Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Tiskové zprávy - 2011

 
 
 

Tisková zpráva

3. listopadu 2011

Je třeba předeslat, že Úřad je konsternován publikovanými urážkami, které plynou z neschopnosti porozumět právnímu výkladu o zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstev. Zveřejnění věcí, které se při jednáních nedotýkají konkrétních fyzických osob, nespadá pod zákon o ochraně osobních údajů. Úřad tedy nezakazuje zveřejňování videozáznamu z jednání. Zákon o obcích však nepřipouští zveřejnění vůči neomezenému okruhu subjektů, tj. prostřednictvím internetu. A pokud je videozáznam pořizován, je s ním třeba nakládat v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Právní názor Úřadu byl konzultován s MV ČR, které je kompetenčně příslušné k zákonu o obcích a zákonu o archivnictví a spisové službě a byl potvrzen rozhodnutím Městského soudu v Praze zn. 9 Ca 261/2004 ze dne 28. února 2007.

Úřad nenalézá relevantní právní důvod, proč postupovat odlišně při zveřejňování zápisu z jednaní zastupitelstev a při zveřejňování záznamu z těchto jednání.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

2. srpna 2011

Včera, 1. srpna 2011 v 16 hodin doručil kurýr na Úřad pro ochranu osobních údajů rozklad Ministerstva financí ve věci rozhodnutí Úřadu z 13. července 2011 v případu zveřejnění osobních údajů společníků a jednatelů společnosti PROMOPRO. O opožděném rozkladu bude rozhodovat předseda Úřadu na návrh rozkladové komise.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

8. června 2011

Úřad obdržel žádost redaktora deníku Právo, dovolávajícího se rozhodnutí NSS z 27. 5. tr. Úřad žádost o sdělení platů, odměn a mimořádných odměn předsedy, místopředsedů a lidí pověřených řízením daných úseků odmítl z níže uvedených důvodů:

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v dané věci svůj právní rozbor, který zveřejnil na svých webových stránkách a sumarizoval v tiskové zprávě přístupné trvale tamtéž (www.uoou.cz).

Rozhodnutí soudů v českém právním řádu nemá precedentní povahu, není pramenem práva (závazné je pouze v konkrétní kauze).

Úřad sice nepopírá, že obecně mají z hlediska interpretace názory vrcholných soudů zásadní význam, nicméně je přesvědčen, že výklad podaný NSS v dané kauze správný není, a může ho rozšířený senát v další obdobné věci zvrátit.

Poskytl informace o konkrétní výši platů v souladu se zákonem u předsedy Úřadu a inspektorů.

Úřad doporučuje všem dalším subjektům, které budou podobně oslovovány, postupovat obdobným způsobem.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

6. června 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů shledal, že rozsudek Nejvyššího správního soudu o zveřejňování informací o platech zaměstnanců veřejné správy je v přímém rozporu s jednoznačným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

Podle Nejvyššího správního soudu je možné zveřejňovat výši platu nejen všech úředníků a dalších zaměstnanců ústředních i samosprávných úřadů, ale i všech lékařů a zdravotního personálu ve veřejných zdravotních zařízeních, všech policistů, hasičů, učitelů, veškerých zaměstnanců všech státních podniků a dalších subjektů, které byly založeny nebo jsou kontrolovány veřejnou správou či obcemi (dopravní podniky, školy, společnosti pro správu a údržbu obecního majetku apod.), protože jejich soukromí není, podle názoru Nejvyššího správního soudu, nijak chráněno.

Úřad proto k rozsudku zveřejnil na svých webových stránkách svou právní analýzu a odkazy na relevantní judikaturu (Názory Úřadu/Na aktuální téma).

V zásadě je toho názoru, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o poskytování informací postrádá jakýkoli rozměr z hlediska veřejného zájmu a staví do zcela nerovného postavení zaměstnance soukromé a veřejné sféry.

Úřad proto prohlašuje, že ani na základě uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu nemíní rezignovat na své dozorové kompetence, a proto bude případy plošného zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry hodnotit vždy za použití testu proporcionality a v případě, kdy shledá, že veřejný zájem na zveřejnění platu konkrétního zaměstnance nepřevážil veřejný zájem na ochraně jeho soukromého života, bude takové jednání sankcionovat.

Všem dotčeným zaměstnancům, jejichž osobní údaje, včetně údaje o výši platu by byly bez relevantního zdůvodnění a bez přihlédnutí k jejich právu na ochranu soukromí zveřejněny, Úřad doporučuje, aby se proti takovému neoprávněnému zpracování osobních údajů bránili cestou ústavní stížnosti.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

3. června 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů ukončil šetření Ministerstva financí ČR ve věci PROMOPRO – konkrétně v souvislosti se zveřejněním osobních údajů na tiskové konferenci 17. února 2011. Osobní údaje zde byly zveřejněny v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, protože osoby, jimž údaje náležejí, k tomu nedaly souhlas. MF ČR bylo uloženo opatření k nápravě. Povinnost zlikvidovat zveřejněné osobní údaje na webových stránkách ministerstvo splnilo. Nyní je věc postoupena příslušnému odboru Úřadu ke správnímu řízení.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

23. května 2011

Dnešního dne byla do registru zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů zapsána společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku jako správce, který je odpovědný za provozování služby Google Street View na území ČR.

  • Po zamítnutí žádosti o registraci zpracování osobních údajů v roce 2010 v rámci provozování služby Street View na území ČR požádal Google Inc. Úřad pro ochranu osobních údajů o konzultaci, tj. detailní vysvětlení podrobností provozování Služby Street View na území ČR. Výsledkem jednání bylo podání nového oznámení o registraci ze dne 22. dubna 2011, v němž je deklarováno:

  • Jmenování odpovědného správce na území EU. Stala se jím společnost Google Ireland Ltd. Tato společnost bude plně odpovídat za to, že sběr osobních údajů na území ČR a zpracování v datových centrech se provádí v souladu s českými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Tuto společnost lze kdykoliv kontaktovat např. v případě stížnosti, dotazu či žádosti o rozmazání určitého snímku. Oznámení bude neprodleně posouzeno během 48 hodin. Čeští občané mají možnost komunikovat se společností v českém jazyce na adrese  http://maps.google.co.uk/intl/cs_cz/help/maps/streetview/privacy.html

  • Společnost Google Inc. přistoupila na snížení výšky stožáru, na kterém je kamera umístěna, na 2,3 - 2,4 m oproti původním 2,7 m.

  • Zaměstnance Googlu zavazují vnitřní předpisy a zásady etického jednání k bezpečnému nakládání s osobními údaji a jejich ochraně. Obecné vnitřní předpisy a zásady týkající se soukromí a ochrany osobních údajů, jsou taktéž veřejně přístupné v českém jazyce na adrese  http://www.google.cz/intl/cs/privacy/

  • Speciálně jsou proškoleni a informováni řidiči vykonávající práci pro účely služby Street View. Jsou instruováni, že mají plánovat svou jízdu tak, aby se vyhnuli určitým místům (například školám) v určitých časově vytížených obdobích, eventuálně, jízdu zde v nevhodném čase mají přerušit a vrátit se ve vhodnější době.

  • Před prováděním záznamů pro Street View budou informovány místní orgány (jako například obecní úřady) či informační stánky pro turisty, aby si byly vědomé toho, že v místě jejich působení dochází k pořizování snímků. Veřejnost bude o pořizování snímků informována prostřednictvím médií, reklamní kampaně a webové stránky Street View, která bude dostupná v českém jazyce.

  • Při předávání osobních údajů do USA se Google Inc. jakožto člen systému „Safe Harbor“ účastní každoroční certifikace vztahující se k dodržování pravidel „Safe Harbor“, jež odrážejí zásady vyjádřené v zákoně o ochraně osobních údajů.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

10. května 2011

Dne 5. května 2011 se v sídle Úřadu pro ochranu osobních údajů konalo pracovní jednání ve věci rozesílání informačních textových zpráv o pohřešovaných dětech v souvislosti s vyhlášením po jejich pátrání Policií ČR. Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, Policejního prezidia a Nadace Naše dítě. Byly prezentovány především právní a technické aspekty projektu, kdy zástupci Úřadu upozornili zejména na otázky ochrany soukromí a osobních údajů jak pohřešovaného dítěte, tak vlastníků mobilních telefonů, kterým by měly být zprávy zasílány.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 13. 4. 2011


Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

18. března 2011

Po zvážení všech dostupných podkladů dospěl Úřad pro ochranu osobních údajů k závěru, že osobní údaje Aničky Janatkové byly zveřejněny už v kontextu pátrání po její osobě, kdy Policie ČR i rodiče holčičky žádali, plně v souladu se zákonem, veřejnost o pomoc.

Veřejnosti jsou tedy již z minulosti známé údaje o pohřešované dívce, zveřejněné oprávněně v souvislosti s policejním pátráním, proto Úřad neshledává, že by opakovaným použitím těchto informací v navazujícím zpravodajství došlo k porušení zákonných norem.

Úřad současně doporučuje, aby při poskytování informací o vyšetřování případu veřejnosti bylo postupováno v rozsahu a způsobem, který bude minimálně zasahovat do soukromí osob blízkých oběti trestného činu.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 26. 1. 2011


Tisková zpráva

6. ledna 2011

Poté, co se Fischerova vláda osnovou nového občanského zákoníku nezabývala, obnovila Nečasova vláda práce na revizi jeho osnovy. Výsledkem je text nového občanského zákoníku, který byl dne 31. prosince 2010 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Zároveň byla o připomínky do 25. ledna 2011 požádána veřejnost. 

Úřad považuje osnovu za zdařilou, bude však svou pozornost věnovat zejména právní úpravě soukromí a dalším institutům, které podle jeho názoru ještě vyžadují dopracování.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém