Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zdravotnictví – vedení zdravotnické dokumentace a zpracování osobních údajů

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci je zdravotnické zařízení, tedy i lékař se soukromou praxí, povinno se řídit zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který v § 67a a § 67b upravuje zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením a nakládáním se zdravotnickou dokumentací. Tento zákon ukládá zdravotnickému zařízení povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje též osobní údaje pacienta včetně údajů citlivých. Podle § 67b odst. 9 zákona č. 20/1966 Sb. se práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče řídí zvláštním zákonem, kterým je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. To znamená, že zdravotnické zařízení je povinno dodržovat příslušné podmínky zpracování osobních údajů, které stanoví tento zákon, včetně povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, za předpokladu, že mu zvláštní zákon, tedy zákon č. 20/1966 Sb., neumožňuje jiný postup. Osoby, oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace, jsou taxativně vyjmenovány v § 67b odst. 10 zákona č. 20/1966 Sb. Z tohoto ustanovení, stejně jako z § 67b odst. 13 zákona č. 20/1966 Sb., které upravuje nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě změny ošetřujícího lékaře tím způsobem, že dosavadnímu ošetřujícímu lékaři stanoví povinnost předat nově zvolenému všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče, však nelze dovodit žádný právní titul, kterým by tento právní předpis opravňoval lékaře k zaslání dokumentací pacientů třetí osobě, byť je s nimi v příbuzenském vztahu. ( čj. 7/03/SŘ-OSR )

Způsob zpracování shromážděných osobních údajů musí být v souladu s účelem, tedy s druhem a rozsahem péče poskytované výdejnou prostředků zdravotnické techniky. K jakémukoli jinému účelu zpracování osobních údajů je nutný souhlas subjektu údajů. Skutečnost, že provozovatel zdravotnického zařízení je současně i výrobcem nebo distributorem zdravotnických prostředků, neopravňuje tohoto provozovatele k využívání osobních údajů shromážděných v souvislosti s provozem zdravotnického zařízení k nabídce svých výrobků. ( čj. 5/04/SŘ-OSR )

Při výkladu ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, tedy povinnosti zajistit dostupnost návodů k použití zdravotnického prostředku a informací pro spotřebitele, je nutno dojít k závěru, že návody a informace, dodávané spolu se zdravotnickým prostředkem, musejí být osobám používajícím tyto prostředky vždy znovu dostupné, pokud o ně z jakéhokoli důvodu požádají. V tomto ustanovení ovšem nelze spatřovat oporu pro zasílání nevyžádaných informací a nabídek na zdravotnické prostředky, obzvláště když od doby, kdy adresát nabídky předmětné zdravotnické prostředky používal, uplynuly více než dva roky. ( čj. 5/04/SŘ-OSR )

Zdravotní pojišťovna je v souladu s § 42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, oprávněna kontrolovat využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění, a to i prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem. Používání údajů z informačního systému zdravotní pojišťovny pro vlastní potřebu je podle § 21 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, jejím výhradním právem. Za tuto vlastní potřebu je přitom třeba považovat též kontrolu využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění, a to včetně nezbytné součinnosti zdravotnického zařízení, kterou je podle § 42 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. povinno poskytnout při výkonu kontroly, zahrnující zejména povinnost předkládat požadované doklady, sdělovat údaje a poskytovat vysvětlení. V rámci výše uvedené kontroly se tedy zdravotní pojišťovna může obrátit na zdravotnické zařízení s žádostí o součinnost a využít k této součinnosti též příslušná informační data. Z těchto důvodů je nutno konstatovat, že zasláním listiny obsahující údaje o pojištěnci z informačního systému zdravotní pojišťovny statutárnímu orgánu smluvního zdravotnického zařízení nedochází k porušení povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména pak § 5 odst. 1 písm. f), neboť zpracování osobních údajů je stanoveno zvláštním zákonem, který je v poměru speciality vůči zákonu č. 101/2000 Sb. a předmětný způsob zpracování umožňuje. ( čj. 25/03-OSR )

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém