Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 30. 1. 2013
 

 
 

30. ledna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů pořádá svou letošní první tiskovou konferenci u příležitosti Dne ochrany osobních údajů, který připadl na 28. 1. V ten den byla v roce 1981 slavnostně otevřena k podpisu Úmluva 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat - první ucelený evropský dokument zaměřený na ochranu osobních údajů. U této příležitosti Úřad již posedmé vyhlašuje soutěž pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“. V letošním roce obrací pozornost na problém sociálních sítí a schopnost jejich mladých uživatelů chránit si své soukromí. Možnost uchovat si kontrolu nad svými osobními údaji se v dnešním technickými prostředky stále nasycenějším světě stává základním principem při ochraně soukromí. Umí mladá generace na sociálních sítích využívat alespoň těch postupů a kroků, které jsou k ochraně soukromí nabízeny – ačkoliv jsou často nedostatečné a spíše jen kosmetické? Sdílí jedinci svou zkušenost o nepříjemných situacích, do nichž se vzhledem ke své otevřenosti na sociálních sítích v životě dostali? Zejména v tomto ohledu je velmi málo informací; jak potvrdila např. zástupkyně Facebooku během své návštěvy na Úřadu, žádné takové šetření nebylo nikdy provedeno. Proto chceme v rámci soutěže ocenit jak ty, kdo se umějí na sociálních sítích chovat obezřetně, tak ty, kdo otevřeně vypoví o své špatné zkušenosti - aniž bychom ovšem chtěli jejich identitu zveřejnit či vystavit je jakémukoli posměchu či moralizování. Hledáme prostě příklady v zájmu užitečného informování druhých. Partnery v pořádané soutěži jsou tradičně Český rozhlas Praha a Svaz knihovníků a informačních pracovníků, a v letošním roce je vítána spolupráce Národního centra bezpečnějšího internetu. Věříme, že spojení sil v prohlubování znalostí v oboru elektronické komunikace je pozitivním přínosem pro šíření nové „počítačové“ gramotnosti, pro život v současném světě nezbytné.

Informace o aktuální agendě

Úřad ukončil kontrolu MPSV zaměřenou na zpracování osobních údajů při vydávání karty sociálních systémů. Shledal, že došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, neboť zvláštní právní předpis v souvislosti s vydáváním karty sociálních systémů neupravuje zmocnění MPSV k předání osobních údajů oprávněných osob a příjemců dávek ČS, a.s. v rozsahu stanoveném smlouvou, kterou uzavřelo MPSV s ČS, a. s. a ani těmto osobám nezakládá povinnost založit účet u soukromé bankovní instituce, v daném případě ČS, a. s. Z výsledků kontroly je třeba dovodit, že MPSV neoprávněně předává osobní údaje oprávněných osob a příjemců dávek České spořitelně, a.s. aniž by k tomu byl zákonný důvod. Odstranit závadný stav bylo uloženo ve lhůtě do 30. 6. 2013. S MPSV bude zahájeno správní řízení.

Kontrola České pošty s.p. provedená v souvislosti se zavedením technologie GPS při sledování poštovních doručovatelů/doručovatelek dospěla k závěru, že Česká pošta porušila v souvislosti s provozováním uvedené technologie ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, neboť soustavně zpracovávala osobní údaje, resp. monitorovala pohyby po okrsku doručovatelů/lek bez právního titulu. Kontrolovaný podal proti výsledkům kontroly námitky, které byly předsedou Úřadu zamítnuty. Případ je předán do správního řízení.

Národní databáze DNA byla kontrolována opakovaně - první kontrola proběhla již v roce 2008; záměrem kontroly v roce 2012 bylo prověření aplikace novelizovaného § 79 zákona o Policii České republiky, podle kterého může policie zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. Z dvaceti náhodně vybraných profilů DNA, které byly uloženy v Národní databázi DNA, se u dvanácti z nich ukázalo, že neodpovídají kritériím nezbytnosti. Proto bylo v kontrolním protokolu konstatováno porušení ustanovení o zpracování citlivých údajů a byla uložena likvidace uvedených profilů DNA v Národní databázi. Ve věci bude zahájeno správní řízení.

Úřad ukončil kontrolu na Vrchním státním zastupitelství v souvislosti s únikem záznamu z kamerového systému v únoru 2012. Kontrolní zjištění byla promítnuta do nápravných opatření uložených příslušným inspektorem. Vrchní státní zastupitelství v Praze výsledky kontroly akceptovalo a Úřadu podalo zprávu o realizovaných nápravných opatřeních. Z kontrolních zjištění ale vyplynulo i pochybení zaměstnance kontrolovaného, tedy osoby zplnomocněné se systémem pracovat, která porušila povinnost mlčenlivosti, neboť zveřejnění údajů nebylo v souladu s účelem, ke kterému byly záznamy kamerového systému primárně určeny. Toto pochybení je předmětem přestupkového řízení vedeného Úřadem.

Kontrola sčítání lidu, domů a bytů konstatovala, že až na drobnou výhradu byla organizačně-bezpečnostní opatření kontrolovaného subjektu v souladu se zákonnou úpravou. Ohledně statistických údajů, které jsou zpracovávány po ukončení sčítání, byl ČSÚ kontrolujícími upozorněn na principy, které musí být dodrženy. Jde o to, že po uplynutí tříleté lhůty nelze zpracovávat žádné osobní údaje vzešlé ze sčítání lidu 2011 – tedy nelze zpracovávat žádné údaje, které by samotné nebo v kombinaci s jinými mohly být spojeny s konkrétní fyzickou osobou.

Úřad kontroloval Vězeňskou službu České republiky v souvislosti se zveřejněním fotografií vazebně stíhaných osob. K publikaci došlo 2. a 5. června 2012, a to fotografií původně pořízených pro účely výkonu vazby a s ní souvisejícím zpracováváním osobních údajů. Kontrola konstatovala porušení ustanovení týkajícího se zabezpečení osobních údajů z hlediska přístupu k těmto údajům, neboť došlo k úniku osobních údajů z Vězeňského informačního systému. Kontrolovaný provedl na základě uvedeného zjištění zásadní změnu přístupových práv zaměstnanců Vězeňské služby: K osobním údajům vězňů umístěných v jiné věznici mají nadále přístup jen ti zaměstnanci Vězeňské služby ČR, kteří údaje nezbytně potřebují k výkonu své služby.

Úřad provedl také kontrolu Letiště Praha a.s., kde byly shledány nedostatky ve zpracování osobních údajů, spojené s parkováním vozidel. Kontrolou byla uložena nápravná opatření k zabezpečení časové přiměřenosti zpracování osobních údajů, dostatečné informovanosti poskytované subjektům údajů (parkujícím) a zabezpečení ověřitelnosti přístupu k těmto údajům v uložených záznamech.

Inspektoři Úřadu provedli kontrolu na zastupitelském Úřadu ČR v Moskvě a Generálního konzulátu v Istanbulu. Kontrola sledovala především opatření zajišťující, že nedojde k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a také tomu, jak je plněna informační povinnost vůči žadatelům o víza. Ve svém výsledku obě kontroly konstatovaly, že povinnosti ukládané zákonem kontrolované subjekty náležitě plní.

Úřad se aktivně podílel v uplynulém půlroce na přípravě nové evropské legislativy o ochraně osobních údajů probíhající na úrovni Evropské komise i Rady Evropy.

V závěru roku byla přijata inovovaná legislativní pravidla vlády s novou povinností vyhodnocovat dopady navrhovaných právních norem do ochrany soukromí a osobních údajů, a to nejen při zpracování věcných záměrů zákonů, ale i důvodových zpráv, což Úřad vítá jako důležitý posun k posílení ochrany osobních údajů.

Přehledové tabulky, které jsou přílohou této tiskové zprávy, informují o dalších Úřadem pravomocně ukončených kontrolách, provedených správních řízeních (v zájmu přehlednosti jsou uváděny jen pokuty přesahující 10 000 Kč), a o pravomocných rozhodnutích o rozkladu a o námitkách.

V souhrnu informací lze říci, že od srpna 2012 se Úřad ve správním řízení zabýval 55 novými podněty k řízení (jak přestupky, tak správními delikty), vydal 40 rozhodnutí ve věci, nepovolil 2 zpracování osobních údajů, která, pokud by byla zaregistrována, porušovala by zákon o ochraně osobních údajů. Za období od srpna obdržel celkem 16 rozkladů směřujících proti prvoinstančnímu rozhodnutí a za rok 2012 vydal a nabylo právní moci 52 rozhodnutí o rozkladu; od srpna 2012 obdržel celkem 7 námitek proti rozhodnutí inspektora a v průběhu roku 2012 vydal a nabylo právní moci 15 rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu.

Úřad vydal metodiku pro splnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů ve vztahu k provozování kamerových systémů; k publikovaným informacím se měli možnost vyjádřit účastníci kulatého stolu pořádaného v říjnu Úřadem ve spolupráci se společností ORSEC. Nové poznatky inspektorů Úřadu o využívání kamerových systémů jsou obsažené ve výroční zprávě za rok 2012, která bude zveřejněna do konce února 2013.

Na požádání Úřadu pro letectví zpracoval Úřad pro ochranu osobních údajů a 16. ledna 2013 zveřejnil na svém webu stanoviskoZpracování osobních údajů za použití kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla.

V průběhu roku 2012 Úřad vydal částky 61-63 svého Věstníku. Zveřejněné zde dokumenty jsou dostupné také na webových stránkách Úřadu.

Řediteli odboru pro styk s veřejností Úřadu JUDr. Zdeňku Koudelkovi a advokátovi JUDr. Janu Vidrnovi vychází v únoru v nakladatelství C. H. Beck publikace „Zaměstnanci v objektivu kamer“.

Z nových úkolů:

  • Úřad pořádá 30. 1. 2013 společně s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm u příležitosti Dne ochrany osobních údajů 2013 kulatý stůl „Moderní trendy zabezpečovací techniky z pohledu zákona o ochraně osobních údajů“.
  • V únoru se uskuteční na Úřadu dvoudenní seminář pro odborníky z Moldávie, kteří budou přejímat v rámci evropské podpory zkušenosti českého Úřadu při ochraně osobních údajů v médiích.
  • V únoru vydá Úřad svou výroční zprávu za rok 2012, která přinese mj. také informace o prvních zkušenostech s IS ORG a o projektu Optimalizace procesů Úřadu.
  • V březnu se uskuteční v Praze zasedání význačné poradní skupiny Evropské komise, která se zabývá problematikou nových technologií, tzv. Berlínské skupiny.
  • V druhé polovině dubna vyhodnotí odborná porota výsledky soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, v květnu pak budou vítězům předána ocenění.
  • V průběhu prvního čtvrtletí roku 2013 Úřad testuje nové webové stránky, aby mohly být uvedeny do ostrého provozu.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

Přílohy:


PDF soubor Vyhlášení soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

PDF soubor Pravomocně ukončené kontroly (1. 9. – 31. 12. 2012)

PDF soubor Deliktní jednání (1. 9. – 31. 12. 2012)

PDF soubor Pravomocná rozhodnutí o rozkladu a námitkách (1. 9. – 31. 9. 2012)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 30.1.2013 / 30.1.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém