Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu > Jiná vyjádření Úřadu

 

Zpráva o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 
 
 
Také v roce 2020 pokračoval trend, započatý v předchozích letech v souvislosti s účinností obecného nařízení, spočívající ve zvýšeném zájmu o činnost Úřadu ze strany veřejnosti, který se projevil mimo jiné i nárůstem počtu žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Níže uvedené údaje se vztahují k postavení Úřadu jako povinného subjektu a jsou zveřejňovány ve smyslu § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím. Nezohledňují jeho specifické postavení podle zákona č. 111/2019 Sb., tedy ustanovení § 16b a § 20 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Oproti roku 2019, kdy obdržel Úřad 90 žádostí, se v roce 2020 věnoval celkem 99 žádostem.

Z tohoto:
  • v 88 případech byla informace poskytnuta v celém požadovaném rozsahu;
  • v osmi případech Úřad částečně odmítl informaci poskytnout;
  • ve třech případech Úřad informaci odmítl poskytnout úplně.
Žadatelé tradičně pocházeli z řad laické, ale i odborné veřejnosti, přičemž žádosti se různorodě dotýkaly jak činnosti Úřadu, coby dozorového úřadu dle obecného nařízení, tak také dalších informací o Úřadu jako takovém.

Z obsahového hlediska žádostí byl tradičně největší zájem o informace v podobě výstupů ze správních řízení či kontrol, tj. rozhodnutí či kontrolních protokolů z Úřadem provedených správních řízení a kontrol. V případě, kdy žadatelé výslovně nežádali o anonymizované výstupy z dozorové činnosti, muselo být přikročeno k rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací, jelikož správní rozhodnutí či kontrolní protokoly obsahují typicky některé informace, které nelze dle příslušných ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím poskytovat. Jednalo se např. o informace ke konkrétním bezpečnostním opatřením u kontrolované osoby.

Ve vztahu k dozorové činnosti žadatele zajímaly také obecné a statistické údaje o počtu provedených kontrol či správních řízení za různá časová období nebo informace o výši doposud nejvyšší uložené pokuty za porušení obecného nařízení.

Veřejnost se v rámci práva na svobodný přístup k informacím zajímala též například i o vnitřní uspořádání Úřadu ve formě vnitřních předpisů nebo o podrobnosti odměňování jeho zaměstnanců ať už obecně nebo konkrétně.

Poskytnuté informace byly standardně zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím na webových stránkách Úřadu.

V roce 2020 nebyly Úřadem poskytnuty žádné licence.

V roce 2020 obdržel Úřad tři stížnosti dle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Důvodem pro podání mělo být neposkytnutí informace ke všem bodům žádosti, rozhodnutím byla stížnost zamítnuta a předchozí postup potvrzen; důvodem pro podání druhé stížnosti bylo neposkytnutí požadované informace v rozsahu, v jakém žadatel očekával, rozhodnutím byla stížnost zamítnuta a postup potvrzen; a konečně posledním důvodem pro podání třetí stížnosti bylo dle stěžovatele to, že nebyla poskytnuta informace v rozsahu požadovaném žadatelem, rozhodnutím bylo stížnosti vyhověno a povinnému subjektu přikázáno do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí vyřídit původní žádost.

Ve čtyřech případech byla požadována úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání při poskytování informací na žádost, přičemž ta byla v jednom případě ve výši 2 700 Kč také uhrazena. Tazatel žádal zaslání všech prvostupňových rozhodnutí Úřadu za rok 2019. Po provedené úhradě byly informace poskytnuty a způsobem umožňujícím dálkový přístup také zpřístupněny na webových stránkách Úřadu.

V roce 2020 neeviduje Úřad v případech, kdy byl povinným subjektem, podání žádné žaloby ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých letos na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zpráva o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém