Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Úřad > Působnost Úřadu

 

Působnost Úřadu

 
 
 
 • Působnost v přezkumném řízení a ochraně proti nečinnosti

  Úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přezkoumává v přezkumném řízení rozhodnutí nadřízených orgánů. Dále přijímá opatření proti nečinnosti nadřízených orgánů v řízeních podle uvedeného právního předpisu. Pokud nelze podle § 178 správního řádu určit nadřízený orgán povinného subjektu, rozhoduje Úřad v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti.

 • Působnost v oblasti ochrany osobních údajů

  Působnost ÚOOÚ je vymezena v článcích 55 až 59 GDPR a v § 5060 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zvláštní působnost ÚOOÚ je vymezena ve zvláštních právních předpisech, které popisují další odrážky.

  Ve správním řízení a souvisejících postupech se ÚOOÚ řídí obecným procesním předpisem, zákonem č. 500/2004 Sb., tedy správním řádem.

  V dozoru se Úřad řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

  Úřad spravuje informační systémy veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

  Úřad vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

  Úřad poskytuje informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů v oblasti elektronických komunikací

  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v § 87 odst. 3 stanoví, že dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů podle tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle § 88 odst. 46 zákona č. 127/2005 Sb. Úřad přijímá, posuzuje a prošetřuje oznámení o porušení ochrany osobních údajů. Podle § 150 odst. 6 cit. zákona může vydat vyhlášku, v níž stanoví podrobnější podmínky, za nichž je dána povinnost oznámit porušení ochrany osobních údajů, dále formát tohoto oznámení a způsob, jakým se má oznámení učinit.

 • Dozor nad dodržováním povinností při šíření obchodních sdělení

  Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v § 10 odst. 1 stanoví, že pro šíření obchodních sdělení je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle § 12 odst. 5 orgán dozoru ukládá a vybírá pokuty za správní delikty podle tohoto zákona. V případě přeshraniční spolupráce postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

  Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v § 7 odst. 1 písm. f) stanoví, že pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Projednávání správních deliktů v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů

  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), v § 34a odst. 4 a v § 34c odst. 4 stanoví, že správním orgánem příslušným v prvním stupni k řízení o přestupcích a správních deliktech spočívajících v neoprávněném zpracovávání údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v § 17e odst. 6 stanoví, že správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v § 25 odst. 2 stanoví, že Úřad pro ochranu osobních údajů projednává přestupky spočívající v:

  a) používání nebo dalším zpracovávání údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,

  b) porušení povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona o skutečnostech, o nichž se fyzická osoba dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

  c) neoprávněném sdělení uživatelského jména a přístupového hesla k nahlížení do registru v elektronické podobě třetí osobě.

 • Vytváření a převod elektronických identifikátorů pro státní registry

  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v § 11 stanoví, že Úřad pro ochranu osobních údajů

  a) vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob, agendové identifikátory fyzických osob a vede jejich seznamy, 

 • b) zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě, a to na základě zákonného požadavku.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > Úřad > Působnost Úřadu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém