Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > iDNES.cz: Hackeři využili karantény a útočí, zaměstnanci na home office se neumí bránit

 

Vrchní rada v oddělení bezpečnostních agend - archiv dokumentů

 
 
 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchní rada v oddělení bezpečnostních agend

 v Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Č.j.: UOOU-03719/23-1    

Praha 14. září 2023

1.         Údaje o služebním místě

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada v oddělení bezpečnostních agend (ID 30096709) v Úřadu pro ochranu osobních údajů, v oddělení bezpečnostních agend, odboru dozoru, se služebním působištěm v Praze. 

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby

60 – Ochrana osobních údajů

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

- výkon dozoru nad zpracováním osobních údajů  podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.), včetně hlavy III tohoto zákona, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [dále jen „nařízení (EU) 2016/679“], podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“);

- v návaznosti na provedení kontroly vedení řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, o přestupcích na úseku ochrany osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení (EU) 2016/679 – řízení před orgánem prvního stupně včetně vypracování návrhu rozhodnutí a návrhu předkládací zprávy k podanému rozkladu;

- výkon dozoru (tj. vyřizování doručených podání, vedení kontrol, včetně provádění předkontrolních úkonů, dle zákona č. 255/2012 Sb. a vedení správních řízení dle zákona č. 500/2044 Sb., a dle zákona č. 250/2016 Sb.) nad zpracováním osobních údajů národní jednotkou Europolu, nad zpracováním osobních údajů rámci systémů SIS, VIS, CIS, Eurodac, a dalších informačních systémů Evropské unie, v rámci, kterých má Úřad svěřeny dozorové pravomoci

- vedení správních řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ve věcech ochrany osobních údajů podle nařízení (EU) 2016/679 – řízení před orgánem prvního stupně a následné vyhodnocení splnění a navržení dalšího postupu;

- vykonávání dalších specializovaných činností dozorového úřadu v oblasti vyšetřovacích a nápravných postupů v rozsahu čl. 58 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/679;

- provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie v rámci Schengenských evaluací na základě nařízení Rady (EU) 2022/922 ze dne 9. června 2022 o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013Z.


2.         Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci/státní zaměstnankyni přísluší platový tarif od 34.840 Kč do 51.530 Kč.

Státní zaměstnanec/zaměstnankyně se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2 577 do 7 730 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých

výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státní/ho zaměstnance/zaměstnankyni za jeho/její znalosti, dovednosti, a především za jeho/její výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státní/mu zaměstnanci/zaměstnankyni přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec/zaměstnankyně vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.3. Zvláštní příplatek

Státní/mu zaměstnanci/zaměstnankyni přísluší zvláštní příplatek 500 Kč.

 

2.4 Odměny

Státní/mu zaměstnanci/zaměstnankyni, který/která splnil/a mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který/která dobrovolně převzal/a splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu.

3.         Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je listopad 2023.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra.

https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx .

 

4.         Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti 1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti

o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13. října 2023, tj. v této lhůtě

 

·      doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

·      podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

·      podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@uoou.cz , nebo

·      podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu qkbaa2n.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní rada v oddělení bezpečnostních agend“.

V žádosti je žadatel/ka povinen/a uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu , na kterou mu/jí budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5.         Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

a)     je státní/m občanem/občankou České republiky 2, [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona o státní službě],

b)     dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c)      je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě] 3,

d)     je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě] 4,

e)     dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem magisterském studijním programu apod.) 5,

f)      má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] 6.

 

        splňuje jiný požadavek podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě stanovený služebním předpisem – směrnice č. 5/2023, o stanovení požadavků na služební a pracovní místa, kterým je požadavek úrovně znalosti cizího jazyka – znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.MSMT-24156/2019 ze dne 3.září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.8

         splňuje jiný požadavek podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě stanovený služebním předpisem – směrnice č. 5/2023, o stanovení požadavků na služební a pracovní místa, kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.9

         .     Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel/ka přiloží strukturovaný profesní životopis.  10

 

6.         Údaje o pohovoru a písemné zkoušce

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

 

 

 

            Mgr. Jiří Kaucký

předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel/ka v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho/její žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

 

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

Provedení pohovoru v náhradním termínu je vyloučeno.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________


1          Formulář je k dispozici na webu Úřadu v sekci formuláře pod rubrikou nabídka služebních míst, v listinné podobě je formulář k dispozici v recepci Úřadu.

2          Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/a doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

3            Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

4          Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel /ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

5         Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání ( vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání . Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

6            Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením , které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

8           Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka. V některých specifických případech lze úroveň znalosti cizího jazyka prokázat i jiným způsobem. Tyto případy a míra uznání pro účely výběrových řízení jsou blíže popsány ve stanovisku sekce pro státní službu Ministerstva vnitra zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva vnitra, sekce pro státní službu (záložka „Dokumenty a stanoviska“ => „Stanoviska“).

9            Splnění požadavku na stupeň „Důvěrné“ nebo “Tajné“ nebo „Přísně tajné“ se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o zařazení na služební místo. Ke splnění tohoto požadavku více vizte Metodický pokyn nejvyššího státního tajemníka, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení.

10           V životopisu žadatel/ka  uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se     výběrové řízení týká  .  Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Kariéra > Nabídka práce > Nabídka služebních míst > Vrchní rada v oddělení bezpečnostních agend

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém