nutné vyjádřit se k médii šířeným informacím: správní řízení Úřadu se netýkalo sběru údajů z wi-fi sítí, jak se opakovaně v médiích objevilo, ale výhradně registrace zpracování osobních údajů. O sběru údajů z wi-fi sítí nemá Úřad žádné vlastní poznatky. Mylné mediální informování veřejnosti zřejmě vyplynulo z propojení informace o správním řízení vedeném českým Úřadem s informacemi publikovanými německým tiskem.

Úřad uložil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který vytvářel databázi receptů obsahující dosud v republice největší rozsah citlivých údajů, a to bez zákonného zmocnění, pokutu ve výši 2,3 milionu Kč.

Úřad obdržel námitky proti kontrolnímu protokolu, jímž byla uzavřena kontrola Opencard. Námitkami se Úřad zabývá.

Úřad uložil Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pokutu ve výši 800 000 Kč za zpracování osobních údajů velkého množství dětí, žáků a studentů, které nenaplňuje podmínky stanovené zákonem. Ministerstvo podalo k rozhodnutí rozklad, kterým se Úřad zabývá.

Na základě stížnosti předsedy Úřadu se rozhodla nejvyšší státní zástupkyně vrátit policii k došetření trestní oznámení, které vyplynulo z postupu Fondu ohrožených dětí.

Ve věci dosti široce medializovaného spuštění Centrálního registru dlužníků (CERD) získal Úřad poznatky o pochybném deklarování dosahu „služby“ a distancuje se od prohlášení, že mělo být ve věci vyžádáno dobrozdání od Úřadu.

Za posledního půl roku v rámci prováděných kontrol Úřadu i v jeho konzultační agendě se výrazně opakuje problém zveřejňování dlužníků, neanonymizovaných zápisů z jednání obecních zastupitelstev, stejně jako problémy se zabezpečením zdravotnické dokumentace.

Pokud jde o zahraniční dění, Úřad uvítal přísnější pravidla pro předávání bankovních dat z EU do USA (evropské rozhodnutí ve věci SWIFT), která podstatně lépe chrání osobní údaje občanů; k problému se Úřad v obdobných intencích vyjadřoval už několikrát.

Úřad vydal 56. částku svého Věstníku.

Od 1. září Úřad distribuoval na školy číslo Informačního bulletinu, které shrnuje názory odborníků na problémy dětí jakožto uživatelů internetu. Bulletin je přílohou této tiskové zprávy. Plánovány jsou i další aktivity pro mládež, které budou prohlubovat informovanost o potřebě bezpečného nakládání s osobními údaji v prostředí elektronické komunikace.

K počátku školního roku Úřad také opakovaně nabídl malým dětem hru Webowou diwočinou, kterou se děti cca od 7 let mohou učit bezpečnému pohybu v prostoru internetu.

Z nových úkolů:

  • Zástupci Úřadu se zúčastní pravidelného mezinárodního workshopu k problematice kontrolní činnosti.

  • Celosvětové konference o ochraně osobních údajů v Tel Avivu se zúčastní předseda a inspektorka Úřadu.

  • Dne 1. 10. 2010 se ujmou své činnosti inspektorka Úřadu PaedDr. Jana Rybínová a Ing. Josef Vacula, kteří byli dne 11. 8. 2010 na desetileté období jmenováni do funkce prezidentem republiky.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

Pravomocná rozhodnutí o rozkladu a o námitkách (1.1. – 31.8.2010)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 17.4.2014 / 17.4.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém