Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Tisková zpráva Pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 (WP 29) o současném provádění evropské směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů - Brusel, 14. 7. 2010

 
 
 

Tisková zpráva


Brusel, 14. července 2010


PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ PODLE ČLÁNKU 29

Evropské orgány pro ochranu dat považují současný způsob provádění směrnice o uchovávání údajů za protiprávní

Evropské orgány pro ochranu dat (sdružené v Pracovní skupině podle článku 29 - WP-29) schválily na zasedání ve dnech 12. až 14. července 2010 zprávu k evropské směrnici 2006/24/ES o uchovávání údajů. Zpráva je výsledkem společného šetření orgánů pro ochranu dat, které dospěly k závěru, že ze směrnice vyplývající povinnost uchovávat veškeré provozní údaje v oblasti telekomunikací a internetu není v členských státech EU aplikována správně.

Bylo především zjištěno, že poskytovatelé služeb uchovávají a předávají data způsobem, který je v rozporu se směrnicí. Nejsou respektována ustanovení směrnice o uchovávání údajů a vzhledem k nedostatku přesných statistik je obtížné posoudit, zda směrnice plní stanovené cíle. Evropské orgány pro ochranu dat proto vyzývají Evropskou komisi, aby při rozhodování o případné změně či zrušení směrnice přihlédla k závěrům uvedeným v této zprávě.

Společné šetření bylo zaměřeno na bezpečnostní opatření, na prevenci zneužití dat, a na dodržování souladu mezi závaznými limity pro uchovávání dat a typem uchovávané informace. Ukázalo se, že směrnice není prováděna harmonizovaným způsobem. Byly zjištěny výrazné nesrovnalosti mezi jednotlivými členskými státy, zejména pokud jde o dobu uchovávání údajů, kde se rozdíly pohybují od šesti měsíců do deseti let, což značně přesahuje povolené maximum 24 měsíců.

Dalším důležitým poznatkem je, že je uchováváno více dat, než je povoleno. Směrnice o uchovávání údajů stanovuje omezený výčet dat, která je třeba uchovávat, přičemž všechna spadají do kategorie provozních údajů. Uchovávání údajů týkajících se obsahu sdělení je výslovně zakázáno. Z výsledků šetření však vyplývá, že některá taková data se i přesto uchovávají. U provozních údajů na internetu se ukázalo, že někteří poskytovatelé služeb uchovávají URL adresy webových stránek, hlavičky e-mailových zpráv a rovněž údaje o příjemcích e-mailových zpráv v režimu CC na cílovém poštovním serveru. Pokud jde o provozní údaje v telefonické komunikaci, bylo zjištěno, že poloha volajícího se zachycuje nejenom na začátku hovoru, ale že se sleduje nepřetržitě.

Členské státy neposkytují téměř žádné statistiky o využívání údajů uchovávaných podle směrnice, což omezuje možnost ověřit užitečnost uchovávání dat.

Zpráva, v níž jsou uvedeny poznatky z šetření evropských orgánů pro ochranu dat, obsahuje i několik doporučení ke změnám ve směrnici. Patří mezi ně především požadavek na větší harmonizaci, bezpečnější přenos dat a standardizované postupy jejich předávání. Zpráva navíc konstatuje, že na poskytovatele služeb nelze prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů uvalovat žádné další povinnosti týkající se uchovávání údajů. Prosazuje rovněž snížení maximální doby uchovávání údajů na jednotnou kratší lhůtu a také požadavek, aby Komise celkově přehodnotila bezpečnost provozních údajů. Dále doporučuje vyjasnit na úrovni členských států pojem „závažný trestný čin“ a zpřístupnit všem zainteresovaným stranám seznam subjektů, které mají k údajům oprávněný přístup.

Tato zpráva bude rovněž součástí příspěvku pracovní skupiny WP 29 k hodnocení směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů, které provádí Evropská komise a které má být zveřejněno v září 2010.

Základní informace

Pracovní skupina podle článku 29 pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je nezávislý poradní orgán pro ochranu dat a soukromí zřízený podle článku 29 směrnice 95/46/ES o ochraně údajů. Je složena ze zástupců národních orgánů pro ochranu dat členských států EU, Evropského inspektora ochrany údajů a Evropské komise. Její úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a v článku 15 směrnice 2002/58/ES. Pracovní skupina podle článku 29 je oprávněna přezkoumat jakékoliv otázky týkající se uplatňování směrnic na ochranu údajů s cílem přispět k jejich jednotné aplikaci. Tento úkol naplňuje vydáváním doporučení, stanovisek a pracovních dokumentů.
URL adresa http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Informace ze světa > Tisková zpráva Pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 (WP 29) o současném provádění evropské směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů - Brusel, 14. 7. 2010

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém