Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zpracování osobních údajů při využívání sledovacích systémů

 

 
 

Stěžovatel, který použil pseudonymu J. F., napadl v březnu 2008 vyvěšení fotografie jemu podobného muže s nápisem „chytli jsme zloděje“ na vstupních dveřích prodejny drogerie; fotografie měla být pořízena kamerovým systémem. Prodejnu provozuje jako fyzická osoba P. V den zahájení kontroly byla na vstupních dveřích do prodejny umístěna fotografie tak, aby byla vidět zvenčí; zobrazovala muže, který buď vkládá nějaký předmět do svého vnějšího oděvu, nebo jej vyjímá. Snímek byl opatřen informativním řádkem s údaji o času pořízení, v těsném okolí fotografie byl dále umístěn ručně psaný text KAMERY ZAZNAMENALY ZLODĚJE V NAŠÍ PRODEJNĚ. Těsně pod fotografií byl umístěn další papír s textem reklamní povahy. Kontrolou bylo zjištěno porušení povinností uložených P. v ustanoveních § 5 odst. 1 písm. b), § 10 a § 15 zákona o ochraně osobních údajů.

P. k tomu uvedl, že se jedná o člověka, který v prodejně kradl; snímek P. umístil na vstupní dveře prodejny v den, kdy zjistil odcizení zboží a ze záznamů pořízených kamerovým systémem dovodil, že zboží v prodejně odcizil muž zachycený na předmětném snímku. Kamery sledují uličky mezi jednotlivými regály drogerie, jedna z nich také pokladnu, a jsou aktivovány pohybem. Prostory prodejny, které nejsou přístupny zákazníkům, nejsou sledovány a žádné součásti kamerového systému v nich nejsou umístěny. Po zjištění nesrovnalostí mezi stavem vyskladněného zboží a zbožím, které prošlo pokladnou, vyhledá P. osobně příslušnou část záznamu z kamery zaměřené na místo, kde bylo chybějící zboží umístěno. Záznam slouží pouze k dokumentování takto zjištěné krádeže a není zásadně systematicky vyhodnocován. Záznam z kamerového systému vyvěsil P. na vchodových dveřích drogerie po konzultaci s právníkem. Postup spočívající v identifikaci vhodných snímků zaznamenaných kamerovým systémem a jejich použití pro identifikaci zobrazené osoby je účelem, pro který byl kamerový systém z rozhodnutí kontrolovaného instalován. Obecným cílem pořizování obrazových záznamů osob, které se v provozní době prodejny v prostorách určených pro zákazníky pohybují, je podle kontrolovaného ochrana vlastního majetku v prostoru drogerie během pracovní doby, zejména omezení počtu a následků krádeží. Po instalaci systému se objem ztrát způsobených odcizením zboží daného do prodeje v drogerii snížil o 50 %.

Výše popsaným (tímto) postupem P. nevyhověl požadavku zákonnosti při stanovení prostředků a způsobů zpracování osobních údajů v tom, že stanovil jako způsob dalšího používání obrazového záznamu s osobními údaji jemu osobně neznámého subjektu údajů zveřejnění formou vývěsky na vstupních dveřích prodejny drogerie a nepřihlédl k ustanovením § 11 a 12 občanského zákoníku.

Rozsah, v němž byly v souvislosti s provozováním kamerového systému zpracovávány osobní údaje osob, pohybujících se v prostoru prodejny, je z podstaty spojen se zasahováním do práva upraveného v ustanovení § 11 a 12 občanského zákoníku. Pořízení obrazového záznamu kteréhokoli zákazníka a jeho použití způsobem popsaným v kontrolním protokolu není s ustanoveními § 12 občanského zákoníku v souladu. Jako neoprávněný zásah do osobnostního práva je proto spjat s porušením povinnosti kontrolovaného podle ustanovení § 10 zákona o ochraně osobních údajů. Umístění vybraného snímku, který dokládá odcizení zboží v prodejně, na vstupních dveřích téže prodejny tak, že je směrován do ulice, je zveřejněním osobních údajů neznámého subjektu údajů; osobní údaje jsou anonymní v tom, že neobsahují žádné identifikační údaje, obsahují však významný popisný údaj, který je způsobilý ovlivnit vnímání zobrazeného subjektu údajů jinými lidmi jako údaj spojený s difamujícím tvrzením. Vzhledem k tomu, že toto zveřejnění nevyplývá z žádného právního předpisu a naopak je v rozporu s ustanovením § 12 občanského zákoníku, je takový postup porušením povinnosti o mlčenlivosti, jíž je kontrolovaný jako fyzická osoba vázán.

K nápravě zjištěného stavu bylo P. uloženo změnit neprodleně po převzetí kontrolního protokolu způsob a případně některé prostředky zpracování osobních údajů, tak, že bude vyloučeno zveřejňování jiných osobních údajů než údajů anonymních.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém