Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců prostřednictvím kamerového systému

 

 
 

Anonymní stěžovatel vyjádřil v podání doručeném Úřadu 17. dubna 2008 jménem zaměstnanců A. obavu z nepřetržitého sledování zaměstnanců kamerovým systémem v prostorách sedmi prodejen A. v obchodním centru v O. Při kontrole bylo mj. konstatováno, že A. stanovila účel zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů; jí stanovený účel je dostatečně specifický a nepřekračuje rámec stanovený v ustanovení § 44 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Tím, že prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů A. stanovila v rozsahu a provedení kamerového systému popsaného v kontrolním protokolu, dostála požadavku zákonnosti. Požadavku zákonnosti A. nevyhověla v tom, že rozsah videomonitoringu a organizační podmínky pro pohyb zaměstnanců zařazených jako prodejní personál v některých prodejnách vymezených nepřizpůsobila ustanovením § 316 odst. 2 zákoníku práce; v daném případě nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování. Proto je postup A. porušením povinnosti podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů vůči zaměstnancům, kteří mají zázemí v prostorách podrobených záznamu z kamerového systému. Současně tím byla porušena povinnost podle § 10 zákona o ochraně osobních údajů. Rozsah, v němž jsou v souvislosti s provozováním kamerového systému zpracovávány osobní údaje osob, pohybujících se v prostoru prodejny, v zásadě nezasahuje do jejich práva na ochranu soukromého a osobního života. Je však z podstaty spojen se zasahováním do práva upraveného v ustanovení § 11 a 12 občanského zákoníku. Pořízení obrazového záznamu kteréhokoli zákazníka a zaměstnance kontrolované a jeho použití způsobem popsaným v předchozích částech tohoto kontrolního protokolu není s ustanoveními § 12 občanského zákoníku v souladu. Jako neoprávněný zásah do osobnostního práva je proto spjat s porušením povinnosti kontrolované podle ustanovení § 10 zákona o ochraně osobních údajů. A. bylo proto uloženo do deseti dnů ode dne převzetí kontrolního protokolu vhodnými organizačními postupy nebo technickými opatřeními omezit (snížit) rozsah sledování pohybu zaměstnanců, jejichž zázemí v rozsahu šatny a prostor určených k odkládání osobních věcí je nedílnou součástí prostorů monitorovaných kamerovým systémem, který byl předmětem kontroly.


1 Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazo-vé a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. Podobizny, obrazové snímky a obrazo-vé a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodaj-ství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém