Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva k tiskové konferenci ÚOOÚ 12. 9. 2012

 

 
 
  Předseda Úřadu RNDr. Igor Němec podal v průběhu tiskové konference informaci o soudních sporech vedených s Úřadem.
  Přílohou ke stávající tiskové zprávě podává Úřad přehled pravomocně ukončených kontrol, správních řízení a pravomocných rozhodnutí o rozkladu a o námitkách za období od 1. 1. do 31. 8. 2012.
   V současné době Úřad eviduje 95 jím vedených správních řízení, z toho 18 se týká správních deliktů a 67 řízení prošetřujících, zda žadatel o registraci splňuje předpoklad bezpečného zpracování osobních údajů; od začátku roku vydal předseda Úřadu 37 rozhodnutí o rozkladu a 12 rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu.

Informace o aktuální agendě

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) při realizaci programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, které byly příjemcem dotací, zveřejnilo v listopadu 2011 na svých webových stránkách osobní údaje 893 žáků, na něž školy dotaci čerpaly (včetně bydliště žáků, identifikačních údajů navštěvované školy a výše částek dotace). Úřad uložil v souvislosti se závažným porušením zákona ministerstvu pokutu 450 000 Kč. Rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci 27. června 2012 (po projednání rozkladu podaného MŠMT).

     Kontrola Vrchního státního zastupitelství (VSZ) se zabývala zveřejněním videozáznamu v průběhu tiskové konference vrchního státního zástupce a zpracováním osobních údajů za využití kamerového systému na VSZ. Kontrolující inspektor konstatoval, že došlo k porušení zákona z hlediska zabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem a k zanedbání oznamovací povinnosti. V této souvislosti uložil nápravná opatření, která musí být realizována do 30 dnů, a Úřad bude následně rozhodovat o zahájení správního řízení.

     Na základě stížnosti na neoprávněné uchovávání profilu DNA byla provedena kontrola v v Národní kriminalistické databázi. Kontrolující inspektorka zjistila, že vložení do databáze i v jiných případech neodpovídá nezbytnosti vzhledem k neprokázané vině, nedostatečné závažnosti trestného činu a faktické použitelnosti v případě eventuální recidivy. Dne 9. července 2012 bylo protokolem konstatováno porušení zákona (zpracování osobních údajů bez právního podkladu) a nařízena likvidace všech údajů v databázi, které neodpovídají uvedeným kritériím. Vůči kontrolnímu protokolu byly podány námitky, které budou v souladu se zákonem vypořádány.

     Úřad ukončil kontrolu ve společnosti IZIP, a.s., provedenou v souladu s plánem kontrolní činnosti a na základě stížností a podnětů, které obdržel v roce 2010 a 2011. Předmětem kontroly bylo plnění povinností správce, případně zpracovatele při zpracování osobních údajů držitelů elektronické zdravotní knížky. Úřad neshledal porušení v žádné z povinností uložených zákonem o ochraně osobních údajů.

     Na základě stížnosti proběhla kontrola Raiffeisenbank, při níž se zjistilo, že banka nepředala v souladu se zákonným ustanovením oprávněnou žádost o výmaz osobních údajů žadatele do registru  SOLUS (negativních informací o dlužnících). Ve věci vede Úřad správní řízení a návazně bude zahajovat kontrolu registru SOLUS.

     Kontrola vedená na základě stížností na zpracování osobních údajů společností Provident Financial odhalila, že došlo ze strany smluvních spolupracovníků společnosti k podvodnému jednání. Ve věci byl prokázán trestný čin a viníci potrestáni.

     Před časem proběhla kontrola nápravných opatření uložených Českým drahám v souvislosti s využíváním In-karty a konstatovala, že byla splněna v souladu s tím, jak byla na závěr kontroly uložena.

     Dva z inspektorů Úřadu provedli kontrolu městského kamerového systému hlavního města Prahy, jak ukládal plán kontrol z loňského roku. Kontrola je pravomocně ukončena. V provozu městského kamerového systému nebylo zjištěno žádné porušení zákona.

     Plánovaná kontrola společnosti Česká lékárna, a.s., která je provozovatelem sítě lékáren Dr. Max, se odvíjela také od stížnosti podané Úřadu (šlo o podezření na nedodržení práv subjektu údajů a likvidační povinnosti) a konstatovala, že už v průběhu kontroly provedla společnost neprodleně nápravu pochybení zjištěných v souvislosti s podanou stížností. Žádný rozpor se zákonem tedy nebyl v závěru kontroly konstatován.

     Provedená kontrola Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno při předávání údajů o pacientech v rámci screeningu onkologických onemocnění došla k závěru, že Institut neshromažďuje osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona.

     Inspektor Úřadu provedl kontrolu na zastupitelském Úřadu ČR ve Skopji (FYROM). Kontrola sledovala především opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a plnění informační povinnosti. Ve svém výsledku konstatovala, že povinnosti ukládané zákonem kontrolovaný náležitě plní.

     V agendě nevyžádaných obchodních sdělení Úřad konstatuje nárůst stížností spojených s rozesíláním slevových nabídek. V tomto kontextu upozorňuje, že i v takových případech jde o nevyžádaná obchodní sdělení, která jsou posuzována podle příslušných zákonných ustanovení. Od konce ledna 2012 obdržel Úřad 4705 stížností ve věci nevyžádaných obchodních sdělení, zahájil 50 kontrol a 12 správních řízení.

     Úřad vznesl v srpnu své připomínky k vyhlášce Ministerstva vnitra k Data Retention. Úřad požadoval výslovně úpravu likvidace údajů; předpokládá, že dochází ke zlepšení kontroly a jasné dohledatelnosti (opatřením proti zneužití – tj. dokumentováním žádostí); požaduje, aby se v souladu s evropskou direktivou dotýkala vyhláška např. IP telefonie, ale nikoli „serverových služeb“.

     V červenci tohoto roku byla příslušnou pracovní skupinou Rady Evropské unie schválena hodnotící zpráva k ochraně osobních údajů v České republice, která vychází z hodnotící mise v rámci schengenského hodnocení. K postavení a práci Úřadu zpráva uvádí, že dle názoru kontrolní skupiny jsou kompetence Úřadu i v oblasti zpracování osobních údajů v SIS odpovídající příslušným mezinárodním normám a ostatními zapojenými orgány jsou dostatečně respektovány. Závěrečná zpráva rovněž oceňuje pravidelné kontroly, které Úřad provádí na českých zastupitelských úřadech v zahraničí a které jsou zaměřeny na využívání údajů zpracovávaných v SIS při vydávání víz, stejně jako informační aktivity Úřadu týkající se práv osob, jejichž osobní údaje jsou v SIS zpracovávány.

     Dne 1. července 2012 spustilo Ministerstvo vnitra provoz systému Základních registrů. V rámci tohoto projektu byl současně spuštěn i Informační systém ORG, který je svěřen do kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů. V měsíci srpnu je v rámci základních registrů denně realizováno průměrně 280 000 transakcí.

     Úřad vydal číslo Informačního bulletinu (1/2012) věnované speciálně problematice základních registrů a ORG – tedy své nové kompetenci. Uvedený Informační bulletin je přílohou stávající tiskové zprávy.

     Pracovníkům Úřadu vyšly dvě publikace: JUDr. Alena Kučerová a kolektiv: Zákon o ochraně osobních údajů – komentář;  JUDr. Jakub Morávek, Mgr. Bc. David Burian: Předávání osobních údajů do zahraničí – česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi.  Bližší informace jsou dostupné v rubrice Publikace na www.uoou.cz.

 Z nových úkolů:

V kontrole Ministerstva dopravy, plánované Úřadem na září, se bude Úřad zabývat také validitou dat vedených v Centrálním registru vozidel (CRV). Prvním krokem souvisejícím s podnětem ve věci osobních údajů v centrálním registru vozidel, podaným společností Iuridicum Remedium, byla korespondence předsedy Úřadu s ministrem dopravy a ministrem vnitra k objasnění současného přístupu obou dotčených institucí k CRV.

 

Úřad spolupořádá s Českou asociací bezpečnostních manažerů dne 3. října 2012 konferenci Osobní údaje ve světle nových technologií.

 

Dne 16. října 2012 se za spolupráce společnosti ORSEC uskuteční kulatý stůl Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních údajů v teorii a praxi. Pro veřejnost je k tématu na webových stránkách Úřadu otevřené diskusní fórum. Názory a podněty shromážděné jeho prostřednictvím budou předloženy odborníkům, kteří se setkají u kulatého stolu. Úřad vyjde vstříc také zainteresovaným novinářům.

 

Úřad bude po dva roky spolupracovat s partnerskou organizací v Polsku, která je zároveň koordinátorem projektu, a úřadem pro ochranu dat v Chorvatsku na projektu „Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnanci pracujícími v EU“, který získal finanční podporu z programu Celoživotního učení/Leonardo da Vinci.

 

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Přílohy:

 

Odkazy

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 1.11.2016 / 1.11.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém