Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 
 
 

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace k Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Ústní (telefonickou) informaci žadateli podají zaměstnanci samostatného oddělení tiskového, případně ji zprostředkují. Informaci požadovanou telefonicky poskytne tento útvar Úřadu neodkladně, pokud ji má k dispozici, na telefonním čísle 234 665, linka 286 nebo 484. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby svoji žádost podal písemně.

 3. Písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně Úřadu, prostřednictvím faxu na čísle 234 665 444 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny Úřadu. Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem.

 4. Adresa Úřadu pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

 5. Z žádosti podané písemně musí být zřejmé, že je určena Úřadu a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 6. Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována a nebo je formulována příliš obecně či není podána předepsaným způsobem, vyzve Úřad žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud tak žadatel do třiceti dnů neučiní, Úřad jeho žádost bez dalšího odloží.

 7. Proti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se lze odvolat k předsedkyni Úřadu na výše uvedené adrese a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

 8. Informace poskytnuté Úřadem na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejňovány na základě § 5 odst. 3 citovaného zákona.

 9. Úřad za poskytnutí informací nevyžaduje úhradu s výjimkou případů, kdy je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací. V takovém případě bude Úřad požadovat úhradu nákladů, odpovídající hodinovému platu konkrétního zaměstnance vynásobenému počtem hodin strávených vyhledáváním informací.
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém