Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zařízení sociálních služeb ve vztahu k oznamovací povinnosti

 
 
 

Povinnost zajistit potřebnou péči o staré a nemocné osoby je uložena zvláštními zákony. Právní úprava této sociální, resp. zdravotně-sociální oblasti je dána především těmito právními předpisy: zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 22, § 51, § 54); zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

V případě, že zařízení sociálních služeb (např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem apod.) zpracovávají nezbytné osobní údaje na základě ustanovení příslušných zákonů nebo je zpracování osobních údajů nutné pro plnění jejich povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů, není nutné plnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Na takové zpracování osobních údajů se vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

Jednotlivá zařízení sociálních služeb si často neuvědomují tuto skutečnost a posílají Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování, které oznamovací povinnosti nepodléhá. Tato aktivita jednotlivých subjektů a jejich snaha zaregistrovat svoje oznámení vyplývá zřejmě z obavy, aby se nedostaly svým konáním, popř. nečinností do rozporu se zákonem. Je však nutné upozornit na to, že provedením zápisu do registru, popř. vydáním osvědčení o provedení registrace dle § 16 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů, v žádném případě nekončí povinnost oznamovatelů resp. správců osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z citovaného zákona. Ty je nutné plnit během celé doby, kdy ke zpracování osobních údajů dochází. Povinnost dodržovat literu zákona (především viz § 5, § 9, § 11 a § 13 tohoto zákona) se přirozeně vztahuje i na ty subjekty, u nichž nebylo možné přistoupit k registraci z důvodů uplatnění výjimky z registrační povinnosti dle liberačního ustanovení § 18 zákona o ochraně osobních údajů.

Povinnost zpracovávat citlivé údaje o zdravotním stavu klientů je upravena v nejrůznějších právních předpisech. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se věnuje zdravotní, resp. zdravotnické dokumentaci v §2647 až §2651. Zpracování citlivých osobních údajů je obecně upraveno v § 9 zákona o ochraně osobních údajů. Podle § 53 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, jsou zdravotnická zařízení povinna vést zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a zjištění anamnézy a také informace o jeho onemocnění, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem a s postupem při poskytování zdravotní péče. Také v zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení , ve znění pozdějších předpisů, je zakotveno oprávnění zpracovávat osobní údaje o zdravotním stavu – v § 16 je poskytovatelům zdravotnických služeb uložena povinnost provádět na základě žádosti příslušného orgánu sociálního zabezpečení vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby, zpracování podkladů o zdravotním stavu fyzické osoby a umožnit na požádání v nezbytném rozsahu nahlížení do zdravotnické dokumentace fyzické osoby nebo ji zapůjčit nebo sdělit informace z ní lékaři, který plní úkoly orgánu sociálního zabezpečení. V § 16a se potom uvádí, že orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu zašle orgánu, který o posouzení požádal stejnopis posudku.

Pokud jsou tedy údaje o zdravotním stavu klienta nezbytné pro naplnění účelů, které jsou předpokládány zvláštními zákony, vztahuje se i na takové zpracování osobních údajů liberační ustanovení ve vztahu k oznamovací povinnosti podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Registr > K problémům z praxe > Zařízení sociálních služeb ve vztahu k oznamovací povinnosti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém