Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad poskytoval i v roce 2022 údaje o své činnosti v rozsahu, který ukládá orgánům veřejné moci zákon č. 106/1999 Sb. Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupňuje Úřad několika způsoby: na svých webových stránkách na adrese www.uoou.cz a na úřední desce umístěné v sídle na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Níže uvedené informace se vztahují k postavení Úřadu jako povinného subjektu a jsou zveřejňovány ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb.[1]

Úřad za rok 2022 eviduje 100 písemných žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., což představuje obdobné číslo jako v roce 2021. Obecně je však nutno podotknout, že celkový počet žádostí o poskytnutí informace přímo nekoresponduje s počtem informací skutečně poskytnutých, neboť téměř každá žádost o poskytnutí informace byla vícepoložková, jednalo se tedy o společnou žádost o poskytnutí informace pro několik souvisejících, ale častěji nesouvisejících dotazů. Nejčastěji tak bylo požadováno v jedné žádosti poskytnutí značného množství různorodých informací, vzájemně nesouvisejících, případně většího množství rozhodnutí Úřadu, jež byly v žádosti o poskytnutí informace vymezeny buď typem řízení nebo předmětem řízení za určité období.

Žadatelé tradičně pocházeli nejen z řad laické veřejnosti, ale i veřejnosti odborné, kdy lze v roce 2022 vysledovat nárust žádostí o poskytnutí informace od osob vykonávajících právnické povolání. Předmětem žádostí o poskytnutí informace byla jak činnost Úřadu coby dozorového úřadu, jak již bylo uvedeno výše, ve formě jednotlivých rozhodnutí, případně dalších dokumentů z kontrolních a správních spisů, včetně informací o počtech řízení či výši sankce, případně činnosti svěřené Úřadu zákonem č. 106/1999 Sb., zejména § 16b a § 20 odst. 5, tak současně i další informace o fungování Úřadu.

Konkrétně z obsahového hlediska měli žadatelé obdobně jako v minulých letech největší zájem o informace o probíhajících správních řízeních, kde se převážná část žádostí o poskytnutí informace týkala výstupů ve formě rozhodnutí z přestupkových řízení zahájených pro porušení ustanovení obecného nařízení, případně vydaných na základě § 16b zákona č. 106/1999 Sb. (přezkumná řízení, opatření proti nečinnosti) či kontrolních protokolů z Úřadem provedených kontrol. Ve vztahu k dozorové činnosti žadatele nejčastěji zajímaly obecné a statistické údaje o počtu provedených kontrol či správních řízení za různá časová období nebo informace o počtu dosud uložených pokut za porušení GDPR nebo o jejich výši. Část žádostí o poskytnutí informace se týkala personálního obsazení Úřadu, vnitřního uspořádání a interních předpisů Úřadu, případně dokumentů vypovídajících o hospodaření Úřadu. Poskytnuté informace byly standardně zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. na webových stránkách Úřadu.

Naprostou většinu požadovaných informací poskytl Úřad v roce 2022 bezplatně. Avšak i Úřad na svých webových stránkách v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací – směrnicí č. 8/2018 – respektující možnosti poskytované zákonem č. 106/1999 Sb. V roce 2022 došlo k vyměření úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve čtyřech případech. Výše stanovených úhrad činila celkem 12.978 Kč. Jeden ze žadatelů obdržel dvě oznámení o výši požadované náhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání, na jejichž podkladě žádost o poskytnutí informace upravil tak, že Úřad na základě upravené žádosti o poskytnutí informace poskytl informaci bezplatně. Tato situace se opakovala u totožného žadatele v případě jiné žádosti, kdy Úřad po změně žádosti o poskytnutí informace poskytl informaci bezplatně, v tomto případě však žadateli bylo zasláno pouze jedno oznámení o výši požadované náhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání. Další ze žadatelů, kterému bylo zasláno oznámení o výši požadované náhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání, úhradu nákladů ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. neprovedl, proto byla žádost o poskytnutí informace odložena.

O části žádostí o poskytnutí informace, které Úřad nevyhověl, a současně se nejednalo o situaci, kdy žádost o poskytnutí informace pouze odložil, neboť se nevztahovala k jeho působnosti (takových bylo v roce 2022 pět), případně, kdy žadatel na výzvu k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. nedoplnil požadované údaje (taková byla v  roce 2022 jedna), byl  povinen vydat správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, případně její části. Podle organizačního řádu vydává rozhodnutí v prvním stupni ředitel odboru legislativy a metodiky. O rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu rozhoduje předseda Úřadu.

V roce 2022 bylo vydáno 18 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, případně její části. Převažujícím důvodem, pro který byly žádosti o poskytnutí informace zcela či alespoň částečně odmítány, byla zákonná výluka dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., kdy se žadatelé domáhali právních rad či návodů, jak se domoci svých práv, výkladu právních předpisů, „dovysvětlení“ konkrétních rozhodnutí Úřadu anebo jejich analýzy. Takové požadavky bylo nutno v souladu s platnou právní úpravou vyhodnotit jako dotazy na názor, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací či jako informaci neexistující, které dle § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3zákona č. 106/1999 Sb. informační povinnosti nepodléhají. Avšak ani v případech, kdy požadované informace spadají pod zákonné výluky z práva na informace, nepostupoval Úřad zcela mechanicky a žádosti o poskytnutí informace z těchto důvodů bez dalšího neodmítal, a to zejména v případech, kdy se jedná o obecné dotazy spadající do působnosti obecného nařízení nebo zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V těchto případech příslušný útvar Úřadu postoupil příslušnou žádost o poskytnutí informace oddělení konzultací, které požadovanou informaci poskytlo.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace byly v roce 2022 podány pouze dva rozklady. V obou případech předseda Úřadu jako nadřízený orgán rozklad svým rozhodnutím zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

V roce 2022 nebyly Úřadem poskytnuty žádné výhradní licence.

V roce 2022 obdržel Úřad pět stížností dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.  Důvodem pro podání první a druhé stížnosti bylo tvrzení žadatele, že mu byla úmyslně poskytnuta nepravdivá informace. Obě podání byla shledána nedůvodnými. Důvodem pro podání další stížnosti byla skutečnost, že informace byla poskytnuta pouze částečně, aniž by o zbytku žádosti o poskytnutí informace bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Tato stížnost byla povinným subjektem vyřízena ve smyslu § 16a odst. 6 in fine zákona č. 106/1999 Sb., kdy povinný subjekt beze zbytku stížnosti vyhověl a vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace. Důvodem pro podání další stížnosti byla skutečnost, že informace byla poskytnuta pouze částečně, aniž by o zbytku žádosti o poskytnutí informace bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace. Povinný subjekt stížnosti částečně vyhověl a část žádosti o poskytnutí informace vyřídil podle § 16a odst. 6 in fine zákona č. 106/1999 Sb., ve zbylé části stížnost postoupil nadřízenému orgánu, který přikázal povinnému subjektu poskytnout konkrétní a úplné informace. V posledním případě se jednalo o stížnost předčasně podanou a Úřad poskytl informaci v zákonné lhůtě.

V roce 2022 neeviduje Úřad v případech, kdy byl povinným subjektem, podání žádné žaloby ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.[1] Zde není zohledněno specifické postavení Úřadu podle zákona č. 111/2019 Sb., tedy ustanovení § 16b a § 20 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém