Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Agenda TFTP

 

Úřad pro ochranu osobních údajů dále podává informace o zpracování osobních údajů v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)

 

 
 

Co je IMI?

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) je bezpečný, vícejazyčný online nástroj, který usnadňuje výměnu informací mezi veřejnými orgány zapojenými do praktického provádění práva EU.

Pomocí IMI mohou orgány identifikovat odpovědnou kontaktní osobu v jiné zemi a vyměňovat si informace, které jsou konkrétně požadovány. Jeho hlavním úkolem je usnadnění výměny informací mezi orgány členských států prostřednictvím standardních otázek a odpovědí souvisejících s tématem ve všech jazycích EU.

Právní rámec tvoří Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“). Nařízení poskytuje právní jistotu při nakládání s osobními údaji v IMI a je základním předpokladem pro závazné uplatňování zásad ochrany údajů při jeho používání. To zahrnuje například zásadu omezení účelu stanovenou v čl. 13 nařízení o systému IMI, podle něhož mohou být osobní údaje vložené do IMI použity pouze pro stanovené účely. Pokud jde o dobu uchování osobních údajů v IMI, obecně platí, že osobní údaje jsou zablokovány, jakmile již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, v závislosti na zvláštnostech jednotlivých druhů správní spolupráce a nejpozději šest měsíců po formálním ukončení postupu správní spolupráce v IMI, kdy jsou automaticky zablokovány a následně po 3 letech smazány. Práva subjektu údajů, jako informování subjektů údajů a transparentnost nebo právo na přístup, opravu a výmaz lze nalézt v článcích 18 a 19 nařízení o systému IMI. Velký význam je oprávněně přikládán také bezpečnosti dat. Za zajištění a provedení nezbytných opatření odpovídá Evropská komise (čl. 17 nařízení o systému IMI) a subjekty IMI jsou povinny přijmout veškerá procesní a organizační opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osobních údajů jimi v systému IMI zpracovávaných.

Dozor

Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) jako dozorový orgán pro oblast ochrany osobních údajů v České republice dohlíží, zda české subjekty využívající systém IMI zpracovávají osobní údaje v jeho rámci zákonným způsobem, a především dbá na ochranu práv subjektů údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

ID datové schránky: qkbaa2n

E-mail: posta@uoou.cz

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů a vymazání nezákonně zpracovaných údajů. V některých případech však mohou vnitrostátní právní předpisy nebo předpisy EU obsahovat určité výjimky.

Za účelem uplatnění svých práv kontaktujte příslušný veřejný orgán, který je odpovědný za vložení Vašich osobních údajů do systému IMI. Pokud touto informací nedisponujete, můžete se obrátit na národního koordinátora IMI, jímž je v ČR:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Politických vězňů 20

112 49 Praha 1

Tel.: +420 224 852 977

Web: www.mpo.cz

ID datové schránky: bxtaaw4

E-mail: imi@mpo.cz

 

Týká-li se Vaše žádost orgánu jiného členského státu, kontakty na příslušné koordinátory IMI naleznete zde.

Stížnosti

Pokud nebudete s odpovědí správce osobních údajů spokojeni či správce ve stanovené lhůtě na Vaši žádost neodpoví, máte právo podat stížnost k Úřadu.

Ve stížnosti nezapomeňte uvést:

·         Vaše identifikační a kontaktní údaje

·         označení subjektu podezřelého z porušení GDPR

·         popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu mělo dojít k porušení GDPR

·         kopii odpovědi, kterou jste obdrželi od orgánu odpovědného za vložení Vašich osobních údajů do systému IMI

·         cokoliv dalšího, co považujete za významné pro posouzení stížnosti

Jak konkrétně při podání stížnosti postupovat se dočtete zde.

Úřad a zpracování v systému IMI

Účely zpracování a právní základ

Úřad je podle čl. 57 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) povinen spolupracovat s dalšími dozorovými úřady a poskytovat jim vzájemnou pomoc, mimo jiné formou sdílení informací, s cílem zajistit jednotné uplatňování a prosazování GDPR. Vzhledem k tomu, že nařízení o systému IMI stanoví povinnost využívat systém též v případě některých postupů podle GDPR, všechny dozorové úřady z členských zemí EU a EHP, tedy včetně Úřadu, jej využívají k výměně relevantních informací v rámci spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady (čl. 60 GDPR), vzájemné pomoci (čl. 61 GDPR), společných postupů dozorových úřadů (čl. 62 GDPR), jakož i v rámci postupů podle mechanismu jednotnosti (kapitola VII, oddíl 2 GDPR).

Zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Kategorie osobních údajů zpracovávaných Úřadem prostřednictvím IMI

Zejména se jedná o

·         Identifikační a kontaktní údaje

·         Informace o průběhu řízení

Úřad nepředává automaticky veškeré shromážděné osobní údaje subjektu údajů, ale vkládá do systému IMI pouze relevantní osobní údaje, které jsou nezbytné pro řešení daného případu. Zejména nepředává zvláštní kategorie osobních údajů, ledaže by to bylo nezbytné s ohledem na charakteristiky konkrétního případu.

Kategorie příjemců osobních údajů

·         Oprávněné úřední osoby

·         Jiné příslušné dozorové orgány

·         Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

·         Evropská komise

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec Úřadu zodpovídá pouze dotazy týkající se zpracování osobních údajů, které provádí sám Úřad.

Mgr. Marta Műhlhoferová

tel.: +420 234 665 241

e-mail: Marta.Muhlhoferova@uoou.cz

Další informace

Pro více informací o systému IMI můžete navštívit následující webové stránky.

Web Evropské komise

Nařízení EP a Rady (EU) 1024/2012 o systému IMI

 
Zodpovídá: Olga Štiplová
Vytvořeno / změněno: 31.10.2022 / 31.10.2022

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém