Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva k tiskové konferenci, 28. ledna 2010

 

 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů pořádá tiskovou konferenci u příležitosti Dne ochrany osobních údajů, který dnes v celé Evropě připomíná, že 28. ledna 1981 byl Radou Evropy otevřen k podpisu první právně závazný dokument týkající se ochrany osobních údajů – Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (CETS No. 108). Pro Českou republiku nabyla tato tzv. „Úmluva 108“ účinnosti dne 1. listopadu 2001.

Úřad u této příležitosti vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, jehož cílem je obrátit pozornost dětí a mladých lidí na rizika spojená s komunikací prostřednictvím internetu a využívání sociálních sítí. Základní informace o soutěži je přílohou k předkládané tiskové zprávě. Práce dětí a mladých lidí z předcházejících tří ročníků jsou dostupné na www.uoou.cz v rubrice Pro mládež.

Zároveň Úřad zpřístupňuje hru „Webowou diwočinou“, kterou pro děti mladšího školního věku připravila Rada Evropy a na jejíž české verzi se podílelo tiskové oddělení Úřadu. Hra je určena „začátečníkům“ na internetu s tím, že soustřeďuje jejich pozornost prostřednictvím dobrodružného putování začarovaným lesem na pozitivní návyky práce s internetem. Odkaz na webové stránky, na nichž je umístěna hra (nepochybně využitelná i ve školách), bude zveřejněn na webových stránkách Úřadu a informaci naleznou děti také na serveru Alik.cz, který zároveň podporuje i vyhlášenou soutěž, což Úřad velmi těší.

Úřad ukončil třetí ročník projektu „Ochrana osobních údajů ve vzdělávání“ (akreditovaného v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), který byl vyhlášen u příležitosti Dne ochrany osobních údajů roku 2007. Pořádanými semináři prošlo a certifikát získalo 211 pedagogů. Úřad zaznamenal skutečný zájem o přednášky i pozitivní odezvu – jak v tom, že se někteří z učitelů vraceli na seminář s novými dotazy, tak v postupné účasti několika členů jednoho pedagogického sboru.

Na problematiku spojenou s vyhlášenou soutěží naváže i panel „Děti v pavoučí síti sítí“, který je součástí celoevropské Jarní konference komisařů ochrany osobních údajů. Tato konference je pořádána Úřadem v prostorách Pražského hradu ve dnech 29. - 30. 4. 2010. Úřad byl poctěn důvěrou, že jako jedna z dvaceti sedmi evropských institucí, zorganizuje pravidelnou Jarní konferenci v době, kdy ochrana osobních údajů nejen v celoevropském rozměru nabývá na důležitosti a soustředěné pozornosti evropských, zámořských i asijských institucí. Odpovídá tomu také zájem čelných představitelů dozorových institucí (potvrzena je již účast předsedů dozorových autorit z Velké Británie, Francie, Německa, Španělska, Irska, Estonska a Itálie).

Úřad se v posledním čtvrtletí roku 2009 a v počátku roku 2010 účastnil jednání, která sice nejsou ještě ukončena, ale vzhledem ke své závažnosti vzbudila velký zájem médií: novelizace zákona o léčivech v souvislosti s centrální databází elektronických receptů vedenou SÚKL, registrace zpracování osobních údajů službou Google Inc. Street View ad.)

Úřad ukončil kontrolu školské matriky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podalo námitky k závěrům kontroly, které budou vypořádány. Ke konkrétním závěrům, které konstatovaly porušení zákona o ochraně osobních údajů především v souvislosti s dobou uchovávání údajů, se detailněji vyjádřila kontrolující inspektorka RNDr. Kamila Bendová CSc.

Z poznatků, k nimž Úřad svou kontrolní činností dospěl, bylo také možné učinit zobecňující závěry o zpracování osobních údajů obecními úřady. Zásadním problémem je zveřejňování osobních údajů, ke kterému masivně dochází ve zprávách o jednání zastupitelstev obecních úřadů. Úřad proto vypracoval výklad zákona o ochraně osobních údajů v uvedené souvislosti, který je přiložen ke stávající tiskové zprávě. Úřad považuje za důležité, aby si obecní úřady osvojily praxi, která naplní požadavky kladené zákonem.

V prosinci 2009 obdržel Úřad rozsudek Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu školy proti uložení pokuty za porušení zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti s instalací kamerového systému ve škole; soud dal za pravdu Úřadu v tom, že odmítl dostatečnost konkludentního souhlasu u tak závažného zásahu do soukromí, které plyne z užití kamerového systému, o němž nejsou dostatečně informováni ani studenti. Judikatura ve věci použití kamerového systému v prostorách školy velmi cenným způsobem obohacuje jistoty Úřadu v rozhodovací i kontrolní činnosti. Až do současné doby bylo proti rozhodnutí Úřadu podáno 63 žalob, z nichž bylo 27 uzavřeno; z toho 18 žalob bylo odmítnuto, nebo bylo zastaveno řízení, 5 rozhodnutí Úřadu bylo zrušeno a vráceno, 4 žaloby byly Úřadu vráceny k vydání rozhodnutí.

Poskytovatel technického zabezpečení systému SMS jízdného má dle výsledků jednání, která Úřad vedl v loňském roce, uvést k 31. lednu 2010 do provozu využívané aplikace s nastavením lhůty uchovávání osobních údajů 3 měsíce (oproti původním 10 letům).

Dne 18. ledna 2010 se pod záštitou předsedy Úřadu konala pracovní schůzka odborníků, kteří prezentovali své názory a přístupy na semináři k problematice DNA pořádaném v loňském roce v Senátu Parlamentu ČR. Cílem uvedené schůzky bylo navázat na výsledky semináře a potvrdit si další zájem na spolupráci. Kromě uvedeného cíle bylo dosaženo shody v tom, že v této době lze spolupracovat na přípravě tezí věcného záměru zákona o DNA, který by se měl zaměřit na všechny oblasti, kde ke zpracovávání této kategorie citlivých informací dochází. Jde zejména o tyto oblasti: věda, výzkum, zdravotnictví, rekreační genetika, zpracování DNA policií, zpracování DNA v oblasti justice, problematika forenzních laboratoří, otázky podmínek pro výkon činnosti soudních znalců v této oblasti.

Úřad uplatnil zásadní námitky vůči gestorovi (MF): Hlavní výhradou k návrhu dohody tzv. „Swift Agreement“ je nevyjasněnost nebo nevyhovující řešení některých, z hlediska principů ochrany osobních údajů zásadních otázek, především v oblasti mechanismu transferu informací s osobními daty americké straně. Podrobná informace o námitkách je uveřejněna na www.uoou.cz v rubrice Názory Úřadu - Na aktuální téma.

Z nových úkolů:

  • Úřad vydá v počátku února poslední číslo Informačního bulletinu, které rekapituluje poslední čtvrtletí uplynulého roku. V roce 2010 z úsporných důvodů vydá pouze dvě čísla, ovšem tematicky zaměřeného periodika.

  • Do konce února Úřad zveřejní výroční zprávu za rok 2009. Tomuto zásadnímu dokumentu Úřadu bude věnována zvláštní tisková konference.

  • V prvním čtvrtletí roku bude Úřad intenzivně pracovat na programu a zajištění Jarní konference komisařů ochrany osobních údajů.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 17.4.2014 / 17.4.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém