Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

V jakých případech lze požadovat, aby ve smlouvě bylo uvedeno rodné číslo účastníka smluvního vztahu?

 

 
 

Podle § 13 odst. 9 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), je rodné číslo oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (nebo její zákonný zástupce); jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

Ustanovení § 13c citovaného zákona stanovuje, že:

(1) Rodná čísla lze využívat jen

a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,

b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo

c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(2) Pro využívání rodných čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby.

Z výše uvedeného vyplývá, že bez souhlasu nositele rodného čísla může (resp. musí) být rodné číslo uvedeno pouze u těch typů smluv, u kterých je tak zákonem výslovně stanoveno. Rodné číslo může být např. uvedeno ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací podle § 63 odst. 1 písm. b), bod 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Další příklady oprávněného zpracovávání rodných čísel:

Ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví: „Pojišťovna a zajišťovna při provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel; takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů“.

Ustanovení § 37 odst. 2 věta první zákona č. 21/1992 Sb., o bankách: „Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku.“

Pro smlouvy uzavírané podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, např. pro kupní smlouvu, občanský zákoník použití rodného čísla pro identifikaci účastníka smluvního vztahu nevyžaduje. Na základě § 3019 občanského zákoníku by měla být identifikace v těchto případech provedena zejména souborem údajů: jméno, příjmení, bydliště a datum narození, popřípadě identifikujícím údajem podle jiného právního předpisu, což je nejen podle občanského zákoníku množina údajů, postačují ke zjištění identity člověka.

V jiných případech, jestliže zákon uvedení rodného čísla ve smlouvě nevyžaduje, avšak záměrem správce osobních údajů je využít smlouvy uzavírané se zaměstnanci nebo zákazníky i jako prostředek shromažďování rodných čísel pro následné využívání rodných čísel pro účel stanovený zákonem správci, je možné ve smlouvě uvést rodné číslo.
V případě, že nositel rodného čísla s uvedením rodného čísla v takové smlouvě nesouhlasí, je povinen sdělit rodné číslo pro zákonem stanovené využívání rodných čísel jiným způsobem.

To platí pro pracovní smlouvu uzavíranou podle § 33 až 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pokud by měla sloužit jako prostředek shromažďování rodných čísel pro jejich následné zákonem stanovené využívání zaměstnavatelem na základě § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 25 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a § 46 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

 

Odkazy


 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém