Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tiskové zprávy - 2001 - archiv dokumentů

 
 
 

Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 19. 12. 2001

————————————————————

Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 22. 11. 2001

Hodnocení České Republiky Evropskou unií v oblasti úrovně ochrany osobních údajů

Pravidelná zpráva Evropské komise za rok 2001 o stavu přípravy České republiky na vstup do EU obsahuje také hodnocení úrovně ochrany osobních údajů v České republice.

Hodnocení této oblasti se ve zprávě Evropské komise vyskytuje hned na několika místech: Nejvíce pozornosti je ochraně osobních údajů v České republice věnováno v kapitolách „Volný pohyb služeb“, „Telekomunikace a informační technologie“ a „Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra“.

Zmíněna jsou nová legislativní opatření, ke kterým došlo v roce 2001: Tedy novela zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a ratifikace Úmluvy 108 Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

Úroveň ochrany osobních údajů v České republice je hodnocena kladně (a to jak ve sféře legislativy, tak i v praxi), přičemž ve zprávě se výslovně uvádí, že v uplynulém období udělala ČR v další harmonizaci své legislativy s legislativou Evropské unie výrazný pokrok.

Citace:

Ve zprávě se kromě jiného uvádí, že „V oblasti ochrany osobních údajů je obecná legislativa v širokém měřítku harmonizována s acquis, i když dosažení plného souladu si vyžádá určité jemné doladění.“

...

„Z hlediska efektivnosti dozorové kapacity Úřadu pro ochranu osobních údajů je česká administrativa stále ještě ve velmi raném stadiu implementace. Rozpočet Úřadu pro rok 2000 a 2001 se zdá dostatečný na pokrytí běžných provozních nákladů, ale neodpovídá potřebě zřídit pro Úřad vyhovující sídlo, což silně omezuje jeho činnosti.“

————————————————————

Sdělení pro tisk
Praha 22. 11. 2001

Soudní spor, v němž se Český statistický úřad dožadoval žalobou přezkumu rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci nakládání s některými osobními údaji při zpracování dat sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001, zastavil Městský soud v Praze bez dalších opravných prostředků. Soud při zastavení řízení vyslovil právní názor, že stát je ve veřejnoprávních vztazích z práva žalovat u správního soudu vyloučen.

Napadená rozhodnutí předsedy ÚOOÚ jsou tak pravomocná a vykonatelná a Český statistický úřad je povinen se jimi řídit.

————————————————————

Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 3. 10. 2001

————————————————————

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů
Praha 26. 9. 2001, 13:30 hod.

ÚOOÚ v návaznosti na informace, které obdržel, a na zprávy, které proběhly médii, sděluje, že Harvardský průmyslový holding, a.s., není mezi Úřadem registrovanými správci osobních údajů a že Úřad žádost této právnické osoby o registraci ani neobdržel.

Vzhledem k dosud zřejmým skutečnostem ÚOOÚ postupuje dál v souladu s povinnostmi, které mu ukládá zákon o ochraně osobních údajů.


 

Da se toto sdeleni interpretovat tak, ze predstavenstvo HPH nesmi nakladat
> s osobnimi udaji svych akcionaru?
> Ma predstavenstvo databazi akcionaru HPH nezakonne?
> Je Vase sdeleni reakci na zamer vedeni holdingu oslovit sve akcionare s
> nabidkou odkupu akcii?

Vážený pane redaktore Dušku,
k Vašim výše uvedeným doplňujícím dotazům z 3. 10. 2001:

Dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění je každý správce, jímž je rovněž HPH ( jak je patrno i z inzerátu uveřejněného v Hospodářských novinách 24. 9. 2001), povinen zaregistrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je zřejmé ze sdělení ÚOOÚ, které jsme ČTK poskytli, že tuto zákonnou povinnost HPH nesplnil. Doplňujeme, že ani k dnešnímu dni o registraci nepožádal.

Sdělení ÚOOÚ je reakcí na výše zmíněný inzerát, a rovněž na podnět na nezákonný postup HPH, který Úřad obdržel, a kterým se zabývá.

Hana Štěpánková

————————————————————

Sdělení pro tisk
Praha 5. 9. 2001

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že v tisku se objevila zavádějící informace o tom, že sestra, která telefonicky sdělí otci, že se mu narodil zdravý potomek, poruší zákon o ochraně osobních údajů. Tato informace je pravdivá pouze v tom případě, že matka dítěte předem zdravotnickému personálu sdělí, že si nepřeje, aby otec dítěte byl informován, a neuvede jej v okruhu osob, jimž má být v jejím zájmu informace poskytnuta.

Respektování zájmu pacienta, aby byly informovány pouze osoby, které výslovně uvede při přijetí do nemocniční péče, je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Zranitelnost poskytování informací po telefonu vede nemocniční personál k hledání metodiky, jak o stavu svěřených pacientů informovat. Nelze nic namítat proti modelu dotazníku, v němž pacient při příjmu uvede výslovně, kdo má právo informovat se o jeho zdravotním stavu. Vzhledem k praktické nemožnosti ověřit, zda volající osoba skutečně patří do pacientem vymezeného okruhu osob, je však vždy namístě zvýšená opatrnost při poskytování informací tímto způsobem. Je proto žádoucí, aby zdravotnický personál neposkytoval v telefonickém rozhovoru žádné podrobnosti o pacientově zdravotním stavu, a poskytnutá informace by se měla řídit prospěchem, zájmem a vůlí pacienta. Také v případech, kdy je pacient přijímán do zdravotnického zařízení ve stavu, který nedovoluje, aby vyjádřil souhlas s poskytováním informací vymezenému okruhu osob (např. bezvědomí, těžké poúrazové stavy apod.) by se poskytovaná informace měla omezit jen na nejzákladnější sdělení. Úřad nikdy nenamítal např. proti umístění tabulky se jménem pacienta u lůžka, nebo se zveřejněním jména pacienta na orientačním schématu uložení pacientů. V těchto případech by však jméno a příjmení nemělo být doprovázeno žádnými dalšími osobními údaji.

Omezení poskytování informací o pacientovi a o jeho zdravotním stavu v telefonickém hovoru se vztahuje také na případy, kdy se poskytování informací děje např. z veřejného zájmu nebo v případech stanovených zákonem (policie, soudy apod.). Zde platí zásada, že informace je poskytnuta v písemném nebo osobním styku.

Problematice stanovení informačních kompetencí zdravotnických pracovníků by měly věnovat pozornost Ministerstvo zdravotnictví, lékařské komory, OS zdravotnictví a sociální péče ČR při tvorbě nových právních předpisů a metodických pokynů jak pro oblast poskytování zdravotní péče, tak oblast vzdělávání zdravotnických pracovníků.

————————————————————

Sdělení pro tisk
Praha 27. 8. 2001

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) odeslal 23. srpna 2001 JUDr. Pavlu Rychetskému, místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády, připomínky k senátnímu návrhu zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, o archivnictví a o správních poplatcích. Reagoval tak na žádost vlády, kterou obdržel 21. srpna 2001.

ÚOOÚ se ve svém stanovisku zaměřil zejména na skutečnosti související s jasnějším vymezením vztahu mezi zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakožto zákona obecného a navrhované novely jakožto zákona zvláštního, a to zejména s ohledem na dostatečné zajištění běžných principů ochrany osobních údajů.

Připomínky ÚOOÚ obsahují rovněž návrhy konkrétních doplňků a zpřesnění pro postup při nakládání s osobními údaji po dobu procesu jejich zpřístupnění, upozornění na otázky spojené s tzv. nepřímou identifikací jiných osob a upozornění na opomenutí otázek spojených s možností dalšího nakládání s osobními údaji.

————————————————————

Tisková zpráva
Praha 13. 8. 2001

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) odeslal dne 13. srpna 2001 návrh vyhlášky k zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, k projednání Legislativní radě vlády.

Teprve novela zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, schválená Senátem Parlamentu České republiky dne 17. 5. 2001, poskytla ÚOOÚ pravomoc k vydání vyhlášky k uvedenému zákonu. Na základě toho ÚOOÚ neprodleně připravil text návrhu vyhlášky a již dne 27. června návrh rozeslal na 37 připomínkových míst, zejména ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy. Všechny připomínky, které ÚOOÚ obdržel k 20. 7., byly posouzeny, případně zapracovány do návrhu vyhlášky. Zásadní připomínky byly projednány s těmi subjekty, které je uplatnily.

————————————————————

Sdělení pro tisk
Praha 2. 8. 2001

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) sleduje další kroky Českého statistického úřadu (ČSÚ) v souvislosti s tím, že ČSÚ využil zákonné možnosti nezlikvidovat některé údaje získané sčítáním lidu, povinně je blokovat a domáhat se žalobou soudního výroku o zákonnosti rozhodnutí ÚOOÚ, který o likvidaci uvedených údajů rozhodl. Tento spor je ze strany ČSÚ mylně prezentován jako kompetenční.

Úřad pro ochranu osobních údajů je znepokojen tím, jak Český statistický úřad vykládá pojem „blokování údajů“, označující krok, který dle svého prohlášení ČSÚ činí až do pravomocného výroku soudu.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 4 písm. h) přitom definuje jasně, jak pojmu rozumět: Blokováním se rozumí „vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat“.

Zdá se, že formulace předsedkyně ČSÚ doc. Ing. Marie Bohaté, CSc., která zazněla v českém vysílání BBC 19. 7. 2001 „blokovat, to znamená, že my nesmíme publikovat tyto výsledky“, potvrzuje obavy, jež vyvolala už některá sdělení ČSÚ při vyhlášení prvních výsledků sčítání.

Úřad pro ochranu osobních údajů dospěl k závěru, že je především znepokojen tím, že ČSÚ svým výkladem a zřejmě i zamýšlenými dalšími kroky nerespektuje dikci zákona o ochraně osobních údajů. Pokud by se tato obava potvrdila při prováděné kontrole v ČSÚ, nutně by z toho vyplývaly další zákonem stanovené důsledky.

————————————————————

Tisková zpráva
Praha 13. 7. 2001

Úřad pro ochranu osobních údajů neobdržel žádný konkrétní podnět k prošetření nakládání s osobními údaji v průběhu kontrol cestujících do Velké Británie britskými imigračními úředníky na letišti v Ruzyni.

Nicméně řada postupně, zejména prostřednictvím tisku prosakujících zpráv vzbudila podezření, že zákon o ochraně osobních údajů by mohl být porušován. Zejména odvysílaná zpráva o postupu ČSA vůči svým cestujícím do Irska tuto obavu vyvolala.

Proto se předseda Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) RNDr. Karel Neuwirt obrátil se žádostí o informace na ministra zahraničí Jana Kavana a prezidenta ČSA Ing. Miroslava Kůlu. Požádal také o konzultativní schůzku výkonnou ředitelku Českého helsinského výboru Mgr. Janu Chržovou.

Písemná vyjádření ministra zahraničních věcí, prezidenta ČSA a informace získané od výkonné ředitelky Českého helsinského výboru si předseda Úřadu doplní při plánovaném jednání se svou britskou kolegyní, paní Elisabeth France, komisařkou pro ochranu osobních údajů, která řídí ve Velké Británii The Office of the Data Protection Commissioner, partnerský úřad českého ÚOOÚ.

————————————————————

Tisková zpráva
Praha 29. 6. 2001

Úřad pro ochranu osobních údajů vypořádal námitky Českého statistického úřadu ke kontrole, kterou provedl ÚOOÚ v souvislosti se sčítáním obyvatel.

Dne 29. 6. 2001 byla předána rozhodnutí předsedy ÚOOÚ RNDr. Karla Neuwirta v této věci doc. Ing. Marii Bohaté, CSc., předsedkyni ČSÚ.

————————————————————

Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 26. 6. 2001

————————————————————

Tisková zpráva
k TK Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 19. dubna 2001

Zákon o elektronickém podpisu1 v § 20 zmocňuje Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad) k vydávání vyhlášek k upřesňování podmínek stanovených v § 6 a § 17 a ke způsobu, jakým se jejich splnění bude dokládat. V § 6 jsou uvedeny povinnosti poskytovatelů certifikačních služeb, kteří vydávají kvalifikované certifikáty, a § 17 pojednává o prostředcích pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů. Úřad je dále zmocněn upřesnit vyhláškou požadavky, které musejí splňovat nástroje elektronického podpisu. Vyhláška má dále upřesnit náležitosti postupu a způsobu vyhodnocování shody nástrojů elektronického podpisu s těmito požadavky.

Postavení Úřadu jako nezávislého orgánu podle § 28 zákona o ochraně osobních údajů2 brání řádnému vyhlášení a nabytí platnosti vyhlášky. Tento stav se snaží řešit navržená novela zákona o ochraně osobních údajů. Jedná se o poslanecký návrh, který byl v minulých dnech schválen Poslaneckou sněmovnou, a kterým se následně bude zabývat Senát. Podstatou tohoto návrhu je doplnění zákona o ochraně osobních údajů o ustanovení, kterými se Úřadu svěřují kompetence ústředního správního úřadu pro oblast elektronického podpisu, a které výslovně zmocňují Úřad k vydávání prováděcích právních předpisů podle zvláštního zákona, tj. zákona o elektronickém podpisu. Navržená novela neobsahuje pouze tato dvě ustanovení, pouze tato se však dotýkají oblasti elektronického podpisu a možnosti vydávat vyhlášky jako obecně závazné právní předpisy.

Úřad tento legislativní proces sleduje a připravuje se k naplnění povinností, které pro něj z výsledku tohoto procesu vyplynou. V prvé řadě se jedná o přípravu návrhu vyhlášky. Ta je od počátku připravována v součinnosti s odbornou veřejností a s využitím relevantních dokumentů EU. V těchto dnech Úřad vyhodnocuje připomínky, které k návrhu vyhlášky uplatnila ministerstva a jiné ústřední orgány. Termín vydání vyhlášky bude možné stanovit až po ukončení legislativního procesu, tj. po přijetí novely, která problém s vyhlášením vyhlášky odstraní.

Vydání vyhlášky otevře cestu k získání akreditace zejména pro ty poskytovatele certifikačních služeb, kteří hodlají vydávat kvalifikované certifikáty pro využití elektronického podpisu „v oblasti orgánů veřejné moci“. V souladu s § 11 zákona o elektronickém podpisu je nutno v této oblasti používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

Pro oblast veřejné moci vláda připravuje vydání nařízení, kterým se stanoví postupy při používání elektronického podpisu a organizačně-technické zajištění při zavádění a používání elektronického podpisu. Návrh tohoto nařízení předpokládá vydání standardů zaměřených na bezpečnostní politiku „elektronických podatelen“ a na ověřovací a podepisovací prostředky doporučené pro tyto podatelny. Zpracování standardů je v kompetenci Úřadu pro veřejné informační systémy.

————————————————————
1 zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
2 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

 

Rubriky

 
Sbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém