Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2000

 

VIS - Vízový informační systém

 
 
 
Co je Vízový informační systém (VIS)?

Vízový informační systém byl zřízen Rozhodnutím Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (2004/512/ES). Jeho účel a funkce jsou vymezeny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (dále jen „Nařízení o VIS“).

Účelem tohoto systému je zlepšit provádění společné vízové politiky, konzulární spolupráci a konzultace mezi ústředními vízovými úřady – usnadněním řízení o žádostech o vízum, zamezením současnému podávání více žádostí o víza do různých členských států (tzv. „visa shopping“), usnadněním boje proti podvodům, usnadněním kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích a na území států Evropské unie a pomáhat s určením totožnosti každé osoby, která nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území zemí Evropské unie. Dále pak stanovuje podmínky a postupy pro výměnu údajů o žádostech o udělení krátkodobých víz do 90 dnů pobytu, tzv. schengenských víz.


Jaké informace jsou obsaženy ve VIS?

Dle článku 5 Nařízení o VIS lze do VIS zaznamenávat pouze tyto kategorie údajů:

  • alfanumerické údaje o žadateli a o žádostech o víza a o vízech udělených, neudělených, prohlášených za neplatné od počátku, zrušených nebo s prodlouženou platností,
  • fotografie,
  • daktyloskopické údaje (otisky prstů žadatele),
  • odkazy na předchozí žádosti o vízum a na soubory žádostí společně cestujících.

Pouze příslušný členský stát, který údaje do VIS vložil, má právo je měnit, a to jejich opravou nebo vymazáním.


Jaká jsou práva subjektů údajů?

Na zajištění a garanci práv jednotlivců ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům ve VIS je kladen velký důraz. Jejich uplatněním se subjekt údajů aktivně podílí na ochraně svých dat a svého soukromí. Každý má právo získat sdělení o údajích, které jsou o něm zaznamenávány ve VIS, a informaci o členském státu, který tyto údaje do VIS předal. Tento přístup k údajům může poskytnout pouze členský stát. Roli správce osobních údajů vykonává Policie České republiky.


Právo na přístup k údajům

Pod tímto pojmem se rozumí právo subjektu údajů na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje jsou o něm ve VIS uchovávány. Kromě toho může subjekt údajů požádat o vymazání či opravu nezákonně uchovávaných či nepřesných osobních údajů, tak jak je stanoveno v článku 38 Nařízení o VIS. Právo na přístup se v jednotlivých státech Evropské unie liší. V České republice se uplatňuje tzv. přímý přístup, kdy subjekt údajů uplatňuje svá práva přímo u správce, tj. Policie České republiky. K postoupení přímé žádosti lze využít přiložené formuláře. Pokud se ukáže, že údaje zaznamenané ve VIS jsou nesprávné nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, příslušný členský stát je v souladu s čl. 24 odst. 3 opraví nebo vymaže. Příslušný členský stát žadatele neprodleně písemně vyrozumí, že údaje, které se jej týkají, byly opraveny nebo vymazány.

   

Právo na informace

Každý má právo získat sdělení o údajích, které jsou o něm zaznamenávány ve VIS, a informaci o členském státu, který tyto údaje do VIS předal. Přístup k údajům ve VIS přitom může poskytnout pouze členský stát, který je do VIS zadal.

   

Právo na opravu či výmaz údajů

Každému subjektu údajů je zaručeno právo na opravu nebo výmaz osobních údajů uchovávaných ve VIS, které se vztahují k jeho osobě, a to pokud jsou obsahově nepřesné nebo jsou zpracovávány nezákonným způsobem. Opravu a vymazání neprodleně provede příslušný členský stát v souladu se svými právními předpisy a postupy. Zároveň platí, že pouze členský stát, který osobní údaje subjektu do systému vložil, má právo je měnit (opravou či vymazáním).

   

Právo podat stížnost

Svá práva uplatňuje subjekt údajů v prvé řadě u správce osobních údajů, kterým je v tomto případě Policie České republiky, která je považována za správce a má hlavní působnost v oblasti zpracování údajů dotyčným členským státem.

Svá práva tedy uplatňuje subjekt údajů nejdříve u správce. V případě, že se i po vyjádření správce subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, případně pro něj nebyla poskytnutá odpověď uspokojivá, má možnost podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto národnímu dozorovému orgánu, který ověřuje zákonnost zpracování osobních údajů ve VIS (viz formulář stížnosti v rubrice Formuláře).

Úřad pro ochranu osobních údajů pomáhá na požádání dotčené osobě a poskytuje jí poradenství ve věci uplatnění jejího práva na opravu či výmaz osobních údajů. Do kompetencí Úřadu nespadá vydávání krátkodobých či dlouhodobých víz ani vyjadřování se k vízové politice České republiky. V případě dotazů, jež se týkají vydávání krátkodobých či dlouhodobých víz, se prosím obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, které se touto činností zabývá.

   

Právo podat žalobu

Pokud žádost subjektu údajů na přístup, opravu nebo vymazání jeho osobních údajů ve VIS byla zamítnuta, je dále poučen správcem o možnosti podat žalobu nebo stížnost příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu.

Každý subjekt údajů má právo podat v daném členském státu žalobu u příslušných orgánů nebo soudů, pokud se domnívá, že mu členský stát odepřel právo na přístup, opravu či vymazání osobních údajů, které se jej týkají (viz čl. 38 odst. 1 a 2 Nařízení o VIS).


Jak postupovat při uplatňování práv subjektů údajů v České republice?

V České republice má subjekt údajů právo na přímý přístup k informacím, což znamená, že by měl svá práva ohledně VIS uplatňovat v první řadě u správce údajů, kterým je Policie České republiky.

Kontaktní adresa:
Policejní Prezidium České republiky
P. O. Box 62/K-SOU
Strojnická 27
170 89 Praha 7

Subjekt údajů uplatňuje svá práva prostřednictvím písemné žádosti. (viz rubrika „Formuláře“). Tato žádost musí obsahovat údaje o totožnosti žadatele – celé jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, státní příslušnost. Kromě toho je třeba žádost doplnit o kopii platného dokladu totožnosti. Žadatel, který pověří zastupováním právního zástupce, je povinen navíc přiložit kopii zplnomocnění k zastupování žadatele. 


Kdy kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů?

Úřad pro ochranu osobních údajů je příslušný k přezkoumání zpracování osobních údajů v případech, kdy existuje podezření z neoprávněného postupu správce osobních údajů nebo v případě, že subjekt údajů obdržel pro něj neuspokojivou odpověď. Pokud s žádostí o informace či opravu nebo likvidaci osobních údajů kontaktujete nejdříve Úřad pro ochranu osobních údajů, bude Vaše žádost postoupena přímo Policii České republiky k vyřízení.

Kontaktní adresa Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: 00420 234 665 111
www.uoou.cz


!! Úřad upozorňuje, že není kompetentní k provádění vízové politiky České republiky, a tudíž ani k vydávání víz. Pro tento účel se prosím obracejte přímo na příslušný zastupitelský úřad nebo na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Pro případ, že žadatel o víza uplatňuje některé ze svých práv subjektu údajů (právo na přístup, na informace, na opravu či výmaz), Úřad dále zdůrazňuje, že v žádosti adresované MZV či Policii ČR (tj. správcům příslušných informačních systémů) je nutno uvést správnou a aktuální zpáteční adresu. Správce osobních údajů, zasílá s ohledem na ochranu Vašich osobních údajů odpovědi na žádosti zásadně písemně, do vlastních rukou. V případě, že je adresa nesprávná, odpověď Vám nebude doručena. !!

       

Formuláře žádosti jsou určeny k přímému oslovení správce osobních údajů, kterým je v České republice Policie České republiky. Vyplněnou žádost směřujte přímo na adresu:


Policejní Prezidium České republiky
P. O. Box 62/K-SOU
Strojnická 27
170 89 Praha 7  


Více informací k oblasti VIS naleznete na oficiálních webových stránkách Koordinační skupiny pro Vízový informační systém.

 
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > VIS - Vízový informační systém

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém