Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Senát vzal na vědomí výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013

 

 
 
23. června 2014
Stenozáznam, 22. schůze Senátu, zdroj: www.senat.cz


Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013

Tisk č. 273

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: Navrhuji, abychom nejprve – podle § 50 odst. 2 našeho jednacího řádu vyslovili souhlas s účastí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce na našem jednání. O tomto návrhu budeme hlasovat. (Nebudu dávat znělku, hlasovali jsme před chvilečkou...)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s účastí pana předsedy, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27se z 54 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 28 pro vyslovilo 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Vítám pana Igora Němce, předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zprávu jste obdrželi jako senátní tisk č. 273. Prosím nyní pana předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce, aby nás s výroční zprávou seznámil. Prosím, pane předsedo, vítejte u nás. Máte slovo.

Igor Němec:  Vážená paní předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, jako předseda nezávislého dozorového orgánu nad dodržováním zákonů, které se týkají jak ochrany osobních údajů tak i soukromí, vám předkládám výroční zprávu za rok 2013.

Zpráva – jako i v minulých letech – přináší především podrobný přehled o kontrolní činnosti úřadu. Opět jsme se ji snažili napsat tak, aby nebyla jenom bilancí, ale namnoze také detailním poučením o rozhodování úřadu a jeho výkladu zákona o ochraně osobních údajů.

Jako i v minulém roce je snaha předložit něco jako judikaturu, která by mohla sloužit všem. Jak odborné, tak i laické veřejnosti. Těm, co přicházejí do styku se zpracováním osobních údajů. Podle toho jsou také uspořádány jednotlivé kapitoly.

Myslím, že v řadě případů může být dnes předkládaná výroční zpráva poučná. Zejména pro obce a jejich starosty. Ti se totiž často ve snaze zpřístupnit informace o činnosti obce široké veřejnosti dostávají do rozporu nejenom se zákonem na ochranu osobních údajů jako např., že osobní údaje třetích osob lze zveřejnit jen na základě zákona nebo se souhlasem těchto osob, ale i se základními principy právními.

Starosta, na rozdíl od občana, může konat jenom to, co mu zákon ukládá. Tedy, co mu není dovoleno, je mu zakázáno. Třeba vytváření a zveřejňování tzv. černých listin s dlužníky. Nebo musí respektovat, že o vině každého člověka rozhoduje až soud. Že by nikdo neměl být trestán za špatný skutek dvakrát apod.

Ve zprávě také informujeme starosty o rozsudku Nejvyššího správního soudu, který přezkoumával naše rozhodnutí a potvrdil, že při zpracování kamerového systému obec nemá právo nakládat se záznamy, tedy zástupci obce nemohou mít přístup k osobním údajům z kamerového systému. To může použít policie.

Myslím, že zpráva je poučná vlastně pro každého z nás. Najdete zde např. recept, jak efektivně postupovat v případě, když na internetu o vás někdo něco sdělí v rozporu se zákonem. Tím zákonem se myslí i zákon na ochranu osobních údajů.

O řadě dalších detailů bych mohl hovořit mnohem déle. Ale to není úplně účelem tohoto vystoupení.

Vážený Senáte, věřím, že z předkládané výroční zprávy je patrno, že s finančními prostředky nakládáme hospodárně a že má úřadu řadu mezinárodních aktivit. V Evropě jsme uznávanou institucí.

Najdete zde také, jak se úřad snaží zvyšovat povědomí o ochraně soukromí, zejména na internetu – pořádáním dnes již mezinárodní soutěže pro školy.

Rozvoj technologií dospěl tak daleko, že osobní údaje se stávají stále více obchodním artiklem. Krádež identity už nehrozí jenom jednotlivcům, ale stále více v souvislosti s termínem "big data" se hovoří o osobních údajích jako o zlatu či o ropě budoucnosti.

Co se týče současnosti, úřad se pochopitelně setkává také s kritikou některých jeho postupů. Ta téměř vždy začíná větou "úřad zakazuje", "úřad nedovoluje", "úřad brání veřejnosti volnému přístupu k informacím", nebo někdy dokonce "úřad si myslí"...

Ale, vážené senátorka a vážení senátoři, my jsme dozorovým orgánem. My především kontrolujeme plnění zákonů, které jste vy schválili a podepsal je pan prezident. My jsme povinni zasáhnout v případě, když noviny otisknou intimní odposlechy. Když starost zveřejňuje osobní údaje občanů, a nemá k tomu oporu v žádném zákoně. Když někdo založí registr dlužníků bez opory v zákoně a bez souhlasu těch, kterých se to týká a které to často v rozporu se zákonem citelně poškozuje. A to přesto, že velká skupina občanů si myslí, že na této informace má právo. Nemá. Samozřejmě, že to na popularitě úřadu ani jeho předsedovi nepřidá. Ale zvolili jste mě proto, abych bych populární? Jsem přesvědčen, že ne. Ale i o tom je ta zpráva.

Dámy a pánové, jsem si jist, že postoj Senátu má, a v budoucnu bude mít, v tomto ohledu obrovský význam i dopad na ochranu soukromí občanů České republiky.

Vážený Senáte, výroční zprávu o činnosti úřadu předkládám již podeváté. Příští rok tedy jako předseda úřadu končím. Zákon mi ani nedovoluje kandidovat potřetí.

Proto mi dovolte, abych vám popřál šťastnou ruku při hledání mého nástupce. Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: Děkuji také, pane předsedo. Požádám vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Senátní tisk projednal VHZD. Výbor přijal usnesení, jež vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/3. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Leopold Sulovský. Zprávu projednal i VVVK. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/2. Zpravodajkou výboru je senátorka Hana Doupovcová. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání této výroční zprávy ÚPV. Ten přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/1. Zpravodajem výboru by určen pan senátor Miroslav Antl, kterého nyní prosím, aby nás seznámil se zpravodajskou zprávou. Prosím, pane senátore.

Senátor Miroslav Antl: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, konstatuji úvodem, že navrhovatelem je pan předseda Úřadu na ochranu osobních údajů. Tento tisk nám byl předložen coby horní komoře českého Parlamentu 18. 4. 2014. Pan předseda nás tady seznámil s obsahem výroční zprávy. Osobně – na rozdíl od předchozích zpravodajů – vás nechci podceňovat. Věřím, že všichni kdo chtěli, tak se s touto výroční zprávou seznámili. Nebudu vám tady číst její obsah.

Souhlasím s panem předsedou, že zpráva je obohacující. Jsem si vědom toho, že někteří občané utíkají pod ochranu úřadu. Jiní zase hrají na to, že spíše je úřad sleduje a narušuje jejich osobní svobodu. To může být věcí rozpravy devadesátiminutové, kterou předpokládám u tohoto senátního tisku. Jsem na ni připraven.

Dovolte, abych vás předtím seznámil s naším usnesením, tzn 163. usnesení ÚPV Senátu Parlamentu ČR, které nám tímto pod I. doporučuje vzít výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013 na vědomí; pod II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci, a to tady bylo konstatováno, senátora Miroslava Antla a téhož coby předsedu ÚPV, aby s tímto usnesením seznámil pana předsedu Senátu Parlamentu ČR, což jsem učinil.

Děkuji za pozornost.

1. místopředsedkyně Senátu Alena GajdůškováDěkuji také, pane senátore. Požádám, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Ptám se, zda se chce vyjádřit paní zpravodajka Doupovcová – nechce. Pan Sulovský – nechce. Děkuji.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan senátor Vladimír Dryml. Prosím, pane senátore.

Senátor Vladimír Dryml: Vážená paní předsedající, pane předsedo, kolegyně, kolegové, tady bylo jasně řečeno, že je to nezávislý úřad. Je nezávislý ze zákona. Jsem rád, že je nezávislý, protože někdy tvrdě, a možná i nevybíravě, hájí svoje zájmy. A nejen svoje zájmy. Ale ty zájmy, které mu byly svěřeny zákonem, který jsem navrhovali a schvalovali i my, vážení.

On je úřad ne vždy příjemný pro některé lidi. Právě proto, že se snaží tak úzkostlivě a někdy i proti zdravému selskému rozumu dodržovat zákonné normy, které vycházejí z Parlamentu ČR.

Tady pan předseda mluvil něco o českých soudech. Ale dobře víme, jak české soudy a česká justice v poslední době pracují. Pomalu a ne vždy tak, aby se hájily správní lidé. Bohužel, spíš někdy lumpové a lháři mají někdy větší práva.

S úřadem se často potkáváme hlavně ve zdravotnictví. Tam jsou s tím problémy. Právě pro nedokonalost některých zákonných norem, kde dokonce možná i brání v tom, aby se předávaly informace o pacientech v takové potřebné míře, v jaké by někteří zdravotničtí pracovníci potřebovali. Ale to jsou bohužel dopady nových zdravotnických zákonů, které tady prosazoval bývalý pan ministr Heger.

Při vystoupení pana prezidenta jsem tady slyšeli docela zvláštní útok na tento nezávislý úřad. Mě osobně to velmi překvapilo. On rozpočet úřadu není zase tak moc velký. Je to něco kolem sto milionů; nevím, jestli se mýlím, pane předsedo. Hlavně mě překvapil útok i na samotného pana předsedu, i když pan prezident by asi měl vědět, že už kandidovat opět nemůže. Ostatně on nám to tady potvrdil.

I přes výhrady, které jsem tady řekl, tak mi dovolte, abych poděkoval panu předsedovi za práci. Za to, co úřad dělá, jak nám někdy ztrpčuje život... Ale je to záležitost nás, kteří jsme ty nedokonalé zákony pustili k podpisu prezidentovi republiky.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: Děkuji, pane senátore. Zatím poslední je přihlášena paní senátorka Dagmar Zvěřinová. Prosím, paní senátorko.

Senátorka Dagmar Zvěřinová: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane řediteli, paní senátorky, senátoři, chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat panu řediteli. On tak nějak naznačil, že už ho tady mockrát neuvidíme.

Pečlivě jsem si přečetla zprávu a z tohoto místa bych chtěla panu řediteli a celému jeho týmu poděkovat. Možná za všechny starosty. On je na nás velice přísný. Někdy ve svých vystoupeních a pojednáních nám říká, co můžeme a nemůžeme... Někdy nás kontroluje na radnicích bedlivě a velmi přísně. Ale zároveň je pro nás mnohé oporou. Můžeme se tam domoci určitého právního náhledu.

Jak víte, v současné době máte u některých skupin a iniciativ být pod absolutně až nepřiměřeným tlakem, abyste zveřejňovali kdeco. A ono to opravdu v některých věcech naráží silně, zvláště u věcí, které třeba nejsou ani rozhodnuté, tak na to, abyste mohl některou osobu i poškodit v podstatě některé iniciativy pod dojmem, že všechno má být přístupné, všechno se má vědět, všechno má být úplně přesně oznámeno, ke všemu mají všichni lidé přístup, ta velmi těžko se vysvětluje, že ne úplně všechno to takhle možné je. Zvláště pokud se jedná o osobní data. O konkrétní adresy, o rodná čísla apod. V případě, že se jedná třeba o nějaké majetkoprávní úkony, které třeba ani nedoběhly apod., přístup k některým materiálům je velmi problematický. Ale věřte tomu, že v současné době je tlak od některých skupin obrovský.

V případě, že řeknete, že tomu tak není, že to nemůžete učinit, a velmi těžko to vysvětlujete, tak musím říci, že jste nepřítel demokracie a na radnici nemáte vůbec chodit, protože přece od toho jsme měli revoluci.

Úkolem nás všech je nejenom dávat patřičné informace otevřeně, ale dle zákona. Z tohoto důvodu bych chtěla hlavně poděkovat této instituci, v jejímž čele pan ředitel stojí. Protože v případě nejasností a větších tlaků, kdy si nejsme jisti, tak jsme tam našli radu a oporu a mohli jsme se jejich názorem zaštítit. Vím, že pro ně to taky není úplně jednoduché. Ale myslím, že všichni chceme zákonu dostát. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: Děkuji také paní senátorce. Myslím, že i za nás všechny.

V tuto chvíli nemám nikoho dalšího přihlášeného. Ptám se, zda chce ještě někdo vystoupit. Nevidím nikoho. Rozpravu uzavírám. Ptám se pana předsedy, zda chce reagovat na diskusi. (Nechce.) Děkuji, pane předsedo. Pan garanční zpravodaj nám ale musí říci, o čem budeme hlasovat.

Senátor Miroslav Antl: Po dvou vystoupeních, která jsme zde slyšeli, tak si myslím, že budeme hlasovat o návrhu ÚPV a ostatních dvou výborů, tzn. vzít zprávu na vědomí. Jiné procesní návrhy tady nepadly. Děkuji.

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: Děkuji, pane zpravodaji. Všechny ještě upozorním na hlasování.

Zahajuji hlasování. Budeme hlasovat o návrhu – vzít výroční zprávu na vědomí. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, nechť stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 se z 52 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 27 pro vyslovilo 48, proti nebyl nikdo.

Návrh byl přijat. Děkuji panu předsedovi a jeho úřadu za odvedenou práci, samozřejmě za přednesenou výroční zprávu. Děkuji panu zpravodajovi a vám všem za dnešní celodenní maratón, za celodenní práci.

Přerušuji naše jednání do zítřka – do 9.00 hodin. Přeji vám všem pěkný večer.

(Jednání ukončeno v 20.32 hodin.)


 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.6.2014 / 23.6.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém