Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost > Zveřejňování informací o kontrolách

 

Zveřejňování informací o kontrolách

 
 
 

Inspektoři řídí kontrolu a provádějí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.

Inspektoři jsou jmenováni prezidentem republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky na období 10 let. V současné době jimi jsou:

MVDr. František Bartoš
Mgr. et Mgr. Božena Čajková
PhDr. Petr Krejčí
JUDr. Jiřina Rippelová
Mgr. Daniel Rovan
PaedDr. Jana Rybínová
Ing. Josef Vacula

Kontrolní činnost je pro oblast ochrany osobních údajů stanovena zákony.

Průběh kontroly

Inspektoři provádějí

 • kontroly na základě kontrolního plánu, který je vypracováván ve spolupráci s předsedou Úřadu a schvalován na každý rok,
 • kontroly incidenční, které jsou prováděny na základě podnětů a stížností subjektů údajů nebo na základě jiných podnětů (předání od soudů, policie, upozornění ve sdělovacích prostředcích apod.),
 • kontroly na základě podnětu předsedy Úřadu.

Inspektor je zároveň kontrolujícím, který řídí kontrolu. Kontrolujícím rovněž může být pověřený zaměstnanec Úřadu.

Zahájení kontroly musí být kontrolovanému oznámeno písemně nebo ústně na místě kontroly kontrolujícím, který se prokáže průkazem, jehož vzor byl upraven nařízením vlády, nebo předloží kontrolované nebo povinné osobě pověření ke kontrole.

Práva kontrolujících

 • seznamovat se s utajovanými informacemi za podmínek stanovených zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; jakož i dalšími skutečnostmi, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti,
 • požadovat od kontrolovaných a od jiných osob, aby ve stanovených lhůtách předložily originální podklady,
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby součinnost k výkonu kontroly,
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
 • další práva kontrolujících jsou stanovena zejména v § 7 a § 8 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Povinnosti kontrolujících

Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolující, u nichž jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo předmětu kontroly.

Jakmile se kontrolující dozví o skutečnostech nasvědčujících o jeho podjatosti, je povinen to oznámit předsedovi Úřadu, který o námitce podjatosti bez zbytečného odkladu rozhodne. Do rozhodnutí o námitce podjatosti činí kontrolující pouze úkony, které nesnesou odkladu.

Kontrolující jsou povinni šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností. Tato povinnost mlčenlivosti přetrvává i po skončení pracovněprávního vztahu a kontrolující jí může být zproštěn pouze předsedou Úřadu.

Kontrolující jsou povinni vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech a neprodleně je vrátit kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich zajištění.

V souvislosti s výkonem kontroly jsou kontrolující povinni zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady.

Protokol o kontrole

Kontrolující jsou povinni vyhotovit protokol o kontrole, který vždy obsahuje alespoň:

 • označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
 • označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
 • označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,
 • označení kontrolované osoby,
 • označení předmětu kontroly,
 • kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 • poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 • kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,
 • poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají,
 • datum vyhotovení,
 • podpis kontrolujícího.
Další povinnosti kontrolujících jsou upraveny v § 9 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).


Práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob

Právům a  povinnostem kontrolujících odpovídají práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob, která jsou upravena v § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontrolovaná i povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

Kontrolovaná osoba je zejména oprávněna seznámit se s obsahem protokolu o kontrole a proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může podat písemné a odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

O námitkách může rozhodnout inspektor, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky do 7 dnů ode dne jejich doručení předsedovi Úřadu, který jim vyhoví, částečně vyhoví nebo je zamítne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek předsedou prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty bude kontrolovaná osoba předem vyrozuměna.


Níže jsou zveřejněny výsledky významnějších kontrol v jednotlivých letech.


 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Zveřejňování informací o kontrolách

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém