Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Organizační struktura

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - archiv dokumentů

 
 
 
Podávání žádostí o poskytnutí informace k Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace se podává osobně (telefonicky) nebo písemně. Telefonická žádost se podává na tel. 234 665 246. Osobní žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřídí v prostorách Úřadu odbor legislativy a metodiky. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby svoji žádost podal písemně.

Písemná žádost se adresuje Úřadu prostřednictvím pošty na adresu pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 či prostřednictvím elektronických kontaktů: email: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n. Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 15 dnů, případně se ve lhůtě 7 dnů poskytne odkaz na již zveřejněnou informaci.

Z žádosti musí být zřejmé, že je určena Úřadu, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, či není podána předepsaným způsobem, vyzve Úřad žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud ten tak do třiceti dnů neučiní, Úřad jeho žádost bez dalšího odloží.

Proti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se lze podat rozklad k předsedkyni Úřadu na výše uvedené adrese, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

Úřad za poskytnutí informací obecně nevyžaduje finanční úhradu. V odůvodněných případech se úhrada řídí směrnicí Úřadu č. 8/2018 o sazebníku úhrad za poskytování informací. 
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém