Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Tiskové zprávy - 2006

 
 
 

Tisková zpráva

28. prosince 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za nutné reagovat na článek uveřejněný 20. 12. 2006 v Právu "Firmy musí kvůli rodným číslům upravit milióny pracovních smluv" (autor Vl. Čechlovský).

V souladu s dikcí zákona o ochraně osobních údajů Úřad neshledává, že uvedení rodného čísla na pracovních smlouvách znamená automaticky porušení zákona o ochraně osobních údajů: Při podpisu pracovní smlouvy vždy jde o právní akt stvrzující vztah mezi dvěma stranami; zaměstnanec podpisem projevuje konkludentní souhlas s použitými osobními údaji, pokud je o jejich dalším zpracování informován. Výslovný souhlas je zákonem vyžadován pouze v případě citlivých údajů. Pro identifikaci osoby je ovšem považováno za dostačující uvedení data narození příslušné osoby. Podrobný rozbor viz na www.uoou.cz/Názory Úřadu/Na aktuální téma


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 27. 11. 2006
Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

24. listopadu 2006

Úřad sděluje, že dnem 27. listopadu 2006 uvádí do provozu uživatelsky komfortnější elektronický registrační systém pro správce osobních údajů a upozorňuje, že trvale mají povinnost podat oznámení Úřadu před započetím zpracování osobních údajů, v souladu s § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

Správci osobních údajů mohou podávat registrační oznámení elektronicky prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webových stránkách Úřadu ( www.uoou.cz ). Součástí formuláře jsou i podrobné pokyny k vyplnění.

Původní registrační formuláře, které byly správcům k dispozici na vybraných finančních úřadech, byly staženy z oběhu.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Sdělení pro ČTK

20. 11. 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů se v návaznosti na zprávy o instalaci kamerového systému na Gymnáziu Josefa Škvoreckého zabývá problémem, zda byl, či nebyl porušen zákon o ochraně osobních údajů v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle § 16 tohoto zákona. Úřad konstatuje, že před zahájením zpracování osobních údajů správce dosud nepožádal Úřad o registraci zpracování, jak lze soudit z tiskem publikovaného vyjádření ředitele gymnázia a ze studentské petice, poskytnuté Úřadu ČTK.

Úřad upozorňuje, že tímto chováním mohl být spáchán správní delikt, za jehož provedení hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.

V současné době Úřad zkoumá všechny okolnosti případu a o svém dalším postupu bude informovat na tiskové konferenci 27. 11. 2006.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

8. listopadu 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil kontrolu Českých drah v souvislosti s vydáváním čipových karet, dostupných pro veřejnost od června letošního roku.

Úřad plní svou dozorovou povinnost na základě stížnosti, kterou obdržel. Stížnost a určité informace získané ze sdělovacích prostředků vyvolávají podezření, že při realizaci projektu Modrá karta nejsou respektovány všechny zásady ochrany osobních údajů. Tuto skutečnost je třeba prověřit.

Kontrola realizace uvedeného rozsáhlého projektu Českých drah byla předpokládána v rámci kontrolních aktivit Úřadu. Vzhledem k pochybnostem, které v posledním čase vyvstaly, k ní Úřad přistoupil poněkud dříve, než původně předpokládal. O výsledku kontroly bude informovat poté, co bude uzavřena.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

16. října 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje zájemce, kteří by chtěli využívat databáze nabízené E-Market Česká republika B2B 2006 pro elektronický marketing :

Sdělení, že lze adres z databáze bez omezení užívat k rozesílání obchodních sdělení je zavádějící. Rozesilatel musí splňovat požadavky zákona o některých službách informační společnosti v platném znění. Obchodní sdělení může rozesílat pouze svým klientům, jinak musí mít pro rozesílání předem souhlas adresáta.

V opačném případě jeho elektronická korespondence bude kvalifikována jako nevyžádané obchodní sdělení a jeho počínání bude podléhat sankcím Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Zpráva pro tisk

4. října 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel v posledních dnech značné množství stížností poplatníků Českého rozhlasu na získávání jejich údajů, zejména na poskytování těchto údajů dodavatelem zajišťujícím dodávku elektřiny odběratelům.

Stížnostmi se Úřad regulérně zabývá, je ovšem nucen konstatovat, že osobní údaje jsou většinou získávány v souladu se zněním zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, který již s roční účinností nově upravuje podmínky pro vznik a zpracování evidence poplatníků rozhlasového a televizního poplatku. K tomuto řešení dospěli zákonodárci i přesto, že Úřad ještě v rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně poukazoval na problematičnost navrhované úpravy, kterou nové znění zákona o rozhlasových a televizních poplatcích přináší ve vztahu k soukromí poplatníka.

Upozornil tehdy, „že je prolamován zákaz sdružovat osobní údaje pořízené pro různorodé účely“ a argumentoval faktem, že čerpání informací o poplatnících z databáze dodavatele elektřiny, určené primárně pro zcela jiný účel, „není v souladu s požadavky kladenými na řádné zpracování osobních údajů a jejich ochranu.“ Upozornil také na to, že navrhovaná právní úprava bude veřejností vnímána jako nepřiměřený zásah do soukromí občanů.

Bohužel připomínky nebyly akceptovány a Parlament ČR přijal stávající platnou dikci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 13. 9. 2006
Sdělení pro tisk

Úřad pro ochranu osobních údajů
21. června 2006

Dne 14. června 2006 přijala Working Party 29 Stanovisko k rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 30. května 2006 ve věci předávání záznamů o knihování cestujících do Spojených států. Úřad pro ochranu osobních údajů pořídil v zájmu informování veřejnosti svůj pracovní překlad uvedeného dokumentu, který touto cestou zveřejňuje.

Stanovisko jmenovaného nezávislého evropského poradního orgánu ve věci ochrany osobních údajů a soukromí obsahuje souhrn doporučení pro přístup k problémům, které je třeba v souvislosti s uvedeným rozhodnutím Evropského soudního dvora vyřešit příslušnými institucemi, aby nedošlo k ohrožení soukromí občanů a v zájmu toho, aby byly respektovány principy a náležité postupy ochrany osobních údajů.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


pracovní překlad Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stanovisko 5/2006 Pracovní skupiny pro ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů k rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 30. května 2006 ve spojených případech C317/04 a C-318/04 předávání záznamů o knihování cestujících (PNR) do Spojených států

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 30. května 2006 anuluje jak rozhodnutí Komise o přiměřenosti ochrany, tak i rozhodnutí Komise o uzavření smlouvy o zpracování a předávání záznamů o knihování (PNR). Rozhodnutí zavazuje instituce Společenství ukončit smlouvu se Spojenými státy o předávání dat cestujících nejpozději do 30. září 2006. Z tohoto důvodu by jakékoliv předání dat cestujících do Spojených států po ukončení platnosti Smlouvy nemělo právní základ v evropském právu. Národní legislativa může požadovat takové kroky, jako např. úplné přerušení toku dat úřadům Spojených států.

Ve světle této situace přijímá Pracovní skupina podle článku 29 následující stanovisko a naléhá na odpovědné evropské instituce, aby věnovaly patřičnou pozornost následujícímu:

  • Ve snaze vyhnout se právnímu vakuu po 1. říjnu 2006 pro předávání dat cestujících a zajistit i nadále ochranu práv a svobod cestujících považuje Pracovní skupina podle článku 29 včasné přijetí nové dohody se Spojenými státy na úrovni EU za klíčové. V zájmu dosažení harmonizovaného a konsistentního přístupu EU by se nemělo jít cestou dvoustranných dohod mezi Spojenými státy a členskými státy EU.

  • Taková smlouva musí přinejmenším zachovat a integrovat současnou úroveň ochrany dat jak je stanovená v závazcích Spojených států a učinit je tak i nadále závaznými a měla by navíc vzít v úvahu kritické úvahy vyslovené Pracovní skupinou podle článku 29 v jejích předchozích stanoviscích k záznamům o knihování (PNR) včetně snížení počtu datových prvků.

  • Tato smlouva by měla být založena na systému „push“, protože všechny technické požadavky jsou splněny.

  • Pro předávání osobních údajů cestujících je nezbytné striktní omezení účelu vztahující se i na další přenos těchto dat.

  • Pracovní skupina očekává, že mechanismus každoročního společného vyhodnocení bude pokračovat podle současné dohody.

  • Nová smlouva by neměla mít delší trvání nežli smlouva ukončená, tj. do listopadu 2007.

Pracovní skupina předpokládá, že dojde ke komunikaci a konzultacím s národními úřady pro ochranu dat a Evropským inspektorem ochrany dat. Nabízí jakoukoliv možnou podporu, aby se dospělo k nové smlouvě, která bude splňovat výše zmíněné požadavky.

Ve střednědobém horizontu pokládá Pracovní skupina za nezbytné vyvinout konzistentnější přístup k výměně dat cestujících, aby se na globální úrovni zajistily jak bezpečnost leteckého provozu, tak respektování lidských práv.

Soudní rozhodnutí ostatně znovu dokládá potíže vyplývající z umělého dělení mezi pilíři a potřebu konzistentního rámce pro ochranu dat napříč všemi pilíři.

V Bruselu 14. června 2006
Za Pracovní skupinu
předseda
Peter Schaar
Tisková zpráva

1. června 2006

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů k rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci zrušení dohody mezi USA a EU o poskytování údajů o cestujících.

Evropský soudní dvůr zrušil 30. 5. 2006 rozhodnutí orgánů EU, na jejichž základě poskytují evropské letecké společnosti americkým orgánům v rámci boje proti terorismu osobní údaje o cestujících.

Americké orgány donutily v roce 2003 evropské letecké dopravce, aby jim poskytovali seznamy cestujících na linkách do USA s jejich osobními údaji. Pokud by tak neučinili, hrozily jim uzavřením amerických letišť, případně pokutami a zpřísněnými kontrolami pasažérů. Evropská komise a členské státy zastoupené v Radě EU dospěly na jaře 2004 k rozhodnutí, že data lze předávat, protože jejich ochrana ze strany USA je přiměřená. Proti se však postavil Evropský parlament, který smlouvu označil za akt narušující soukromí a vznesl žalobu u Evropského soudního dvora.

Úřad pro ochranu osobních údajů od začátku sdílel určité kritické výhrady Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP 29 - nezávislý poradní orgán Evropské komise), která upozorňovala na dopady předávání údajů do soukromí občanů, byl však vázán zmíněnými rozhodnutími orgánů EU.

Úřad respektuje včerejší rozhodnutí ESD a okamžitě začíná nově vzniklou situaci analyzovat. Kvůli zachování právní jistoty bude zmíněná dohoda o předávání dat platit do 30. září letošního roku. Evropská komise již ve svém prohlášení vyslovila záměr hledat společné řešení vzniklé situace. Rozhodnutí Evropského soudu bude rovněž hlavním předmětem jednání pracovní skupiny WP 29, které se uskuteční 13. – 14. června v Bruselu. Úřad se aktivně zúčastní hledání společného stanoviska a východisek, ze kterých pak bude při plném respektování zákonných ustanovení vycházet při svém rozhodování na národní úrovni.

Úřad bude veřejnost o výsledcích mezinárodních aktivit a vlastních hodnoceních informovat.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

2. května 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil České televizi pokutu ve výši 100 000 Kč za zpracování nepřesných údajů poplatníků televizního poplatku. Osobní údaje poplatníků vedené v databázi nebyly aktualizovány tak, jak je dle zákona o ochraně osobních údajů nezbytné.

Při stanovení sankce bylo přihlédnuto k tomu, že zpracovávané osobní údaje byly následně předány dalšímu subjektu s označením některých poplatníků za dlužníky, ačkoliv fakticky jimi nebyli.

Poplatníci byli vystaveni riziku neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům a s tím spojeným zásahem do jejich soukromí.

Zároveň ale bylo také přihlédnuto k tomu, že odstranění nedostatků ve zpracování osobních údajů v evidenci poplatníků je závislé na oznamovací povinnosti ze strany poplatníků. Proto byla sankce stanovena při dolní hranici zákonné sazby.


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 27. 4. 2006
Tisková zpráva

22. února 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil včera, 21. února 2006 nový twinningový projekt podporovaný z finančních zdrojů EU.

Institut Ludwiga Bolzmanna z Vídně a partnerská rakouská Komise pro ochranu dat poskytují českému úřadu podporu zejména na základě svých zkušeností s ochranou osobních údajů při využívání elektronických komunikací – mj. spojené též s propojováním databází v rámci prohlubování e-government.

Mezi konzultovanými problémy však budou rovněž velmi aktuální otázky ochrany osobních údajů v rámci schengenského prostoru a poznatky o nárocích pro ochranu dat vyplývající z členství státu v Europolu.

Zahajovací jednání ukázalo také jako aktuální problematiku ochrany osobních údajů na pracovišti, a tedy byla zařazena na program konzultačních jednání.

Projektu je vyměřeno období 8 měsíců. O jeho průběhu bude Úřad pravidelně informovat na svých tiskových konferencích.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

Úřad pro ochranu osobních údajů
Tel.: + 234 665 286
Tisková zpráva

6. února 2006

ČTK, aktualně.cz a igenus.cz přinesly 4. 2. 2006 zprávu, že Centrální registr dlužníků je pod dohledem ÚOOÚ. Zveřejněné informace vzbudily ve veřejnosti dojem, že Centrální registr dlužníků postupuje ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, což nemá žádné reálné opodstatnění.

Zveřejněná zpráva je pravdivá pouze v tom smyslu, že Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů.

Úřad je naopak povinen i v případě Centrálního registru dlužníků provádět dozor, zda tento splňuje všechny podmínky a povinnosti ukládané zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a postupuje v souladu se zákony, které Úřadu pro ochranu osobních údajů ukládají další dozorové kompetence (zákon o některých službách informační společnosti aj.).


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

Praha 30. ledna 2006

Na úterý 21. 2. 2006 je plánováno setkání předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce s předsedou Senátu MUDr. Přemyslem Sobotkou.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 26. 1. 2006

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém