Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva k tiskové konferenci, 26. ledna 2011

 

 
 

Úřad pořádá tiskovou konferenci u příležitosti Dne ochrany osobních údajů (bližší informace o Dni ochrany osobních údajů je přílohou k této tiskové zprávě). Datum 28. 1., na který Den připadá, je v letošním roce připomínáno nejen jednotlivými úřady pro ochranu osobních údajů, ale také mezinárodní konferencí, kterou pořádá v Bruselu místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová spolu s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjørnem Jaglandem. Konference se účastní rovněž předseda českého Úřadu RNDr. Igor Němec, který byl v září roku 2010 zvolen místopředsedou poradního orgánu pro ochranu osobních údajů Evropské komise, tzv. WP29.

U příležitosti Dne ochrany osobních údajů vyhlašuje Úřad už popáté soutěž pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ Letošním partnerem soutěže se kromě tradičních podporovatelů – Českého rozhlasu Praha a MFF pro děti a mládež Zlín - stal Svaz knihovníků a informačních pracovníků zastoupený na tiskové konferenci Úřadu svým předsedou PhDr. Vítem Richterem. Díky této spolupráci budou ve 113 knihovnách České republiky soutěžit děti ve věku 7-10 let o vítězství v cestě Webowou diwočinou – počítačové hře, díky níž se učí bezpečně pohybovat po internetu. Bližší informace o soutěži pro malé děti i mládež je obsažena v samostatné informaci o podmínkách a průběhu soutěže, která je také přílohou k tiskové zprávě. Úřad se soutěží hlásí ke svému závazku péče o mladou generaci, která by v zájmu ochrany svých lidských i občanských práv měla být podstatně poučenější o právu na ochranu osobních údajů a soukromí, umět je chránit sama a také tuto ochranu vyžadovat energičtěji než generace rodičů a prarodičů.

Svou povinnost vůči ochraně osobních údajů v budoucnosti bližší i vzdálenější naplňuje Úřad i svým přínosem českému právnímu řádu. O aktivitě Úřadu v oblasti legislativních úprav a změn informoval na tiskové konferenci ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů Mgr. Josef Prokeš. Z těch nejzávažnějších jsou to připomínky k novému občanskému zákoníku, o nichž přinášejí informaci i webové stránky Úřadu, připomínky k elektronickému přístupu do rejstříku trestů, svá doporučení z hlediska ochrany osobních údajů předložil Úřad i v souvislosti se záměrem vytvoření registru přestupků, jehož vznik je předpokládán ve vládním dokumentu týkajícím se boje s korupcí a zdůvodnil také své odmítavé stanovisko k dikci předloženého zákona o sledovacích systémech.

Z konzultační činnosti Úřadu je třeba za uplynulé půlroční období výslovně zmínit konzultace poskytované Úřadem k záměru České pošty avizovat adresátovi e-mailem nebo SMS zprávou informaci o zásilce. Vzhledem k tomu, že taková služba sahá nad rámec povinností uvedených v zákoně o poštovních službách, Úřad shledal, že zamýšlené avizování poštovních zásilek bude v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud Česká pošta jakožto správce osobních údajů bude mít prokazatelný souhlas adresátů, aby zpracovávala jejich údaje jiné než identifikační, tj. např. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Úřad se rovněž vyjadřoval k dotazu Ústavního soudu na jeho registrační povinnost ve věci zpřístupnění a zveřejnění informací o členství soudců Ústavního soudu v KSČ. V souvislosti s tím, že je Ústavnímu soudu povinnost osobní údaje v daném rozsahu zpracovávat uložena přímo právním předpisem - zákonem o svobodném přístupu k informacím - toto zpracování nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů (výjimka z této povinnosti je upravena v § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Vzhledem k naplňování povinnosti podle zvláštního právního předpisu, v daném případě uvedenému výše, není nezbytné od jednotlivých subjektů vyžadovat ani souhlas.

Od září Úřad přijal 1172 stížností na neoprávněné rozesílání obchodních sdělení, zahájil v této souvislosti 61 kontrol a ukončil 48, a jako výsledek 29 správních řízení uložil pokutu v celkové výši 117 000 Kč.

V rámci správního řízení o porušení zákona bylo od 1. září 2010 přijato odborem správního rozhodování celkem 54 nových podnětů k vyřízení - jak přestupků, tak správních deliktů - a bylo vydáno 39 rozhodnutí v řízení o správním deliktu, ukončena byla 4 přestupková řízení. Odbor právní podpory a Schengenské spolupráce řešil za uvedené období celkem 14 rozkladů směřujících proti prvoinstančním rozhodnutím Úřadu; vydal 12 rozhodnutí o rozkladu, která jsou v právní moci a byla vydána a nabyla právní moci také 4 rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu. Celkový přehled o správním rozhodování Úřadu za dané období je obsažen v přiložených tabulkách.

Vzhledem k soustředěnému zájmu médií o případ seznamů dlužníků údajně zveřejněných v Chomutově Úřad informuje o svém zjištění a rozhodnutí, které již obdržel Magistrát města Chomutova: šetření provedená v rámci Úřadem zahájeného správního řízení prokázala, že nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, nepotvrdila se podezření publikovaná před volbami.

Kontrola Úřadu prováděná v souvislosti s pražskou Opencard byla uzavřena s následujícími závěry:

Na základě kontrolních zjištění, která potvrdil předseda Úřadu, byla uložena nápravná opatření, která uvádějí zpracování osobních údajů do souladu se zákonem a umožňují všem zájemcům, kteří nedají svůj svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, využívat Opencard ve veřejné dopravě, obdobně jako dříve v případě tzv. „tramvajenek“. Hlavní město Praha tento závěr akceptovalo, ale současně požádalo o prodloužení lhůty ke splnění nápravných opatření do konce června roku 2011. Po uplynutí této lhůty bude Hlavní město Praha na základě žádosti žadatele o vydání karty shromažďovat osobní údaje výhradně za účelem vytištění jeho osobních údajů na kartu, a to včetně jeho fotografie. Po vydání karty následně osobní údaje zlikviduje a nebude dále zpracovávat. Stávajícím držitelům Opencard toto umožní Hlavní město Praha zpětně.

Kromě účelu vydání karty Opencard může Hlavní město Praha zpracovávat osobní údaje držitele karty, pokud získá jeho výslovný souhlas z důvodu snadnějšího vydání náhradní Opencard v případě ztráty či odcizení.

Úřad zahájil k 1. září 2010 realizaci projektu „Optimalizace procesů ÚOOÚ“, jehož cílem je zvýšení kvality a efektivity interních procesů Úřadu a nastavení systému řízení projektů. Projekt je financován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Úřad vydal za uplynulé pololetí 57. částku svého Věstníku. Dokumenty, které obsahuje, jsou trvale přístupné rovněž na webových stránkách Úřadu.

Z nových úkolů:

  • Ve své kontrolní činnosti se Úřad v roce 2011 bude věnovat sčítání obyvatelstva včetně zpracování statistických údajů (naváže tak na svou aktivní účast při přípravě zákona o sčítání lidu, domů a bytů a souvisejících prováděcích předpisů), dále zabezpečení elektronických úkonů orgánů veřejné moci prostřednictvím datových schránek, kontrole v oblasti vyplývající ze závazků České republiky ukládaných Schengenskou úmluvou, dodržování povinností odpovědných osob při sběru informací souvisejících s vydáváním věrnostních karet, provozu kamerových systémů v prostředcích hromadné dopravy, dozoru v rámci svých kompetencí vyplývajících ze zákona o některých službách informační společnosti a zpracování osobních údajů souvisejících s výkonem soukromé bezpečnostní agentury (kontrola již byla zahájena); zaměří se rovněž na právní úpravu uchovávání osobních údajů při poskytování služeb elektronické komunikace a veřejných komunikačních sítí.

  • Do konce února 2011 bude zveřejněna výroční zpráva Úřadu za rok 2010.

  • Úřad dokončí organizační opatření, aby mohl plnit svou povinnost v rámci realizace e-Governmentu.

  • V rámci plánované kontrolní činnosti se uskuteční spolupráce se slovenským partnerským úřadem, což v kontrolní činnosti je i mezinárodně podporovanou inovací.

  • Aktivní účast čeká Úřad v mezinárodních institucích při novelizaci zásadních evropských mezinárodních dokumentů - směrnice 95/46/ES a Úmluvy 108.

  • Dokončen bude projekt spolupráce s polským a maďarským úřadem – publikace shrnující informace o povinnostech zpracování osobních údajů zaměstnavateli a podnikateli v Maďarsku, Polsku a České republice.

  • Uskuteční se projekty podpory a předávání zkušeností albánskému (zahájen) a makedonskému úřadu pro ochranu osobních údajů.

  • Dopracováno bude číslo Informačního bulletinu věnované problematice DNA a ochraně osobních údajů.

  • Úřad bude intenzivně rozvíjet spolupráci na institucionální úrovni, kterou bezprostředně naváže např. na zkušenosti z konference pořádané Svazem měst a obcí v prosinci 2010.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

Přílohy:


Vyhlášení soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Seznam zúčastněných knihoven

Den ochrany osobních údajů a Rada Evropy

Pravomocná rozhodnutí o rozkladu a o námitkách (1. 9. - 31. 12. 2010)

Deliktní jednání (1. 9. - 31. 12. 2010)

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 16.4.2014 / 16.4.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém